80 procent rekommenderar gärna sina vänner och bekanta att flytta till Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 11 juni, 2014

Under april-juni 2014 genomfördes den senaste medborgarundersökningen då en enkät skickades ut till cirka 1000 invånare i Lidköpings kommun. Syftet med medborgundersökning är att undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun och hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker.

Fyr på pir

Detta görs inom tre områden:

  1. Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på.
  2. Attityder till kommunens olika verksamheter.
  3. Möjligheterna till inflytande.

Mätningen syftar även till att identifiera attitydförändringar bland medborgarna gentemot tidigare mätningar från 2011 och 2012.

Resultat från medborgarundersökningen 2014

  • Medborgarna är fortsatt nöjda med Lidköpings kommun som plats att bo och leva på. Resultaten är i nivå med 2012 och visar på att medborgarna överlag är mycket nöjda med att bo och leva i kommunen.
  • Medborgarna är mer positiva till arbetsmöjligheterna i kommunen jämfört med föregående mätning. Det är även en något högre andel som känner trygghet.
  • Bostäder och kommunikationer har stor inverkan på medborgarnas helhetsintryck och här finns möjligheter till förbättringar.
  • 80 procent av de svarande kan i hög grad tänka sig att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lidköpings kommun.
  • Resultatet visar fortsatt hög nöjdhet i frågor om kommunens verksamheter, men medborgarna tenderar att ha blivit något mindre positiva till verksamheter gällande grundskolan, äldreomsorgen, utsatta personer, Fritid – Idrott samt Renhållningen.
  • Viktiga områden att prioritera är personalens bemötande och tillgänglighet då detta har stor inverkan på medborgarnas helhetsintryck av kommunens verksamheter.
  • Medborgarna har fått ett större förtroende för kommunens personal, bland annat gällande personalens kompetens och förmåga att arbeta för kommunens bästa.

Här kan du läsa hela medborgarundersökningen 2014.