Social & Arbetsmarknad presenterar återigen ett bokslut med stort underskott

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 3 februari, 2020

På nämnden torsdagen den 6 februari kommer social- och arbetsmarknadsnämnden diskutera bokslutet för 2019. Underlaget visar fortsatt underskott och stora svårigheter för nämnden att närma sig en hållbar budget.

I Strategisk plan och budget 2019-2021 aviserade nämnden ett underskott för 2019 på -20 mnkr. Detta resulterade i en ramförstärkning på 10 mnkr. Nämnden vidtog flera åtgärder för att minska underskottet och antog en treårig handlingsplan för omställning inom enheterna Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknad motsvarande 6,3 mnkr.

Trots detta redovisar nämnden ett underskott på -32,6 mnkr för 2019. Underskottet består till största delen av kostnader för externa HVB-placeringar och familjehemsplaceringar inom barn och unga. Kostnaderna för försörjningsstöd och kvarvarande underskott för planerat omställningsarbete är andra orsaker.

Vi har arbetat i 2,5 år med att effektivisera och utveckla verksamheten men det räcker inte, Tyvärr ökar kostnaderna, framförallt inom området barn och unga, vilket även är en trend i hela landet. Vi kommer behöva arbeta hårt med ekonomi och effektiviseringar även framöver, kommenterar förvaltningschef Helen Smith.

Nämnden kommer under mötet även behandla andra punkter, punkter som på ett eller annat sätt förväntas förbättra ekonomin för framtiden. Bland annat kommer de diskutera en förändrad inriktning för kommunens interna HVB-hem och stödboendeinsatser. Här är målbilden att med en tydligare avgränsning, rätt personalkompetens och definierad målgrupp kunna arbeta mer framgångsrikt för att förhindra och förkorta externa placeringar och de kostnader de medför. Ett annat ärende på agendan under mötet är en diskussion om eventuell förstudie för nytt boende inom kommunen för barn och ungdomar med sammansatt problematik och funktionsnedsättning, även här med syftet att ge bättre vård på hemmaplan.

Jag är som förvaltningschef stolt över att vi trots denna tuffa situation ändå varit så utvecklingsinriktade som vi varit. Förvaltningen visar stor nyfikenhet och visar att vi ligger i framkant inom flera områden – bland annat med vår nya digitala medarbetare inom försörjningsstöd, avslutar Helen Smith.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan