Entreprenadjuridik

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Entreprenadjuridik

Kursen ska på ett tydligt sätt belysa vikten av att känna till vilka rättigheter och skyldigheter som följer av lagstiftningen.

Deltagarna ska få en klar bild av och god kunskap i det gällande rättsläget.
– olika entreprenadformer
– AB04 och ABT06 -upplägg och vad de är avsedda för
– ansvar och åtagande-entreprenör och beställare –ÄTOR
– garanti
– besiktning
– verkliga praktikfall från entreprenader

Sofia Karlsson är jurist med Hjo-sand i skorna, och har mångårig erfarenhet från undervisning på högskola. Sofia vill ge deltagarna verktyg för att de på ett enkelt sätt ska kunna söka svar på juridiska frågor i gällande rätt.

När:
Grundkurs – 4 november,  klockan 08:30-16:00
Fortsättningskurs –  5 november,  klockan 08:30-16:00
Välj om du vill gå en eller båda dagarna i anmälan!
Pris: 1 390 kr/dag, inkl. fika förmiddag & eftermiddag samt lunch
Vart:
Campus Västra Skaraborg
Kursledare: Sofia Karlsson
Kontaktperson: Åsa Törn

Anmälan
Till anmälan

 

Innehåll

Inledning
Presentation av kursen, innehåll, material och upplägg.

Juridisk metod
Genomgång av den grundläggande juridiska metoden.

Avtalsrätt
Genomgång av grundläggande avtalsrätt, anbud och accept, ogiltiga avtal, kontraktsskrivning och avtalstolkning. Genomgång, av relevanta rättskällor.

Standardavtalsrätt – avtalsrätt enligt ovan med men inriktning på för åhörarna relevanta standardavtal AB04, ABT06 m.fl.

Upphandling
Presentation av upphandling som rättsområde, skillnader mellan olika förfaranden, viktiga moment och genomgång av relevanta rättskällor.

Jäv
Beskrivning av jäv som fenomen ur en juridisk synvinkel. Belysning och diskussion av/kring olika jävssituationer. Presentation och genomgång av relevanta rättskällor.

Tvistelösning – genomgång av olika metoder, för- och nackdelar samt förfarandebeskrivning.

Arbetssätt

Arbetssätt

Då rättsområdena till viss del är av överlappande karaktär kommer genomgångarna av de olika momenten delvis flyta samman. Kursen kommer att genomsyras av ett problembaserat upplägg vilket ger vid handen att case och diskussioner kommer ges ett stort utrymme. Lagtextgenomgångar kommer ske under ledning av kursledaren, detta för att deltagarna ska få en god kännedom om gällande rätt som i förlängningen ska vara till hjälp i deras yrkesverksamma vardag. Gruppvis kommer deltagarna att få arbeta med case som sedan diskuteras och löses i samlad grupp under ledning av kursledaren.

Efter avslutad kurs ska deltagarna vara väl förtrogna med de rättsområden som kursen behandlar och kunna identifiera problem samt lösningar på juridiska case inom dessa områden.

Material

Material

Materialet tillhandahålls av kursledaren och består av följande:
Lagtext
Rättsfall
Case
Åhörarkopior

Inledning
Presentation av kursen, innehåll, material och upplägg.

Juridisk metod
Genomgång av den grundläggande juridiska metoden.

Avtalsrätt
Genomgång av grundläggande avtalsrätt, anbud och accept, ogiltiga avtal, kontraktsskrivning och avtalstolkning. Genomgång, av relevanta rättskällor.

Standardavtalsrätt – avtalsrätt enligt ovan med men inriktning på för åhörarna relevanta standardavtal AB04, ABT06 m.fl.

Upphandling
Presentation av upphandling som rättsområde, skillnader mellan olika förfaranden, viktiga moment och genomgång av relevanta rättskällor.

Jäv
Beskrivning av jäv som fenomen ur en juridisk synvinkel. Belysning och diskussion av/kring olika jävssituationer. Presentation och genomgång av relevanta rättskällor.

Tvistelösning – genomgång av olika metoder, för- och nackdelar samt förfarandebeskrivning.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan