Teknisk Servicenämnd sa ja till förslag om nytt avloppsreningsverk

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 3 november, 2016

Den 3 november beslutade en enig Teknisk Servicenämnd om det förslag till nytt avloppsreningsverk som förvaltningen föreslår. I förslaget ingår även kostnadsberäkningar och förslag till hur kostnaderna ska fördelas. Nämnden beslutade att godkänna förslaget.

Visionsbild Nytt reningsverk

Föreslaget koncept

Förstudien har tittat på tre olika koncept och föreslår Koncept 1. Motiveringen är att detta koncept innebär lägst investeringskostnader, bäst arbetsmiljö, låga driftkostnader och att det är förberett för rening av läkemedelsrester och återvinning av fosfor. Det innefattar också så kallat aktivt slamsteg, som renar stora mängden mikroplaster. Totalt sett är detta alternativ det långsiktigt mest hållbara och det möjliggör framtida Lidköping.

Investeringskostnad

Den totala investeringen beräknas bli 575 miljoner kronor.
– Det är en stor investering men det är viktigt att komma ihåg att vi hade behövt göra stora investeringar på det redan befintliga verket också om vi hade valt att ha kvar det. Och det hade ändå inte varit säkert att vi hade fått miljötillstånd att ha kvar reningsverket på sin nuvarande plats i Västra hamnen i framtiden, och då skulle vi ändå behöva bygga ett nytt reningsverk, säger Linda Lundström, Teknisk Servicechef på Lidköpings kommun.

Fördelning av kostnaderna

Kostnaderna föreslås fördelas i två delar; dels skattemedel och dels taxefinansiering. Förslaget är att kostnaderna fördelas genom att 145 miljoner kronor bekostas av skattemedel och 430 miljoner kronor av VA-taxorna. De 145 miljoner kronorna är sådana kostnader som är relaterade till att vi flyttar reningsverket, och de 430 miljoner kronorna är kostnader som är relaterade till ökad kapacitet och högre funktion.

Den årliga kostnaden för skattemedel är 6,2 miljoner kronor. Den årliga taxehöjningen föreslås totalt bli 23,6 miljoner, vilket motsvarar en höjning på 46 procent mot idag. Höjningen föreslås fördelas på tolv procent per år under fyra år, 2018-2021. De tolv procenten inkluderar de vanliga kostnadsökningarna gällande exempelvis löner och material.

Exempel på taxehöjning för en villa

Årskostnaden beräknas bli cirka 2 680 kronor högre. Höjningen kommer att ske etappvis under fyra år. Normalvillan idag betalar 4 675 kronor per år.

Exempel på taxehöjning för en lägenhet

Årskostnaden för en lägenhet utifrån Nils Holgersson-undersökningens standard beräknas bli 1 480 kronor högre. Höjningen kommer att ske etappvis under fyra år. En normallägenhet idag betalar 2 584 kronor per år.

– Även om Lidköping inte väljer att bygga nytt reningsverk kommer taxorna att öka i nästan lika hög grad, eftersom vi hade behövt förbättra både funktion och kapacitet på nuvarande verk i alla fall. Eftersom vi i Lidköping har bland de lägsta taxorna i Sverige kan vi göra en sådan här stor investering och ändå ligga under riksgenomsnittet för VA-taxa, säger Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun.

En normalvilla i Lidköping beräknas få en VA-taxa på 7 356 kronor år 2021, och genomsnittet i Sverige beräknas vara 7 784 kronor samma år.

Avvecklingskostnader

Att avveckla det befintliga reningsverket beräknas kosta maximalt 10 miljoner kronor enligt utredningen som gjordes 2015. Hamnstadsprojektet har i uppdrag att utreda om det går att använda byggnadsdelar av befintligt reningsverk i den framtida projekteringen av området för att minska avvecklingskostnaderna. Men eftersom detta inte är klart än ingår inte avvecklingskostnaderna i kostnadskalkylen.

Samarbete med grannkommuner

Grästorp, Essunga och Vara har svarat att de är intresserade av att titta på gemensam infrastruktur för vatten- och avloppsfrågor. Fördelarna med att flera kommuner samarbetar är att det blir lättare att vara kostnadseffektiva och att samtidigt nå upp till miljökraven i hela området.

Frågan ska nu vidare till Kommunfullmäktige i januari.

Läs mer om arbetet med nytt reningsverk

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan