Lidköpings kommunfullmäktige gav klartecken för Hållbar och fastighetsnära avfallsinsamling

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 18 juni, 2018

Under förmiddagens möte beslutade Lidköpings kommunfullmäktige att ge Teknisk Servicenämnd i uppdrag att införa insamlingssystemet Hållbar och fastighetsnära avfallsinsamling enligt den modell som sedan i höstas genomförts som pilotprojekt i områdena Lilleskog och Sunnersberg.

Beslutet innebär också att dessa kärl, som i sig är uppdelade, blir obligatoriska för alla hushåll i delen för mat och restavfall men frivilliga i delen plast- och pappersförpackningar. Vad som är obligatoriskt respektive frivilligt beror på ansvarsfördelningen mellan kommun i fallet mat- och restavfall kontra producentansvaret för papper och plast. Flerbostadshus skall kompletteras med kärl för matavfall.

Lidköpings kommun är den största kommunen i Sverige, sett till insamlad mängd restavfall och invånarantal, som ännu inte har infört ett system för insamling av utsorterat matavfall. Att inte ha separat insamling av matavfall innebär att värdefulla resurser går till förbränning, istället för att exempelvis användas till produktion av biogas och biogödsel.

Kostnadseffekt för renhållningskollektivet för 2019 beräknas till 2,2 miljoner kronor vilket motsvarar en höjning av taxan med 8,0 % vilket i genomsnitt motsvarar 12,50 kr per hushåll och månad.

Kostnadseffekt för renhållningskollektivet för 2020 beräknas till 1,8 miljoner kronor vilket motsvarar en höjning av taxan med 6,40 % vilket i genomsnitt motsvarar 10,70 kr per hushåll och månad.

Kostnadseffekt för renhållningskollektivet för 2021 beräknas till 0,9 miljoner kronor vilket motsvarar en höjning av taxan med 3,0 % vilket i genomsnitt motsvarar 5,30 kr per hushåll och månad.

Införande av matavfallsinsamling bidrar till:

  • uppfyllelse av de nationella målen gällande avfall och ökad resurshushållning
  • uppfyllelse av avfallsrelaterade mål i Miljöplan för Lidköpings kommun
  • minskad klimatpåverkan
  • återföring av värdefulla näringsämnen till kretsloppet
  • avancemang uppåt i avfallstrappan

Införande av fastighetsnära insamling i sin helhet bidrar till:

  • att kundens önskemål tillgodoses
  • ökad service till kommuninvånarna
  • ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
  • ökad insikt hos kommuninvånarna beträffande deras avfallsmängder, vilket i
  • förlängningen kan bidra till mer miljömedveten konsumtion

Den totala investeringen beräknas till 15,8 miljoner kronor och medlen fanns avsatta i budget för år 2017. Investeringsbudgeten för objektet har begärts ombudgeterad från år 2017 till år 2018.

Driftskostnaden efter full utbyggnad av systemet med en anslutningsgrad av 100% för mat- och restavfall samt 50% för plast- och pappersinsamlingen blir 4,9 miljoner per år.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan