Så svarade Lidköpingsborna i den senaste medborgarundersökningen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 19 december, 2019

Nu kan du ta del av resultatet om hur kommunens medborgare ser på Lidköping som en plats att leva och bo på. I organisationen kommer resultatet nu att analyseras för att sedan användas som ett viktigt underlag i vårt kommande förbättringsarbete. Vi ser att det finns delar i medborgarundersökningen som ger oss bra indikationer på vad som är viktigt att prioritera för att få nöjdare medborgare.

lidkoping_flygbild

Resultatet visar att

  • Nöjdhetsgraden i Lidköping överlag är bättre jämfört med snittet för andra kommuner.
  • 63 procent av medborgarna i Lidköpings kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.
  • Resultatet i Lidköping är överlag lite sämre jämfört med resultatet från undersökningen 2017 men bättre jämfört med undersökningen 2015.
  • Områdena Bostäder och Grundskola får bättre resultat jämfört med 2017.

Tre områden betygsätts

1200 medborgare i åldern 18-84 valdes ut statistiskt för att ge sin syn på följande tre områden:

  • Hur ser medborgarna på Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på? Nöjd-Region-Index (NRI)
  • Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
  • Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Tre tabeller

1) Hur ser medborgarna på Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på?
Nöjd-region-index, NRI

 
Lidköpings kommun
Samtliga deltagande kommuner
BetygsindexBetygsindex
NRI 6959
Rekommendation7662
Kommersiellt utbud7461
Fritidsmöjligheter7059
Arbetsmöjligheter6156
Kommunikationer6159
Trygghet6057
Bostäder5953
Utbildningsmöjligheter5859

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i Lidköpings kommun ska bli nöjdare? Det främst är Kommunikationer samt Bostäder som kan höja helhetsbetyget i denna kategori.

NRI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 59. NRI för Lidköpings kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet > 59.

2) Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?
Nöjd-medborgar-index, NMI

 
Lidköpings kommun
Samtliga deltagande
kommuner
BetygsindexBetygsindex
NMI6353
Bemötande och tillgänglighet6155
Vatten och avlopp8376
Räddningstjänsten7877
Gymnasieskolan7456
Renhållning och sophämtning7465
Kultur7161
Förskolan6964
Idrotts- och motionsanläggningar6960
Gång- och cykelvägar6754
Gator och vägar6453
Grundskolan6357
Äldreomsorgen6249
Miljöarbete6154
Stöd för utsatta personer5647

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i Lidköpings kommun ska bli nöjdare? Det är främst Grundskolan, Gator och vägar, Stöd för utsatta personer, Gång- och cykelvägar samt Äldreomsorgen som kan höja helhetsbetyget i denna kategori.

NMI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 53. NMI för Lidköpings kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet > 63.

3) Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?
Nöjd-inflytande-index, NII

 
Lidköpings kommun
Samtliga deltagande
kommuner
BetygsindexBetygsindex
NII4739
Information5453
Kontakt6448
Förtroende5343
Påverkan4738

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i Lidköpings kommun ska bli nöjdare? Det är främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget i denna kategori.

NII för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 39. NII för Lidköpings kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet.

Ta del av hela sammanställningen här på SCB:s hemsida.

Fakta om undersökningen

Syftet med Statistiska Centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning är att kommunen ska få ett mått på medborgarnas nöjdhet inom en rad områden. SCB poängterar att undersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den ska ses som ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun.

En rad frågor besvaras på en tiogradig skala där 1 är lägsta betyg och 10 högsta. Resultatet redovisas som betygsindex från 0 till 100. Under 40 klassas som ”Inte godkänt”. Gränsen för ”Nöjd” går vid 55 och 75 och högre tolkas som ”Mycket nöjd”.

I år deltog 135 av Sveriges 290 kommuner. I Lidköping besvarade 46% enkäten. Medel för svarsfrekvensen nationellt var 41%.

Undersökningen genomfördes under hösten 2019.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan