Projektchef för Hamnstaden slutar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 17 april, 2018

Henrik Falk, projektchef för Hamnstaden, kommer att sluta sin anställning i Lidköpings kommun.

– Jag har blivit erbjuden och tackat ja till en tjänst på Lantmäteriet som enhetschef för en enhet inom division fastighetsbildning. Enheten ansvarar för den statliga delen av fastighetsbildningen i Örebro län, Värmlands län och Dalarna. Det som lockar är framför allt att återigen få kliva in som ledare för en egen organisation, med egna personalresurser, säger Henrik Falk.

Under sin tid på Lidköpings kommun har Henrik inte bara arbetat med Hamnstaden utan även med flertalet andra frågor inom området mark och exploatering.

– Att Henrik slutar påverkar oss självklart, men arbetet med de första bostäderna vid småbåtshamnen påverkas inte. Det rullar på som planerat, säger Måns Werner samhällsbyggnadschef.

Kommunens planavdelning ansvarar för detaljplanen för de första bostäderna vid småbåtshamnen. Planarbete och övriga förberedelser pågår. De första bostäderna kan börja byggas när det nya reningsverket har satts i drift och miljötillståndet för det nuvarande reningsverket dragits tillbaka.

– Detaljplanen har varit lite på paus för att få tid med den nya översiktsplanen, men nu är den igång igen. Arbetet med att uppdatera material och att lösa synpunkter från sakägarna och länsstyrelsen pågår. Det handlar om strandskydd, buller och i vilken omfattning vi kan villkora delar i planen mot befintligt reningsverk. Den svåraste frågan här har varit buller, men där har vi en lösning på gång. Ambitionen är att detaljplanen ska vara klar strax efter årsskiftet i år, säger Henrik.

Hamnstaden en del i hela stadens utbyggnadsstrategi

Lidköpings kommun behöver fler bostäder och olika typer av boenden. Det årliga bostadsbehovet i kommunen har bedömts till ca 200 per år. Den största efterfrågan kommer att vara i staden och Hamnstadens kommande lägenheter fyller en del av det behovet. Parallellt med Hamnstaden arbetar förvaltningen med andra projekt som tillsammans ska möta bostadsbehovet över tid.

– Vi räknar med en bostadsefterfrågan inom Hamnstaden på 50–100 bostäder per år, säger Henrik. Stadsdelen kommer därför att växa fram under lång tid. Den första detaljplanen för Hamnstaden rymmer ca 400 bostäder och kommer därmed att räcka minst fyra år.

En uppdaterad målbild för helheten

hamnstaden vision

Hamnstaden ska ses som en del i ett stadsutvecklingsprojekt som växer fram över en längre tid. Ambitionen är en levande stadsdel med plats för bostäder, verksamheter, parkmiljö, bad och rekreation.

– Vi har idag mer kunskap om området än när arbetet startade. För att få en bra framdrift på kommande projekt bestämde vi oss förra året för att se över målbilden för helheten. Det handlar om sådant som i vilken ordning området ska utvecklas, hur en etappvis utbyggnad ser ut efter bostäderna vid småbåtshamnen och vilket innehåll som vi tänker oss i området, fortsätter Henrik.

– Den uppdaterade målbilden är i stort sett klar, säger Måns. Vi arbetar nu med att ta fram ett underlag för inriktningsbeslut i Hamnstadens styrgrupp innan sommaren. Detta blir sedan grund för fortsatt arbete.

Framnäs – en del av Hamnstaden

volym hotell

Det finns en stark önskan från både kommunen och campingen att utveckla området runt Framnäs. Av resursskäl har arbete legat nere ett tag, men blir aktuellt igen under sommaren med anledning av kommunens förfrågan om intresse att etablera hotell- och konferensanläggning. Om kommunfullmäktiges preliminära investeringsbeslut från december 2017 fastställs i juni 2018 finns förutsättningar att se på hela Framnäsområdet och även där lägga fast en bild om framtiden.

Vi har startat en översyn

– Henrik har varit en stor tillgång för kommunen, inte bara för Hamnstaden utan även inom andra mark- och exploateringsfrågor. Hamnstaden innebär mycket arbete i det man brukar kalla tidiga skeden, säger Måns. Detta behov finns även för andra områden i kommunen. Samtidigt är Sverige inne i en stark byggkonjunktur som innebär stor konkurrens om resurser. Vi har därför startat en översyn över hur vi ska arbeta generellt med tidiga skeden för att säkra vårt resursbehov. Här blir Henriks ersättare en viktig del.

– Vi kommer att sakna Henrik men önskar honom lycka till i hans nya arbete, avslutar Måns Werner.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan