Ekonomiskt resultat för Lidköpings kommun 2013

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 19 februari, 2014

Det ekonomiska resultatet för Lidköpings kommun 2013 är nu klart. Verksamhetens resultat är positivt och nämndernas genererar överskott på cirka 36 mnkr.

pengar

En nämnd genererar underskott medan resterande uppvisar överskott. Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning genererar överskott gentemot budget på cirka 5 mnkr, vilket beror på ökat skatteunderlag i riket jämfört med budgeterat.

Kommunens beräknade avkastning på kapitalförvaltningen understeg budgeterat med 32 mnkr för helåret. Fondplaceringarna har under året avkastat 14,5 %. Vid årets slut uppgick de samlade fondplaceringarna till 1 886 mnkr. Kommunen har fått en engångsintäkt avseende tidigare inbetalda försäkringspremier på 38 mnkr vilket bidrar till att kommunen som helhet uppvisar ett positivt resultat 2013.

Kommunens resultat – med finansnettot inräknat – uppgår för 2013 till 4,0 mnkr.

I samband med bokslutet redovisas kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheterna i arbetet med att nå visionen ”En hållbar och välkomnande kommun”. Av 53 målsättningar uppnåddes 43 helt eller delvis, vilket motsvarar 81 %.

Kontaktperson: Chefsekonom Anna Cederqvist, 0510-771684