Social & Arbetsmarknad behöver följa volymförändringar, intäkter och kostnader närmare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 5 december, 2017

Igår, måndag, avrapporterade konsult- och revisionsföretag PWC uppdraget att granska Social & Arbetsmarknads hantering av externa intäkter. Uppdraget rör innevarande år men tar också sikte på vad som är att vänta av 2018. Utredningen är en av flera åtgärder som följer av att Social & Arbetsmarknad rapporterat om sin ansträngda ekonomiska situation. Bland annat har kommunens revisorer tagit initiativ till att granska verksamheten.

Social & Arbetsmarknad

Förändrat antal personer ger direkt verkan på nämndens ekonomi

De externa intäkterna rör framförallt mottagandet av ensamkommande barn men också nyanlända. I och med det ökande mottagandet i flyktingkrisens spår behövde verksamheten utökas. Sedan ett drygt år tillbaka gäller det motsatta då antalet personer som kommer till Sverige är betydligt lägre och att fler får besked om att de ska återvända. Migrationsverkets ersättningar utgår per individ vilket gör att förändringar i antal personer slår snabbt och direkt på den kommunala ekonomin.

Förvaltningens beräkning av intäkter innevarande år, vilket låg till grund för årets budget, var träffsäker. Intäkterna ser ut att bli i nivå med de budgeterade. Tyvärr har antagandena inför 2018, inte varit lika väl genomarbetade. Det saknas en grundad bedömning om antalet personer och därmed vilka intäkter som är att vänta.

Även om PWC:s utredning framförallt fokuserat på de externa intäkterna har konsulterna noterat att minskningen av kostnader inte skett i den utsträckning och i den takt som den minskade volymen och därmed intäkterna kräver. Det reviderade budgetförslaget som Social & Arbetsmarknad har tagit fram under hösten ger en mer rättvisande bild av vad man kan förvänta vad gäller volym och intäkter i verksamheten.

Större fokus på verksamhetens intäkter och kostnader

En rekommendation som PWC framför är att arbeta med bruttobudgetering, det vill säga beräkna intäkter och kostnader var för sig. I nuläget har Lidköpings kommun, liksom många andra kommuner, för stort fokus på resultatavvikelser. Att fokusera på resultatavvikelser riskerar ge en sämre kontroll, något som är särskilt allvarligt i tider av förändring.

Social & Arbetsmarknad är duktiga på att återsöka statliga ersättningar

Utredningen behandlar också verksamhetens återsökning av de nationella ersättningarna för mottagande av ensamkommande barn och nyanlända. PWC:s granskning visar att Social & Arbetsmarknads återsökning av statliga medel fungerar bra. I allt väsentligt söker förvaltningen de ersättningarna man kan få.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan