En majoritet av Lidköpings kommuns anställda trivs och är nöjda med chefer och arbetsklimat

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 4 november, 2020

Lidköpings kommun genomför regelbundna medarbetarundersökningar för att få reda på vad medarbetarna tycker är bra och vad som kan förbättras, så att man gemensamt kan fortsätta att utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Årets medarbetarundersökning genomfördes under hösten av undersökningsföretaget Origo Group, på uppdrag av Lidköpings kommun. Undersökningen besvarades av 3122 medarbetare av 3944 möjliga, vilket innebär en svarsfrekvens på 79 %.

Resultatet av enkäten är övervägande positivt och helhetsbetyget är högre än när undersökningen genomfördes 2018. Undersökningen visar att en klar majoritet av medarbetarna i Lidköpings kommun trivs med sitt arbete, arbetsklimat och ledarskap.

– Att merparten av kommunens medarbetare är nöjda med och gärna rekommenderar Lidköpings kommun som arbetsgivare är mycket positivt, betonar kommundirektör Ulrika Strandroth Frid. Hon gläds också åt att dessa delar höjts, jämfört med 2018.

Bra ledarskap och gott arbetsklimat

Majoriteten av medarbetarna tycker att de har ett meningsfullt arbete som de trivs med och anser att arbetsklimatet och samarbetet på den egna enheten är bra. De har en tydlig bild över sitt ansvar och sina befogenheter och vet vad som förväntas av dem i sitt arbete.

Kommunens chefer får ett högt betyg och merparten av medarbetarna känner att deras chef visar förtroende för dem och ger förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete.

– Ledarskapet påverkar medarbetarnas trivsel och deras generella upplevelse av arbetssituationen, i hög grad. Det är viktigt att kommunen förvaltar det goda resultatet och säkerställer att chefer har de förutsättningar som krävs i form av tid, resurser och stöd, för att kunna vara bra ledare, betonar HR-chefen Elisabet Elfström.

Utvecklingsområden

Merparten av medarbetarna upplever att de har en arbetsmängd som de kan hantera, att de har möjlighet till återhämtning efter arbetstoppar och att de har en bra balans mellan arbete och fritid.

– Dock är arbetsbelastning en individfråga och det är av stor vikt att varje chef fångar upp hur arbetsbelastning och arbetsfördelning ser ut på både individ- och gruppnivå. Det är också viktigt att fortsätta arbeta hälsofrämjande och aktivt agera om och när medarbetare visar tecken på tidiga signaler om ohälsa. Det sker inom ramen för vårt systematiska arbetsmiljöarbete, framhåller Elisabet Elfström.

Merparten av medarbetarna uppger att de är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av dem i sitt arbete men att följa upp och utvärdera uppsatta mål ses som ett utvecklingsområde.

Nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling

En annan utmaning är förekomsten av trakasserier och hot och våld. Andelen som upplever att de blivit utsatta för trakasserier eller kränkande behandling ligger på samma nivå som 2018.

– Lidköpings kommun utmärker sig inte jämfört med andra kommuner, men vi har nolltolerans mot alla former av kränkande behandling och trakasserier vilket gör att vi fortsätter att arbeta med de här frågorna på alla nivåer, fastslår Elisabet Elfström.

Hur arbetar vi vidare med resultatet?

Resultatet av enkäten kommer att presenteras och diskuteras på alla kommunens arbetsplatser. Därefter ska det tas fram handlingsplaner på både kommunledningsnivå, förvaltningsnivå och enhetsnivå för att fortsätta att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Kontaktpersoner:

HR-chef Elisabet Elfström
tel: 0510-77 66 53
e-post: elisabet.elfstrom@lidkoping.se

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid
tel: 0510-77 67 77
e-post: ulrika.strandrotfrid@lidkoping.se

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan