Enighet kring det fortsatta arbetet med Hamnstaden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 22 augusti, 2014

Det var en enig styrgrupp för projektet Hamnstaden Lidköping som under torsdagen beslutade att göra vissa förändringar i projektet för att ta planeringen vidare. Under sommaren har debatten förts i press och media om den fortsatta utvecklingen av arbetet med Hamnstaden och partierna har inte varit eniga.

Hamnstaden hamnen

Det förslag som presenterades på mötet av projektchef Leif Blomkvist innebär att nuvarande området för den första detaljplanen för Hamnstaden förändras. Kvarteret Kniven (fd Shellfastigheten) tas bort från den första etappen och fler markanalyser genomförs av området. På så sätt kan en säkrare bild tas fram av de marksaneringar som måste göras och vilka kostnader det för med sig. Under tiden kan man komma igång med byggnationen vid småbåtshamnen där endast en mindre sanering av marken måste göras.

Vad som kommer att hända med avloppshanteringen och reningsverket har också en avgörande betydelse för det fortsatta arbetet. Tre olika alternativ togs upp på mötet; reningsverket byggs in på nuvarande plats, flyttas eller det blir en regional lösning där flera kommuner samverkan. De olika alternativen kommer att utredas vidare under hösten.

Målet med Hamnstaden Lidköping är att skapa bostäder och utveckla Lidköping. På mötet enades partierna om att en större diskussion behöver genomföras där man över partigränserna kan diskutera hur man vill att Lidköping ska utvecklas. Projektledning kommer därför att i oktober bjuda in samtliga partier till en gemensam workshop.

Kommunalrådet Kjell Hedvall (s) var nöjd med mötet. – Det är viktigt att en stor majoritet vill fortsätta arbetet med Hamnstaden. Även fast vi drar ner på antalet bostäder i den första etappen kommer ca 1000 personer att kunna bo här. Det räcker för att fylla vårt bostadbehov de närmaste 5-10 åren. Då har vi gott om tid att utreda hur arbetet med området tas vidare.

Oppositionsrådet Bertil Jonsson (m) var tydlig med vad som är avgörande för att partiet ska ompröva sitt nej till bostadsbyggande i Hamnstaden. -Det handlar om att den byggnation som sker kopplas ihop med staden, att reningsverket flyttas och att arbetet med planeringen av våra utbyggnadsområden också stämmer överens med investeringsplanerna.

Projektgruppen kommer nu att jobba vidare utifrån de nya direktiven och en ny tidsplan för arbetet kommer att presenteras. Fram till årsskiftet kommer styrgruppen att förstärkas med representanter från de partier som tidigare inte deltagit i styrgruppens arbete. Detta för att garantera att alla känner sig delaktiga i processen, får information om arbetet och har möjlighet att påverka.