Medborgarundersökning 2015

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 4 februari, 2016

Vartannat år genomför kommunen medborgarundersökning. Undersökningen som gjordes under hösten 2015 genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB), vilka också genomförde undersökningen för Lidköping åren 2005 och 2006.

kvinna barn rådhuset

Sedan mätningarna 2005 och 2006 har revideringar gjort i enkäten för att förbättra kvaliteten och användbarheten vilket påverkar möjligheten till jämförelser mellan åren. Helhetsbetygen för NRI, NMI och NII (se nedan) är helt jämförbara mellan samtliga undersökningsgenomgångar. Under 2015 genomförde SCB medborgarundersökning i ca 150 av Sveriges kommuner vilket möjliggör jämförelser med andra kommuner.

De senaste mätningarna för Lidköpings kommun 2009, 2012 och 2014 genomfördes av annan leverantör än SCB vilket medfört att utformningen av undersökningen inte varit identisk och därmed påverkas jämförbarheten, med undantag för helhetsbetygen NRI, NMI och NII.

Ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 47 procent enkäten. Undersökningen består av tre delar:

  • Medborgarnas syn på kommunen som plats att bo och leva på (NRI)
  • Medborgarnas syn på kommunens verksamheter (NMI)
  • Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen (NII)

Medborgarnas syn på kommunen som plats att bo och leva på (NRI)

Resultaten för 2015 visar att medborgarna är fortsatt nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på och 69 procent av medborgarna i Lidköpings kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Kvinnor är mer nöjda än män och de äldre (65-84 år) är mest nöjda medan de yngre (18-24) år är minst nöjda.

Lidköping har markant högre resultat än genomsnittsresultatet för de övriga deltagande kommunerna när det gäller NRI. Resultatet har dock sjunkit något från åren 2012 och 2014. Även resultatet från 2006 visar högre nivå.
Förbättringsområden för att öka nöjdheten hos medborgarna är faktorerna Bostäder, Kommunikationer samt Trygghet.

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter (NMI)

Det är fortsatt hög medborgarnöjdhet för kommunens verksamheter och resultaten har ökat från tidigare mätningar. Även för detta mått är kvinnorna mer nöjda än männen. Lidköping ligger markant högre än genomsnittet för de övriga deltagande kommunerna. Förbättringsområden för att öka nöjdheten hos medborgarna ytterligare är faktorerna Gator och vägar, Grundskolan, Miljöarbete, Gång- och cykelvägar samt idrotts- och motionsanläggningar.

Medborgarnas syn på sitt inflytande (NII)

Resultatet är något lägre än mätningen 2014, men Lidköping har högre resultat än snittet för samtliga deltagande kommuner. Det är kvinnorna som är minst nöjda med sitt inflytande. Åldersgruppen 65-84 år är mest nöjda medan 18-24 åringarna är minst nöjda. Förbättringsområden är Påverkan och förtroende.

Här kan du läsa mer om medborgarundersökningen 2015.