Kurser på gymnasial nivå

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan.

Nästa ansökningsomgång

Nästa ansökningsperiod är mellan den 22 december 2020 och 2 februari 2021

Kursstart: 29 mars 2021

Studieperiod: 29 mars – 18 juni, 23 augusti – 15 oktober (studieuppehåll 21 juni – 20 augusti)

Viktig information januaristart

Campus Västra Skaraborg använder microsoft365 som digitalt system

Du som påbörjar ny kurs i januari kommer att hitta dina nya kurser i Teams i samband med kursstart

 Förbered dig så här:

Logga in på Teams med din skolmail i dator och mobil

Dator:

Logga in på Microsoft Teams. Instruktionsfilm: Så loggar du in på office.com och Teams

Vill du ladda ned Teams datorapp kan du göra det här: Ladda ned skrivbordsappen Microsoft Teams

Mobil:

Ladda hem appen Microsoft Teams i App store eller Google Play

Instruktionsfilm: Så laddar du ner appen Teams i mobiltelefonen

Du hittar fler instruktionsfilmer i teamet “CVS: Information” som finns bland dina Team när du loggat in.

Behöver du ha stöttning i teams gällande din kurs, kontaktar du din lärare

Behöver du ha annan teknisk support maila campusit@lidkoping.se och uppge ärende och telefonnummer så kontaktar en IT-tekniker dig.

Instruktionsfilm till Canvas

Digital uppstartsinformation

Du kan också få digital uppstartsinformation för kurser på gymnasial nivå.

När det gäller tider för att få kontakt med studie- och yrkesvägledare gäller följande: Telefontid 9.30-11.30 mån-fre 0510-771333. Du kan också kontakta våra studie- och yrkesvägledare via e-post syvcampus@lidkoping.se

Klicka här för digital uppstartsinformation

Kurser som erbjuds hittar du nedan.

 

Ansök till gymnasiekurser

Gå till anmälan

Biologi

Biologi 1

Ekologi – bland annat ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
Genetik – bland annat arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer.
Celldelning, dna-replikation och mutationer.
Evolution – bland annat naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
Biologins karaktär och arbetsmetoder – bland annat planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Omfattning: 100 p

Start höstterminen

Biologi 2

Cell- och molekylärbiologi
Cellers livscykler och differentiering, celldelars funktion och cell- och molekylärbiologins användningsområden.

Organismens funktion
Bland annat fysiologi hos människan och andra djur. Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser. Immunsystem, smittspridning och infektion. Mikroorganismer och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Livscykler och fysiologi hos växter och svampar.

Biologins karaktär och arbetsmetoder.

Omfattning: 100 p

Start vårterminen

Engelska

Engelska

Så här jobbar vi:

När du läser engelska utvecklar du dina språk- och omvärldskunskaper. Ett viktigt mål med våra kurser är att du ska våga använda din engelska i både tal och skrift. Därför kommunicerar vi så mycket som möjligt på engelska under kursens gång.

Dessutom tränar du din läs- och hörförståelse genom olika övningar. Därigenom skaffar du kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används.

Liksom i andra kurser på Campus krävs det att du kan ta ett stort eget ansvar för dina studier. Inför lektionerna skall du uppdatera dig via vår lärplattform Fronter så att du vet vad du behöver förbereda. För att du skall klara dina studier är det även viktigt att du följer deadlines på inlämningsuppgifter och liknande.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Under kursens gång får du göra olika examinerande uppgifter, både muntliga och skriftliga. Tillsammans med det nationella provet, som genomförs i slutet av kursen, utgör dessa grunden för vår betygssättning. Eftersom vi arbetar med formativ bedömning får du kontinuerlig feedback som hjälper dig att utveckla dina kunskaper och färdigheter i engelska.

Skolverkets läroplan i engelska
Skolverkets kursplan i engelska

Engelska 5, 100p

Förkunskaper:

Grundskola år 9 (eller motsvarande)

Kursen engelska 5 är behörighetsgivande för högre studier och läses alltid på en termin, men du kan välja studieform.

Engelska 5 (flera träffar i veckan)

Om du väljer den här varianten träffar du din lärare flera gånger i veckan och den passar dig som vill ha tät kontakt med läraren.

Kursen startar 2 gånger per år och sträcker sig mellan augusti-december eller januari-juni.

 

Engelska 6, 100p

Förkunskaper:

Engelska 5 eller motsvarande

Kursen engelska 6 är behörighetsgivande för högre studier och läses alltid på en termin, men du kan välja studieform.

Engelska 6 (flera träffar i veckan)

Om du väljer den här varianten träffar du din lärare flera gånger i veckan och den passar dig som vill ha tät kontakt med läraren.

Kursen startar 2 gånger per år och sträcker sig mellan augusti-december eller januari-juni.

 

 

Fysik

Fysik 1

Rörelse och krafter – bland annat hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse.
Energi och energiresurser – bland annat arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi.
Strålning inom medicin och teknik – bland annat radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, halveringstid och aktivitet.
Klimat och väderprognoser – bland annat hur fysikaliska modeller och mätmetoder används för att göra prognoser för klimat och väder.
Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder – bland annat planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Omfattning: 150p

Start höstterminen

Fysik 2

Rörelse och krafter: bland annat tvådimensionell rörelse i gravitationsfält och elektriska fält.
Centralrörelse. Vridmoment för att beskriva jämviktstillstånd.
Vågor, elektromagnetism och signaler: bland annat harmonisk svängning som modell för att beskriva fenomen inom vardag och teknik. Reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse. Orientering om ljudstyrka och dopplereffekt. Samband mellan elektriska och magnetiska fält. Våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning. Orientering om elektromagnetiska vågors utbredning. Fotoelektriska effekten och fotonbegreppet. Materiens vågegenskaper.
Universums utveckling och struktur: Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning. Atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra. Metoder för undersökning av universum. Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter. Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder. Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära och icke-linjära funktioner, ekvationer och grafer samt derivator och vektorer.

Omfattning: 100 p

Start vårterminen

Historia

Historia 1

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar.
Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.
Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.
Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation.
Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.
Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik.
Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.

Omfattning: 100p

Historia 1b

Kursen behandlar grundläggande drag i den historiska utvecklingen. Ämnet skall också skapa förståelse för aktuella händelser utifrån ett historiskt perspektiv. Kursen behandlar förändringar av samhälls- och levnadsförhållanden de senaste femtusen åren med tonvikt på Europa de senaste tvåtusen åren. En särskild tyngdpunkt läggs på 1800- och 1900-talet.

Önskvärda förkunskaper: Grundskolans högstadium. Skolverkets ämnesplan
Omfattning: 100p

Historia 2

Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.

Önskvärda förkunskaper: Historia 1b eller motsvarande
Omfattning: 100p

Kemi

Kemi 1

Materia och kemisk bindning – bland annat modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.
Reaktioner och förändringar – syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.
Stökiometri – bland annat tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
Analytisk kemi – kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.
Kemins karaktär och arbetssätt – bland annat planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Omfattning: 100p

Start höstterminen

Kemi 2

Reaktionshastighet och kemisk jämvikt.

Reaktionshastighet. Faktorer som påverkar jämviktslägen och jämviktskonstanter.

Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer.

Organisk kemi: Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet. Reaktionsmekanismer.

Biokemi: Det genetiska informationsflödet. Huvuddragen i människans ämnesomsättning på molekylär nivå. Proteiners struktur och funktion, med speciellt fokus på enzymer.

Analytisk kemi: Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys. Resonemang om provtagning, detektionsnivå, riktighet och precision samt systematiska och slumpmässiga felkällor.

Kemins karaktär och arbetssätt

Omfattning: 100p

Start vårterminen

Matematik

Matematik 1

Omfattning: 100p
Matematik 1 finns i varianterna Ma1a, Ma1b och Ma1c

a-spåret läser yrkesprogram på gymnasiet. Du som inte ska läsa högre kurs än Ma2 kan välja detta spår.
b-spåret läser ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Du som inte ska läsa högre kurs än Ma3 kan välja detta spår.
c-spåret läser naturvetenskapligt och tekniskt program. Du som tänker läsa högre kurs än Ma3, Fysik, Kemi och Biologi väljer detta spår.

Matematik 2

Omfattning: 100p
Matematik 2 finns i varianterna Ma2a, Ma2b och Ma2c
a-spåret läser yrkesprogram på gymnasiet. Du som inte ska läsa högre kurs än Ma2 kan välja detta spår.
b-spåret läser ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Du som inte ska läsa högre kurs än Ma3 kan välja detta spår.
c-spåret läser naturvetenskapligt och tekniskt program. Du som tänker läsa högre kurs än Ma3, Fysik, Kemi och Biologi väljer detta spår.

Matematik 3

Omfattning: 100p
Matematik 3 finns i varianterna Ma3b och Ma3c
b-spåret läser ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Du som inte ska läsa högre kurs än Ma3 kan välja detta spår.
c-spåret läser naturvetenskapligt och tekniskt program. Du som tänker läsa högre kurs än Ma3, Fysik, Kemi och Biologi väljer detta spår.

Matematik 4

Aritmetik, algebra och geometri – bland annat metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form.
Samband och förändring – bland annat egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion.
Problemlösning – bland annat matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Omfattning: 100p

Matematik 4 finns i en variant

Naturkunskap

Naturkunskap 1

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan.
Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön.
Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald.
Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
Omfattning: 100p

Naturkunskap 2

Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.
Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet.
Samband och skillnader mellan energi och materia.
Evolutionens mekanismer och organismers utveckling.
Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.
Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.
Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle.
Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.
Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.
Omfattning: 100p

Religion

Religionskunskap 1

Ämnet religionskunskap syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper om olika religioner, livsåskådningar och etik.  Kursen Religionskunskap 1 har fokus på världsreligionerna; kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Vi studerar religionerna i relation till individen och samhället. Vi lär oss också mer om etiska modeller och icke-religiösa livsåskådningar.

Så här jobbar vi:

Kursen erbjuds i två olika studieformer. Om du väljer att läsa reguljärt så får du i ca. 2 timmar undervisning per vecka med genomgångar, diskussioner, övningar och filmer.  Mellan lektionstillfällena arbetar du med inläsning och repetition på egen hand. Om du väljer att läsa kursen i flexibel form arbetar du mer på egen hand och lämnar in inlämningsuppgifter varje vecka samt får handledning utifrån överenskommelse med läraren.

 Så här bedömer vi dina kunskaper:

Dina kunskaper bedöms genom skriftliga prov och inlämningsuppgifter men även genom muntliga diskussioner och seminarier.

Förkunskaper:

Antal poäng: 50 poäng

Religionskunskap 2

Ämnet religionskunskap syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper om olika religioner, livsåskådningar och etik. Kursen Religionskunskap 2 tar upp religion vid sidan om de etablerade världsreligionerna. Kursen fokuserar särskilt på nyreligiösa rörelser och privatreligiositet. Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet och värderingar ingår också i kursen. Vi tränar också på att använda olika etiska begrepp, teorier och modeller i samband med att olika etiska frågor diskuteras.

Så här jobbar vi

Under kursen erbjuds ca 2 timmar undervisning/vecka. Lektionerna består av lärarledda genomgångar varvat med olika lektionsuppgifter där vi diskuterar och analyserar frågor med anknytning till ämnet.

 Så här bedömer vi dina kunskaper

Dina kunskaper bedöms genom några större skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga seminarier och aktivt deltagande vid diskussioner.

Förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper är Religionskunskap 1 eller motsvarande.

Antal poäng: 50 poäng

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a2

I ämnet samhällskunskap studerar vi olika samhällsfrågor för att fördjupa våra kunskaper om människors livsvillkor. Under kursen Samhällskunskap 1a2 studeras särskilt

-Politiska ideologier och välfärdsteorier
-Privatekonomi, konsumenträtt och samhällsekonomi
-Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik
-Samhällsekonomi i Sverige och internationellt
-Massmediers och informationsteknikens roll i samhället
-Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder

Så här jobbar vi

Under kursen erbjuds ca 2 längre lektionspass/vecka. På lektionerna varvas lärarledda genomgångar med lektionsuppgifter som genomförs enskilt eller i grupp.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Du får tillfälle att visa dina kunskaper både skriftligt och muntligt i olika former som t ex prov, skriftliga inlämningar, seminarier, diskussioner och rapportskrivning.

Förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper är grundskola samt kursen Samhällskunskap 1a1 eller motsvarande

Antal poäng: 50 poäng

Samhällskunskap 1b

I ämnet samhällskunskap studerar vi olika samhällsfrågor för att fördjupa våra kunskaper om människors livsvillkor. Kursen Samhällskunskap 1b ger dig en bred bild av hur Sverige fungerar politiskt men har också hela världen i fokus. Under kursen får du kunskaper om:
-Demokrati och politiska system
– Internationella och nordiska samarbeten
-De mänskliga rättigheterna
-Folkrätten i väpnade konflikter
-Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö.
-Gruppers och individers sociala livsvillkor utifrån kategorier som skapar gemenskap och utanförskap.
-Privatekonomi, konsumenträtt  och samhällsekonomi
-Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
-Samhällsekonomi i Sverige och internationellt.
-Massmediers och informationsteknikens roll i samhället.
-Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Under kursen erbjuds ca 2 längre lektionspass/vecka. På lektionerna varvas lärarledda genomgångar med lektionsuppgifter som genomförs enskilt eller i grupp.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Du får tillfälle att visa dina kunskaper både skriftligt och muntligt i olika former som t ex prov, skriftliga inlämningar, seminarier, diskussioner och rapportskrivning.

Förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper är grundskola, kursen grundläggande samhällskunskap eller motsvarande.

Antal poäng: 100 poäng

Samhällskunskap 2

I ämnet samhällskunskap studerar vi olika samhällsfrågor för att fördjupa våra kunskaper om människors livsvillkor. I kursen Samhällskunskap 2 undersöker vi samhällets ekonomiska och ideologiska förhållanden och ställer oss frågor som
– Vilka idéer har format vårt samhälle?
– Hur ser samhällets ekonomiska förhållanden ut och varför ser de ut på detta sätt?
– Varför har människor så olika livsvillkor i olika delar av världen?
En viktig del av kursen är analysera samhällsförhållanden och försöka förstå orsaker och konsekvenser till hur samhället ser ut idag.

Så här jobbar vi:

Under kursen så får du ca 2 undervisningstimmar per vecka då vi har genomgångar och diskussioner. Mellan lektionerna arbetar du på egen hand med läroboken och instuderingsfrågor för att repetera och förbereda dig inför nästa lektion.

Så här bedömer vi dina kunskaper:

Dina kunskaper bedöms genom några större skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande vid diskussioner.

Förkunskaper:

Rekommenderade förkunskaper är Samhällskunskap 1b/Samhällskunskap A eller motsvarande.

Antal poäng: 100 poäng

Svenska

Svenska 1

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Omfattning: 100p

Svenska 2

Centralt innehåll: Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, d.v.s. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. Svenska språkets uppbyggnad, d.v.s. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

Omfattning: 100p

Svenska 3

Gymnasiekursen Svenska 3 pågår i en termin och vänder sig till dig som har svenska som modersmål.

Så här jobbar vi:

Vi har lektioner varje vecka, men de uppgifter du får gör du till stor del på egen hand. Möjlighet till handledning finns. Exempel på innehåll i kursen: disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning. Form och stil i olika typer av skriftliga texter, såväl skönlitterära som vetenskapliga.

Så här bedömer vi dina kunskaper:

Muntliga presentationer, inlämningsuppgifter, seminarium, nationellt prov.

Förkunskaper:

Svenska 2 eller motsvarande.

Antal poäng: 100

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1

Gymnasiekursen Svenska som andraspråk 1 pågår i en termin och vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska. I kursen tränas förmågan att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.

Så här jobbar vi:

Vi har lektioner varje vecka, men de uppgifter du får gör du till stor del på egen hand. Möjlighet till handledning finns. Exempel på innehåll i kursen: muntlig framställning, skriftlig framställning av olika typer av texter för kommunikation, språkriktighet, språklig variation, källhantering och källkritik.

Så här bedömer vi dina kunskaper:

Inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, test, nationellt prov.

Förkunskaper:

Svenska som andraspråk (grundläggande nivå)

Antal poäng: 100

Svenska som andraspråk 2

Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.

Omfattning: 100 p

 

Svenska som andraspråk 3

Gymnasiekursen Svenska som andraspråk 3 pågår i en termin och vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska.

Så här jobbar vi:

Vi har lektioner varje vecka, men de uppgifter du får gör du till stor del på egen hand. Möjlighet till handledning finns. Exempel på innehåll i kursen: disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning. Stil i olika typer av skriftliga texter, såväl skönlitterära som vetenskapliga.

Så här bedömer vi dina kunskaper:

Muntliga presentationer, inlämningsuppgifter, seminarium, nationellt prov

Förkunskaper:

Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.

Antal poäng: 100

Gymnasiearbete

I slutet av programstudierna måste eleven göra ett godkänt gymnasiearbete för att få sin gymnasieexamen. På de högskoleförberedande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för. Prata med studie- och yrkesvägledare innan du söker kursen.