Nulägesbeskrivning om dagvattenfrågan på Askeslätt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 12 juni, 2019

Det har under arbetets gång uppdagats att dagvattenhanteringen för det nya bostadsområdet Askeslätt behöver förändras.

En kommunövergripande utredning om hållbar dagvattenhantering har tagits fram där Tofta bäcken är en av fem delområden som studerats. Den visar att den ursprungliga lösningen, där allt dagvatten var tänkt att upptas av Toftabäcken, inte håller. Det går enligt de nya beräkningarna inte att släppa ut mer vatten per sekund i bäcken än vad som görs idag. Vilket skulle bli fallet i och med att etablering av marken nu sker. Ytlagret blir mer packat i och med villor och gator och vattnet rinner därför snabbare. En ny för området anpassad helhetslösning gällande dagvattenhanteringen måste därför nu tas fram.

Långsiktig lösning för att säkra dagvattenavrinning ned i Toftabäcken

En mer omfattande dikning behöver göras runt området, för att leda bort vattnet innan det når själva bostadsområdet. Diket är tänkt att utmynna i en fördröjningsyta norr om Askeslätt och sedan rinna ner i Toftabäcken.

Tillfälliga lösningar för att säkra byggstart

För att byggande på området ska kunna komma igång som planerat så behöver tillfälliga lösningar göras vad gäller bortforsling av vatten i marken på tomtområdet idag. Detta för att sakta ned och styra vattenavrinningen. När vattenavrinningen i och utanför Askeslätt saktas ned så belastas inte Toftabäcken mer än idag.

Arbetet med att få till de nya lösningarna pågår, likaså vad en eventuell extrakostnad landar på. Det är dock klart att det är inget som belastar tomtägarna.

Dessa nya och sena åtgärder blir en samlad konsekvens av glapp mellan planering och projektering, den nya utredningen, vakanta tjänster på specifika kompetensområden och högt tryck på etablering.

De nya åtgärderna utförs delvis parallellt och i samarbete mellan Samhällsbyggnad och Teknisk service.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan