Nuläge gällande Hamnstaden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 18 oktober, 2019

Det kan uppfattas som att arbetet med att skapa bostadsområdet Hamnstaden stannat upp helt på grund av att flytten av reningsverket tar längre tid än vad det inledningsvis räknats med. Men det pågår en hel del det saker för att komma framåt med att skapa det attraktiva, vattennära bostads- och aktivitetsområdet. Dessutom är området som genomgår förändring och utveckling större än bara Hamnstaden i sig.

HAMNSTADEN_STRANDGATAN

Just nu pågår till exempel arbete med att ta fram två detaljplaner (Dp1 och Dp2).

Den första detaljplanen (Dp1) rör bostäder runt befintlig småbåtshamn. Innan den planen kan färdigställas och antas så behöver det nya reningsverket vara på plats och i drift. I dagsläget ser detta ut att bli verklighet tidigast år 2024. Men för att försöka vara så tidseffektiva som möjligt så jobbar vi med planarbetet redan nu med att bland annat komplettera ursprungsförslaget med att se på utformning av bostäder på nuvarande reningsverkstomt.

När detaljplanen sedan vunnit laga kraft så kan planen börja genomföras. Om bygglov och projektering skett parallellt med detaljplanens formella hantering så kan ny infrastruktur och bostadsbebyggelse starta i samband med att planen vinner laga kraft. Beräknad byggtid för området är ca 1-2 år vilket kan innebära inflyttning i bostäderna år 2025-2027.

När det gäller Dp2 så är planen att den ska antas under kommande vår. Dp2 omfattar strandpromenad, vattenlek och förändring av småbåtshamnens inlopp, kopplingen mellan befintliga Framnäsbadet och småbåtshamnen. Under förutsättning att Dp2 vinner laga kraft under våren så kan anläggandet av åtgärderna komma igång under senhöst/vinter 2020. Arbetet beräknas pågå under en längre tid och är uppdelat i etapper.

Visionen för Hamnstaden och det vattennära läget i stort krokar an till hur vi planerar utveckling av Lidköpings stad i ett större perspektiv. Alla planer och åtgärder behöver samspela och bli en fungerande intressant helhet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan