Översiktsplanen visar vägen till framtiden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 22 juni, 2017

”Är planen levande så blir den ett starkt dokument som driver utvecklingen framåt.”

Bengt-Göran Nilsson och Johan Wahlström

– Fokus är hela tiden kommunens mark- och vattenanvändning. I arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen ställer vi oss frågan: Vad innebär detta för mark- och vattenanvändningen?

Det säger Johan Wahlström, arkitekt vid Rådhuset Arkitekter i Göteborg, som tillsammans med Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt på Lidköpings kommun, har tagit fram det samrådsförslag till översiktsplan som Samhällsbyggnadsnämnden den 13 juni ska ta ställning till.

– Den plan vi jobbar med nu är en naturlig utveckling av Översiktsplan 2003, säger Bengt-Göran Nilsson, som varit anställd på Lidköpings kommun sedan 1976 och har det historiska perspektivet. Detta blir faktiskt den tredje översiktsplanen som jag varit med om att ta fram.

Översiktplanen ska vara levande

Översiktsplanen, som är ett politiskt dokument, stakar ut vägen för kommunens framtida utveckling och hur visionen om 45 000 invånare till år 2030 ska kunna uppnås.

– Engagemanget är det svåraste, säger Johan Wahlström. Vi måste skapa förståelse för att detta är på riktigt. Vi vill att översiktsplanen ska vara levande för förtroendevalda, för den kommunala organisationen och för allmänheten. Är planen levande så blir den ett starkt dokument som driver utvecklingen framåt, annars blir det en dammsamlare.

Översiktsplanen presenteras i höst

Förslaget till ny översiktsplan kommer att visas upp för allmänheten mellan mitten av augusti och mitten av oktober. Den kommer att finnas i kommunhusets entré, på biblioteket och naturligtvis på kommunens hemsida. Det kommer också att hållas ett antal dialogmöten där planen presenteras.

– Sedan sammanställs de synpunkter som kommit in och ett utställningsutlåtande tas fram, säger Bengt-Göran.

– Nu hoppas vi att så många som möjligt ska ta del av förslaget och att vi får in kloka synpunkter att ta med i det fortsatta arbetet, säger Johan.

Vad är då den största utmaningen i arbetet med ny översiktsplan för Lidköping?

– Att hitta inriktningen för staden Lidköping, säger Johan. Vi får inte bygga fel när det gäller infrastruktur.

– En utmaning är att kommuninvånarna engagerar sig och tycker att detta är bra, säger Bengt-Göran. Det är viktigt att hålla processen levande för att vi ska få den utveckling som vi vill ha.

Lidköpings nya översiktsplan förväntas bli antagen av kommunfullmäktige vid halvårsskiftet 2018.

Här kan du se när och vart det kommer att hållas så kallade samrådsmöten. Vid dessa möten kan du lämna din synpunkt på förslaget.

Datum
Plats
Lokal
14 augustiMellbyBygdegården
15 augustiJärpås Bygdegården
17 augustiFilsbäckTruvegården
21 augustiOtterstadFörsamlingshemmet
22 augustiVinningaVinningaskolans matsal
23 augustiTunBiblioteket
28 augustiTolsjöBygdegården
29 augustiLidköpingDalängskolans aula
30 augustiÖrslösaÖrslösa IF klubblokal
5 septemberSalebyBygdegården
11 septemberLidköpingLidbeckska huset, Fullmäktigesalen

Översiktsplanen är ett dokument med både text och kartor.

– Enkelt uttryckt så ska planen kunna sammanfattas i tre strategikartor, berättar Johan. Först har vi den regionala nivån. Där tittar vi mycket på Lidköpings betydelse i Skaraborg.

– Sedan har vi kommunkartan där vi har staden och fyra orter, Mellby, Järpås, Filsbäck och Vinninga, som är utpekade som platser där bostäder och verksamhet ska utvecklas. Till sist har vi kartbilden som visar utvecklingen i staden.

– Kartorna är ett viktigt instrument i vår översiktsplan, konstaterar Bengt-Göran. Där får man en överblick av hur det är tänkt och medborgaren kan se hur påverkan blir i det egna bostadsområdet.

Hamnstaden en viktig förutsättning för utveckling

Stadens expansion är naturligtvis en av de stora framtidsfrågorna.

– Historisk sett har Lidköping växt norrut utmed Vänern och nu börjar det bli fem kilometer in till centrum., säger Johan. Det krävs en fokusering på frågan om stadens utveckling. Det går inte att bara rulla ut nya bostadsområden längre och längre från centrum.

– Vi tror att det går att nå målet på 45 000 invånare genom förtätning och att vi kan hålla staden inom en femkilometersradie från centrum, säger Bengt-Göran.

– Det handlar om att få en fungerande service och kollektivtrafik, menar Johan. Staden ska utgå från en servicepunkt, inte två.  Och ska vi behålla våra skogar med sina unika värden, så är det utbyggnad i tre olika riktningar som är möjlig.

Ska Lidköping klara att växa enligt visionen, så är Hamnstaden en förutsättning.

– Tanken är att det ska finnas 1 000 nya lägenheter i Hamnstaden till år 2030, säger Bengt-Göran.

– Byggs Hamnstaden så ges även människor som bor i flerbostadshus chansen att kunna bo med kvaliteten att se ut över vattnet, säger Johan. Det kommer att bli betydelsefullt.

I den nya planen tar man också ett grepp om kommunens jordbruksmark och pekar ut den mark som ska bevaras. Ett annat fokusområde är besöksnäringen.

– Det är framför allt stadens centrum och Läckö slott som är intressanta för besöksnäringen. I dagsläget finns det gång- och cykelväg fram till avtagsvägen mot Öboängen. En fortsättning hela vägen till Läckö slott skulle betyda mycket för besöksnäringen.

Några andra viktiga frågor berör ombyggnad av väg 44 och hur de besluten, som inte tas av kommunen själva, påverkar Lidköpings utveckling.

– Vi tittar också på annan kommunikation, som järnvägen, berättar Bengt-Göran. Där skulle en del standardhöjande åtgärder, som förbättringar av banvallen, göra att tågen kan köra fortare vilket skulle förkorta restiderna.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan