Brister konstaterade i samband med placering på kommunens HVB-hem

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 15 oktober, 2019

I somras placerades en ungdom på kommunens HVB, hem för vård och boende. Placeringen skulle varit kortvarig i väntan på tillträde till ett externt HVB som var mer anpassat till ungdomens behov. Omständigheter gjorde att placeringen blev längre än tänkt. Något som HVB-hemmet inte hade planerat och inte heller hade förutsättningar för.

Tyvärr resulterade detta i att ungdomen inte fick det omhändertagande hen borde fått och anhöriga lämnade in ett klagomål på verksamheten. Socialtjänsten bekräftar den anhöriga i sitt klagomål och håller med om de brister som lyfts fram. Klagomålet är nu utrett och missförhållandet är anmält till IVO, Inspektion för vård och omsorg, för granskning.

Bland annat konstaterar den interna utredningen att personal på HVB-hemmet hade fel kompetens för ungdomens behov, att kommunikationen brustit, bland annat med det hem hen var menad att bli placerat på och att personen i fråga inte fått den vård hen behövde. Ungdomen är nu omplacerat på externt boende och vi beklagar den situation som hen utsatts för.

Social & Arbetsmarknad har sedan tidigare initierat ett arbete i att utreda hur kommunens HVB ska användas och vilka kompetenser som ska finnas tillgängliga på boendet. Förvaltningen kommer också arbeta för att förbättra kommunikationen i de led där den brustit och med att säkra arbetsprocesser, både internt inom kommunen och med extern part.

Nationellt syns en ökande utmaning i att ta hand om ungdomar med stora och komplexa behov och det är svårt att hitta lämpliga boenden med rätt kompetens. Något som också påverkat detta missförhållande även om det inte ursäktar lidandet för den person vi pratar om. Social & Arbetsmarknad arbetar nu intensivt med förbättringar för att undvika att en liknande händelse inträffar igen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan