Information om VA-taxor och VA-avgifter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 6 november, 2017

Den 20 november ska kommunfullmäktige besluta om förslag till höjda VA-taxor (tätort) och VA-avgifter (landsbygd) för 2018. Förslaget från teknisk servicenämnd är att höja taxorna och avgifterna med 12,8 procent 2018.

Dricksglas

Den relativt höga ökningen beror främst på byggnationen av nytt avloppsreningsverk och nya ledningar till Tun. Taxehöjningen beräknas att ligga på samma nivå under åren 2019-2021.

Utvärdering av VA-taxorna/avgifterna pågår

Politikerna tog i juni 2015 beslut om ny avgiftsmodell för vatten och avlopp för föreningar på landsbygden. Samtidigt gav de förvaltningen i uppdrag att utvärdera den nya modellen efter två år. Vi startade utredningen redan under våren 2017 och även övriga VA-taxor och VA-avgifter ingår, inte bara dem för VA-föreningar.

Utvärderingen visade på stora skillnader

Utvärderingen visade att det är stor skillnad på den fasta VA-avgiften mellan olika hushåll. Intervallet ligger mellan 15 kronor och 2 130 kronor. De lägsta kostnaderna har en del hushåll i VA-föreningar med många hushåll på en fastighet, samt lägenhetshushåll, och den högsta kostnaden har villor i tätort. En viss skillnad är rimlig eftersom olika kunder nyttjar VA-tjänsterna olika mycket. Exempelvis betalar hushållen på landet sina egna ledningsnät och står för dess driftskostnader, och nyttjar heller inte dagvattentjänster.

Utvärderingen visade även jordbrukare som har djur (så kallade djurgårdar) hade ett behov av köpa kommunalt vatten utan att behöva betala för avlopp. Djurgårdar ingår inte kommunens försörjningsansvar av vatten eftersom ansvaret bara gäller vatten för hushållsbruk. Djur behöver dock vatten av hög kvalitet för att undvika sjukdomar hos djuren och för att minska användningen av antibiotika, och därför tog kommunfullmäktige beslutet att ändra regelverket så att djurgårdar från och med 1 juli 2017 kan köpa dricksvatten till djur utan att betala avloppsavgift.

Politikerna vill att vi testkör först

Politikerna beslutade att vi skulle gå vidare med denna nya taxemodell, men att den först ska testköras i debiteringssystemet och att alla intressenter ska få chansen att uttala sig innan beslutet fattas. Förslaget till ny taxa innehåller ändring av de fasta avgifterna och ett antal mindre justeringar. Det handlar till exempel om att införa en dagvattenavgift i tätort och att skapa enhetliga benämningar för att göra modellen för VA-taxorna lättare att förstå.

Vad händer nu?

Nu håller vi på att skapa en testmiljö i faktureringssystemet. Vi kommer även under vintern att hålla möten med representanter från hyresbolag, bostadsrättsföreningar, industrier, villaägare och VA-föreningar.

Återbetalning av anslutningsavgift för VA-föreningar

Kommunfullmäktige beslutade 2015 om retroaktiv återbetalning till VA-föreningar, och detta är nu fullt genomfört.