Åtgärder till stöd för näringslivet är nu beslutade i kommunstyrelsen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 31 mars, 2020

Vi har tidigare informerat om de förslag till åtgärder för näringslivet som kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit.

Den 30 mars behandlades förslagen under kommunstyrelsens sammanträde och beslut fattades att uppmana samtliga berörda kommunala nämnder och de kommunala bolagen att utifrån sin specifika verksamhet vidta följande åtgärder:

  • Ge möjlighet till anstånd för betalning av fakturor riktade till näringsidkare och föreningar. Betalningstiden utökas till 90 dagar. Här kommer en e-tjänst tas fram så fort som möjligt för att underlätta ansökningsförfarandet.
  • Förlängd tid mellan påminnelse och inkasso vid utebliven betalning. Ärendet skickas till inkasso 15 dagar efter påminnelse två är utskickad vilket är en utökning med 15 dagar mot idag.
  • Ta bort parkeringsavgifter på våra 460 avgiftsbelagda parkeringsplatser under en begränsad tid.
  • Ta bort avgifter för markupplåtelse för torghandel, uteserveringar och byggarbetsplatser under en begränsad tid.
  • Ta bort avgifter för att flytta ut handel under en begränsad tid.
  • Anpassning av hyresavtal och justerade avtalsvillkor för hyresgäster i kommunens och bolagens fastigheter för att möjliggöra lägre fasta kostnader.
  • För att visa uppskattning för de insatser samtliga medarbetare i Lidköpings kommun gör under Coronapandemin får alla en påskpresent i form av ett presentkort värt 200 kr som ska utnyttjas i den lokala handeln. Det skall utnyttjas senast 31 maj 2020 för att på så sätt hjälpa den lokala handeln i närtid. Uppdraget att ta fram presentkortet ägs av Tillväxt Lidköping AB och Handelsrådet och ska kunna användas inom flera branscher.
  • Tillsammans med näringslivet och andra aktörer planera och genomföra åtgärder för att stärka platsvarumärket Lidköping vid Vänern för att på så sätt öka omsättningen i de branscher som drabbats. Kommunen avsätter 300 000 kr extra till Tillväxt Lidköping AB som ska gå till åtgärder som leder till ökad handel på kort och lång sikt.

Åtgärderna som ska genomföras görs framförallt utifrån fyra syften: vägledning och rådgivning, förbättrad likviditet, sänkta kostnader och förbättrade förutsättningar för affärer.

Nu ska respektive nämnd fatta beslut om ovanstående punkter utifrån deras ansvarsområde.

Tjänst till dig som företagare

I samband med dessa åtgärder inför vi en tjänst till dig som företagare där du kan ställa frågor om ovan nämnda beslut. Via Kontaktcenters nummer 0510-77 00 00 kommer du i kontakt med Anna Mattsson som kommer hantera era frågor. Vi kommer även successivt lägga ut frågor och svar.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan