Nya bostäder behövs i en snabbare befolkningsökning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 29 december, 2015

Den 22 december möttes politiker och chefer i Lidköpings kommun för att diskutera samordning och medverkan i mottagningen av flyktingar och nyanlända. Ansvar, utmaningar och möjligheter i en snabbare befolkningsökning var temat för mötet.

Byggnation

Mycket av samtalet kom att handla om bristen på bostäder. Om Lidköping ska växa krävs det nya bostäder och att det behöver byggas var de flesta mötesdeltagarna eniga om. När, var och hur, rådde det dock något delade meningar om.

– Vi har en uppgift att lösa. Vi får inte hamna i en situation där vi inte kan ta emot flyktingar. Vem tar hammaren? frågade kommunstyrelsens ordförande Kjell Hedvall (S).

Chef får hållbar samhällsutveckling, Elin Liljebäck Nilsson, klargjorde kommunens respektive statens ansvar för flyktingar och nyanlända.

– Det är Migrationsverket som ansvarar för människor som befinner sig i asylfasen. Den asylsökande bor i så kallade asylboende. Kommunen ansvarar för ensamkommande barn i såväl asylfasen som för de barn och ungdomar som får uppehållstillstånd. För ensamkommande barn och ungdomar ordnar eller köper kommunen plats i Hem för vård eller boende, så kallade HVB – boende och i familjehem. För familjer och enskilda personer som fått permanent uppehållstillstånd är det ett delat ansvar mellan kommun och stat. Här är det vanliga boendeformer som gäller som för vilken invånare som helst, berättade Elin Liljebäck Nilsson.

Torbjörn Friberg, chef för Intern Service, berättade om att hans förvaltning nu fokuserar på att få fram fler boenden för ensamkommande barn och ungdomar, både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

– Vi har en tät dialog med både Samhällsbyggnad och fastighetsägare i Lidköping för att se var det kan finnas tänkbara objekt att bygga om till boenden, berättade Torbjörn Friberg.

Tillfälliga byggnader, så kallade modulbyggnader kan vara ett alternativ för att snabbt möta behovet av bostäder och boendeplatser. Om och var det eventuellt ska byggas, var en annan fråga som diskuterades.

Kenth Lindström, tillförordnad samhällsbyggnadschef, belyste möjligheter och utmaningar med både permanenta och tillfälliga bygglov och var det finns möjliga byggprojekt för nya bostäder på både kommunägt och på privat mark i Lidköping. Kenth Lindström påminde om att det på privat mark krävs initiativ från fastighetsägare. Det finns också möjliga byggprojekt på kommunägt mark i de mindre tätorterna och det finns privata tomter i Marbogården, Närebo, Öboängen och Hörviken.

– Vi måste pröva möjligheterna och inte se hindren, sa oppositionsråd Bertil Jonsson (M).

Barn & Skolchef Ulf Karlsson och verksamhetschef Camilla Brolin berättade om vad som gäller för nyanlända barn och ungdomar i förskola och grundskola och hur viktigt det är att knyta an till vårdnadshavare i ett tidigt skede. Grundskolan har i nuläget bra förutsättningar att ta emot ett stort antal nya elever.

Utbildningschef, Elisabeth Jansson beskrev läget runt gymnasie- och vuxenutbildning och konstaterar att det behövs både fler lärare och lokaler. Det är främst Introduktionsprogrammet på De la Gardiegymnasiet som tar emot ensamkommande ungdomar. Asylsökande och barn till familjer som är i etablering erbjuds språkintroduktion. Svenska för invandrare, SFI omfattar vuxna personer som fått uppehållstillstånd.

Tillförordnad chef för Social & Arbetsmarknad, Anna-Karin Folger beskrev hur den stora ökningen av ensamkommande barn under hösten påverkat förvaltningen dramatiskt. Det är främst den akuta bristen på bostäder som är problematisk men också bristen på personal.

– Vi har ett långsiktigt och långtgående ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. I första hand till barnet fyller 18 år och ses som vuxet av samhället och det omfattar hela kedjan från det första mötet till boende och för att möjliggöra integration i vårt samhälle, sa Anna-Karin Folger.

Lars Svensson, chef för Kultur & Fritid berättade att hans förvaltning lägger mycket kraft på att stödja föreningslivet som gör ett fantastiskt arbete i mottagandet av flyktingar och nyanlända i Lidköping. För Kultur & Fritids egen verksamhet handlar det bland annat om att möta förändrade behov och efterfrågan. Inom biblioteksverksamheten erbjuds litteratur på fler språk, möjlighet att ”låna en svensk” och att programutbudet kompletteras med mer och annat utbud. Nu erbjuds sagostunder på arabiska och inom kort även på kurdiska.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen