Förorenad mark i Västra hamnen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 17 september, 2020

Lidköpings kommun har i dagarna fått den fördjupade markundersökningsrapport som en konsult, i samarbete med Örebro universitet, tagit fram. Rapporten bekräftar att det finns förorenad mark i Västra hamnen, hur förorenad den är och vilken utbredning föroreningen har.

Kartbilden visar – med blå streckad linje – det aktuella området som provtagits.

Resultatet visar på väldigt höga halter av bly i området som betecknas som Städet 18 och sydöstra delen av Sannorna 5:1. Bly är en tungmetall som är giftig redan i relativt små mängder och är farligt både för människor och djur. Metallen är även så kallat bioackumulerande vilket betyder att den följer med uppåt i näringskedjan.

Undersökningen visar att föroreningarna är begränsade till de området som utgjordes av den gamla porslinsdeponin.

Att marken är förorenad kommer inte som en överraskning för kommunen. I rapporten föreslås åtgärder på kort sikt samt hur det fortsatta arbetet med den förorenade marken kan bedrivas.

– Vi tar rapporten på största allvar och kommer nu att påbörja arbetet med att tydligt avgränsa de förorenade områdena så att ingen riskerar att drabbas av ohälsa, konstaterar både Björn Jonsson, Mark- och exploateringschef och Mona Wrethman, Miljö- och hälsochef.

Kommunen har sedan tidigare satt upp ett staket runt delar av området för att förhindra att människor går på den förorenade marken. Vi kommer nu att förstärka avgränsningen och även sätta upp skyltar vid de berörda områdena.

Eftersom det rör sig mycket människor i området väster om Lidan är det nu viktigt att vi är tydliga med vilka områden som inte ska beträdas.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan