PFAS inom Skaraborgs Flygflottilj, F7 Såtenäs

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 24 juni, 2015

Det pågår ett nationellt arbete med att analysera och kartlägga förekomsten av så kallade perfluorerade ämnen (PFAS) i mark och vatten vid flygplatser och gamla brandövningsplatser, bland annat inom Försvarsmaktens verksamhet. På uppdrag av Försvarsmakten har en miljöteknisk undersökning av Skaraborgs Flygflottilj F7 genomförts.

gräva-jord

Brandsläckningsskum som användes på flygplatsens brandövningsplatser har innehållit PFAS. Det har visat sig att flera PFAS‐ämnen kan ha negativa hälsoeffekter, men i dagsläget saknas nationella riktvärden för halter i mark och grundvatten. Detta försvårar bedömningen av hur allvarliga föroreningarna är.

I rapporten redovisas höga halter av PFAS i jord och grundvatten inom brandövningsplatsen och att ämnena sprids till omgivningen. Föroreningarna från området sprids främst via ytvattnet. Risken för spridning via grundvatten bedöms som liten. Grundvatten används för närvarande inte som dricksvatten inom eller omedelbart utanför flottiljområdet och något framtida grundvattenuttag inom flottiljområdet är ej planerat.

Ytterligare provtagningar
Undersökningen har gett en översiktlig bild av läget. Ytterligare provtagningar och kartläggning av grundvattnet och på fisk i Vänern utanför flottiljen, kommer att ske under hösten 2015.
Höstens provtagningar ska ge mer kundskap om föroreningens utbredning och vilka åtgärder som kan behöva göras.

Flera myndigheter och aktörer, bland andra Länsstyrelsen, Lidköpings kommun, Generalläkaren och Försvarsmakten, samverkar för att få fram ett så bra underlag som möjligt för att säkra miljön på och runt flygplatsen.

För ytterligare information kontakta:

Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: Folke Borgh, 0705-82 44 49, folke.borgh@mil.se
Generalläkaren: exp-gl@mil.se
Lidköpings kommun: Miljö och hälsoskyddschef Johan Stern, tfn 0510-77 02 64

—————————————————————————————————–

Vad är PFAS?
PFAS eller perfluorerade alkylsyror som det egentligen heter, är en grupp av syntetiskt framställda ämnen. De har vatten och fettavvisande egenskaper och har sedan 50-talet använts i många kemiska produkter som t ex impregneringsmedel för kläder och skor. PFAS används också i brandsläckningsskum avsett för bensin- och oljebränder och finns därför på brandövningsplatser och avfallsdeponier runt om i landet.

Hur har PFAS hamnat i grundvattnet?
PFAS har hamnat i grundvattnet vid brandövningsplatsen på F7 genom att man där övat på att släcka bränder i flygplan med hjälp att ett brandskum som innehåller PFAS. Idag är det inte längre tillåtet att öva med den här typen av brandskum på F7.

Hur stor är spridningen av PFAS utanför F7?
I dagsläget går det inte att svara på hur stor spridningen är av PFAS i området. Försvarsmakten kommer under hösten att göra ytterligare provtagningar för att få en bättre bild av detta.

Kan vattnet i den egna brunnen utanför flottiljen vara påverkat?
Om grundvattnet utanför flottiljen är påverkat kommer utredningarna under hösten att kunna svara på. I dagsläget går det inte att svara på den frågan.

Vad gör kommunen åt det här? Lidköpings kommun bevakar vad som händer och avvaktar resultatet av det provtagningsprogram som Försvarsmakten kommer att genomföra under hösten.