Resultat av PFAS undersökning nu klart

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 2 december, 2020

Lidköpings kommun har med hjälp av upphandlad konsult gjort en utökad miljöteknisk markundersökning i anslutning till räddningstjänstens lokaler vid fastigheten Tömmen 1 i Lidköping. Det har sedan tidigare konstaterats att det förekommer PFAS i jord och grundvatten inom området, något vi skrivit om tidigare under året. PFAS är en ämnesgrupp med mycket svårnedbrytbara kemikalier som bland annat har använts i brandskum.

Brandbil

Både jord, grundvatten, sediment och ytvatten har omfattats av provtagningen. Analysresultaten visar att PFAS förekommer i alla dessa fyra delar men inte i alla enskilda prov. Vi ser också att halterna av PFAS är högre närmare Räddningstjänstens lokaler.

Det är viktigt att betona att halterna som uppmätts i ytlig jord inte överskrider det hälsobaserade riktvärdet. Däremot visar analysen att prover, gjorda i jord på djupare nivå samt prover i grundvattnet, har högre värde av PFAS. Här rekommenderas det att vi vidtar åtgärder för att minska risken för spridning.

Provtagning på brandstationen i Järpås visar på liknande utmaningar som i Lidköping.

Miljö & Hälsas kommentar till resultatet

De uppmätta halterna av föroreningen med samlingsnamn PFAS på Brandstationen, Tömmen 1, överskrider miljökvalitetsnormen i grund- och ytvatten samt riktvärdena för förorenad mark i jordproverna.

Utifrån resultaten från undersökningen behövs en analys göras för att komma fram till tänkbara åtgärder för att förhindra en fortsatt spridning. Syftet är att skydda dricksvattenförekomsten Råda ås och Vänern, som ur ett längre tidsperspektiv riskerar att bli påverkade av föroreningen. Därefter ska man utreda vilka åtgärder som lämpar sig för att rena området kring Räddningstjänstens lokaler från föroreningen.

Den vanligaste källan för människor att få i sig PFAS går genom dricksvatten och livsmedel, antingen direkt via maten eller indirekt via förpackningar. Riskerna för de som bor i närområdet anses låga då samtliga ska vara inkopplade på det kommunala dricksvattennätet. Det kommunala dricksvattnet har provtagits i år med avseende på PFAS och visar på värden under livsmedelverkets riktvärden.

Om det finns egna färskvattenbrunnar i närområdet som är i bruk så medför det en ökad risk för att utsättas av PFAS.

Faktaruta

Miljökvalitetsnormer för vatten är mål som fastställs av vattenmyndigheten för att säkra Sveriges vattenkvalité och riktvärden anger en föroreningshalt under vilken vi inte förväntar några skadliga effekter på människor och miljö. Det innebär inte nödvändigtvis att ett överskridande av riktvärden medför negativa effekter.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan