Samverkan och medborgarlöfte för minskad brottslighet och ökad trygghet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 10 februari, 2017

Polisen i Västra Skaraborg och Lidköpings kommun har idag skrivit under en ny samverkansöverenskommelse. Syftet är att underlätta samarbetet mellan polis och kommun för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Lidköpings kommun. I samband med detta undertecknades också ett Medborgarlöfte.

Polisen kontrollerar trafiken

Samverkansavtalet ska leda till åtgärder som våra invånare lägger märke till. Invånarnas medverkan gör att det också är deras avtal med polis och kommun, säger Kajsa Ezelius, kommunstyrelsen 1:e vice ordförande.

Medborgarlöftet har bland annat sin grund i så kallade medborgardialoger mellan polis och invånare. I dessa samtal upplever invånare i Lidköpings kommun att trafikanter som bryter mot trafikregler skapar otrygghet. Det är bilister som kör för fort, är ouppmärksamma och kör vårdslöst som skapar otrygghet. Bilister, mopedister och cyklister som inte följer trafikreglerna bidrar också till en otrygg miljö. Polisen lovar därför att öka förståelse och medvetenhet kring trafiksäkerhet.

I dialogen med polisen upplever invånare att de känner sig otrygga på kvällar i Lidköping. Framför allt under helgkvällar då den upplevda otryggheten hänger samman med krog- och nöjesliv. Polisen lovar därför att öka sin närvaro och synlighet och på så sätt öka tryggheten på allmänna platser i Lidköping.

Löftet fokuserar därför på två saker:

  • Trafikanter som bryter mot trafikregler.
  • Otrygghet på kvällar vid allmänna platser.

Här ser du de löften som polis och kommun lovar att genomföra. Var och en för sig eller gemensamt under 2017.

Polisen lovar att:

  • Kontinuerliga trafikövervakningsinsatser. Bland annat nykterhets-, hastighets- och beteendebrott. Detta ska öka risken att bli upptäckt och ge en tryggare trafikmiljö i Lidköpings tätort.
  • Att genomföra riktade trafikinsatser mot beteendebrott på cykel/moped.
  • Att öka sin närvaro och synlighet vid de områden som upplevs som otrygga. Till största delen vid helgkvällar.

Kommunen lovar att:

  • Att genomföra hastighetsmätningar på utvalda kontrollplatser. Både före och efter trafikövervakningsinsatserna. Syftet är att kunna jämföra effekten gällande hastighet samt att utreda.
  • Att placera ut en så kallad hastighetsdisplay vid till exempel skolor och andra särskilt utsatta platser. Hastighetsdisplayerna visar tydligt om föraren kör för fort. Syftet är att sänka hastigheten.
  • Att utreda hur stråk och allmänna platser kan bli tryggare.

Parterna lovar tillsammans att:

  • Informera ungdomar och deras föräldrar om laglig och säker mopedåkning.  (Polis/Kommun/NTF).
  • Informera om cykelsäkerhet (Polis/Kommun/NTF).