Undersökning bland vårdnadshavare och elever visar på fina resultat

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 16 december, 2020

Barn & Skola genomför vartannat år en brukarundersökning för att ta reda på vad våra elever och vårdnadshavare tycker om förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola.

Många glädjande trender i årets brukarundersökning

Helhetsomdömet på undersökningen i år visade på mycket goda resultat vilket vi naturligtvis är väldigt glada för. Gunilla Kindberg som är Barn- och skolchef säger så här om resultatet:

”Det känns jättebra att förskolan behåller sitt fina resultat från förra mätningen och att resultaten i skolan visar en stor ökning inom flera delar. Det visar att personalens systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete leder till förbättringar för våra barn och elever”.

I princip alla delar av undersökningen visar på en positiv trend, men framförallt ökar omdömet från elever och vårdnadshavare när det gäller normer och värden markant. Mario Melani som är barn- och skolnämndens ordförande instämmer med Gunilla Kindberg och uttrycker en stor glädje över att nämndens konsekventa arbete inom området visar resultat. Han berömmer också all personal inom Barn & Skola som gör en stor insats inom området.

Viktig indikation på om man lyckas nå ut med utvecklingsarbetet kring studiero och trygghet

Brukarundersökningen identifierar de styrkor och utvecklingsområden som vårdnadshavare och elever tycker att Barn & Skola har. I år har undersökningen setts som extra viktigt eftersom vi velat trygga våra medborgare om att utvecklingsarbetet pågår trots pågående pandemi. Undersökningens resultat tyder på att vi lyckats med det.

En orsak till det fina resultatet tros vara att Barn & Skola och Utbildningsförvaltningen har samarbetat med Hélène Jenvéns som är fil dr i pedagogik. Samarbetet har pågått edan 2017 och har handlat om studiero, trygghet och förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande behandling och mobbing. Något som Hélène Jenvéns forskat i och som Skolverket bekräftat som framgångsfaktorer för förebyggande arbete.

”Arbetet tillsammans med Hélène Jenvén har tydligt satt arbetet med trygghet och studiero på agenda och även om man idag inte arbetar aktivt med verktygen så har andemeningen med arbetssättet satt sig och samsynen i kollegiet har blivit stärkt”, säger Tim Andersson som är kvalitetsutvecklare och samordnare för samarbetet.

Tryggheten i skolorna skattas högt

Arbetssättet handlar bland annat om att anlägga en hela-skolan-ansats, skapa systematik för optimala lärmiljöer och verka för ett gott skolklimat. För att kunna genomföra arbetet har personalen fått utbildning och elever har i större utsträckning än tidigare varit delaktiga. Undersökningen visar att tryggheten i våra förskolor och skolor skattas högt.

Målet framöver är att fortsätta ge barnen och elever en framtidstro där de känner tilltro till sin egen förmåga, till vuxna och framtiden. Barn & Skola vill fortsätta arbeta för ”Barnens bästa skola” där de kan, vill och vågar ta sig an framtiden.

FAKTARUTA_________________________________________________________________________

I brukarundersökningen utgår frågorna från de nationella målen i läroplanen för förskola, fritidshem, grundsärskola och skola. I undersökningen har vi fokuserat på följande delar, kunskap, utveckling och lärande, normer och värde, övergångar, samverkan och omvärld samt inflytande och ansvar. Eleverna, som går i åk 2, 5 och 8, har besvarat en webbenkät under lektionstid. Vårdnadshavarna (för barn födda 2015 och 2017 samt för elever i förskoleklass, åk 2, 5, 8) fick antingen svara på en enkät digitalt eller i pappersform. I den digitala enkäten fanns det också möjlighet att svara på olika språk. Enkäterna innehöll påståenden som vårdnadshavare och elever fick ta ställning till genom en skala från 1 – Stämmer inte alls till 4 – Stämmer helt. Det fanns också möjlighet att svara Vet ej.

_____________________________________________________________________________________

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan