Var med och utveckla framtida Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 3 augusti, 2017

Översiktsplanen ger framtidsbilden för hela Lidköpings kommun. Den är till för att förverkliga kommunens vision om att bli 45 000 invånare till år 2030 och att göra detta på ett klokt, visionärt och långsiktigt hållbart sätt.

Panorama-torghandel

Under hösten kommer det bjudas in till samrådsmöten på 11 olika platser i kommunen för att låta alla ta del av förlaget. Där finns också möjlighet att tycka till om förlaget. Information kommer att ges under hösten om platser och tider för dessa möten.

Från den 20 juni kommer du att kunna ta del av hela översiktsplanen under Boende och Miljö/Samhällsutveckling och planering.

Viktiga frågor i översiktsplanen:

Stadens utbredning

Bebyggelsestrukturen i staden Lidköping är sådan att vissa ytterområden ligger så långt från stadskärnan att gränsen för bekväma gång- och cykelavstånd är nådd. Staden är för gles och befolkningsunderlaget för litet för att underhålla ett kollektivtrafiksystem med bra tillgänglighet överallt. Samtidigt finns ett önskemål om att staden ska växa. Hur detta ska ske med fortsatt god tillgänglighet för gång- och cykeltrafik till stadskärnan är en viktig fråga för översiktsplanen.

Landsbygdsutveckling

Kommunen vill se en långsiktigt hållbar utveckling av landsbygden så att fler kan bosätta sig där. Detta ska ske på ett sätt så att naturvärden, kulturvärden och ekonomiska värden bibehålls och utvecklas.

Förutsättningar för besöksnäringen

Kommunen önskar att turistnäringen stärks med exempelvis anläggningar för boende, mat och service och kompletterande upplevelser. Utbyggnad av infrastruktur som gör besöksmålen mer tillgängliga och hur detta kan ske utan att värdena påverkas negativt är en viktig fråga för planen.

Kommunikationer

Huvudstrukturen för vägtrafik är fastlagd sedan tidigare och bekräftas i översiktsplanen, i detta ingår bland annat att väg 44 föreslås få förbättrad vägstandard och delvis ändrad vägsträckning söder om staden Lidköping. Järnvägstrafiken på Kinnekullebanan kan förbättras avsevärt om åtgärder enligt den ÅVS (åtgärdsvalsstudie) som finns framtagen genomförs. Förstärkt banvall, modernisering genom hybridtåg (el/biogas) eller elektrifiering samt ökad turtäthet genom ”triangelspår” i Håkantorp är åtgärder som föreslås. Satsningar i gång- och cykelvägnätet i staden och på landsbygden kan ge möjligheter åt fler att göra hållbara val av transporter och kan öka attraktiviteten att bosätta sig även utanför staden.

Förslag till ny översiktsplan

Här hittar du nya förslaget till översiktsplan