Kurser på grundläggande nivå

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nivån grundskola. Grundskolenivån är för dig som saknar betyg i något ämne eller ett helt slutbetyg.

Nästa ansökningsomgång

Nästa ansökningsperiod är mellan den 22 december 2020 och 2 februari 2021

Kursstart: 29 mars 2021

Studieperiod: 29 mars – 18 juni, 23 augusti – 15 oktober (studieuppehåll 21 juni – 20 augusti)

Viktig information januaristart

Campus Västra Skaraborg använder microsoft365 som digitalt system

Du som påbörjar ny kurs i januari kommer att hitta dina nya kurser i Teams i samband med kursstart

 Förbered dig så här:

Logga in på Teams med din skolmail i dator och mobil

Dator:

Logga in på Microsoft Teams. Instruktionsfilm: Så loggar du in på office.com och Teams

Vill du ladda ned Teams datorapp kan du göra det här: Ladda ned skrivbordsappen Microsoft Teams

Mobil:

Ladda hem appen Microsoft Teams i App store eller Google Play

Instruktionsfilm: Så laddar du ner appen Teams i mobiltelefonen

Du hittar fler instruktionsfilmer i teamet “CVS: Information” som finns bland dina Team när du loggat in.

Behöver du ha stöttning i teams gällande din kurs, kontaktar du din lärare

Behöver du ha annan teknisk support maila campusit@lidkoping.se och uppge ärende och telefonnummer så kontaktar en IT-tekniker dig.

Instruktionsfilm till Canvas

Digital uppstartsinformation

Du kan också få digital uppstartsinformation för kurser på gymnasial nivå.

När det gäller tider för att få kontakt med studie- och yrkesvägledare gäller följande: Telefontid 9.30-11.30 mån-fre 0510-771333. Du kan också kontakta våra studie- och yrkesvägledare via e-post syvcampus@lidkoping.se

Klicka här för digital uppstartsinformation

Vid frågor kontakta: Sofia Sundelöf, rektor för grund- och gymnasiestudier.

Telefon: 0510-771853

Kurser

De kurser som erbjuds hittar du nedan.
Även andra kurser kan erbjudas så som religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap.

Du som har behov av att studera andra grundläggande kurser än de som står listade nedan kontaktar rektor Sofia Sundelöf

Ansök till kurser på grundskolenivå

Gå till anmälan.

Engelska grund

Så här jobbar vi

När du läser engelska utvecklar du dina språk- och omvärldskunskaper. Ett viktigt mål med våra kurser är att du ska våga använda din engelska i både tal och skrift. Därför kommunicerar vi så mycket som möjligt på engelska under kursens gång.

Dessutom tränar du din läs- och hörförståelse genom olika övningar. Därigenom skaffar du kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används.

Liksom i andra kurser på Campus Västra Skaraborg, Lidköping krävs det att du kan ta ett stort eget ansvar för dina studier. Inför lektionerna skall du uppdatera dig via vår lärplattform Fronter så att du får nödvändig information som läraren lagt ut. För att du skall klara dina studier är det även viktigt att du följer kursens planering.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Under kursens gång får du göra olika examinerande uppgifter, både muntliga och skriftliga. Eftersom vi arbetar med formativ bedömning får du kontinuerlig feedback som hjälper dig att utveckla dina kunskaper och färdigheter i engelska.

Engelska grund

Engelska grund passar dig som inte har läst engelska tidigare och som saknar betyg i engelska från grundskolan. Det finns fyra olika delkurser i engelska på grundnivå:

 • Delkurs 1 (100p) passar dig som aldrig har läst engelska tidigare
 • Delkurs 2 (100p) motsvarar ca år 4-5 på grundskolenivå
 • Delkurs 3 (200p) motsvarar ca år 6-7 på grundskolenivå
 • Delkurs 4 (200p) motsvarar ca år 8-9 på grundskolenivå

Matematik grund

I ämnet matematik på grundläggande nivå kommer eleven ges tillfälle att utveckla sina kunskaper inom matematik och få en större förståelse för matematikens användning i vardags-, samhälls- och arbetslivet samt inom olika ämnesområden.
Kursen ger bland annat kunskaper om
-Taluppfattning och metoder för beräkningar
-Geometriska objekt och dess egenskaper
-Formler, ekvationer och grafer-Sannolikhet och statistik
-Problemlösning

Kursen ska ge kunskap som motsvarar avslutad grundskoleutbildning åk 9 och vara förberedande för vidare studier i matematik på gymnasienivå.
Rekommenderade förkunskapskrav: Avslutad SFI och Svenska som andraspråk delkurs 1 eller motsvarande om du har annat modersmål än svenska.

Omfattning:
nationell delkurs 1, 100 p
nationell delkurs 2, 100 p
nationell delkurs 3, 200 p
nationell delkurs 4, 200 p

 

Svenska grund

Kursen namn: Svenska, GRNSVE2

Kursen Svenska på grundläggande nivå riktar sig till dig som saknar kunskaper eller betyg från grundskolan. Kursen är indelad i tre delkurser. Vilken delkurs du startar på bestäms utifrån dina tidigare erfarenheter och kunskaper (om du är osäker på vilken kurs du ska söka, tala med en studie- och yrkesvägledare). En kurs pågår i en termin, men kan vid behov förlängas.

Så här jobbar vi:

I alla kurser ägnas mycket tid till att träna kommunikation i tal och skrift, bland annat genom att vi läser, analyserar, diskuterar samt skriver olika typer av texter. Några delar av det centrala innehållet är: studieteknik, språkhistoria och språkbruk, skriftspråkets uppbyggnad och användning, ordkunskap, litteraturhistoria och mediekunskap. Du kan läsa kursplanen i sin helhet på Skolverkets hemsida.

Undervisningens innehåll anpassas utifrån dina tidigare kunskaper och utifrån dina behov. Vi har lektioner varje vecka, men dina uppgifter arbetar du till stor del med utanför lektionstid. Det finns möjlighet till handledning, om du önskar det.

Så här bedömer vi dina kunskaper:

Deltagande på lektioner, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftliga prov och grupparbeten.

Förkunskaper:

Du ska vara bosatt i Sverige och fylla 20 innevarande år. Du saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan, och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Omfattning:
nationell delkurs 1, 100 p
nationell delkurs 2, 200 p
nationell delkurs 3, 200 p
nationell delkurs 4, 200 p

 

 

Svenska som andraspråk (SVA) grund

Kursen går att läsa både på dag och kvällstid och ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer.
Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.

Syfte

Undervisningen i kursen svenska som andraspråk inom kommunalvuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklarkunskaper i svenska, omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleven ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels att förstå talad och skriven svenska,dels att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska eleven även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleven ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där svenska används. Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på språk och kultur samt ge möjlighet att vidareutveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleven utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Omfattning:
nationell delkurs 1, 100 p
nationell delkurs 2, 200 p
nationell delkurs 3, 200 p
nationell delkurs 4, 200 p

 

Samhällskunskap grund

I ämnet samhällskunskap ökar du dina kunskaper om demokrati och hur samhället är uppbyggt.
Kursen ger bland annat kunskaper om:
-mänskliga rättigheter och demokratiska värden
-det svenska styrelsesättet och de politiska ideologierna
-internationella förhållanden
-samhällsfrågor på olika nivåer i samhället
-skillnader och likheter mellan olika länder

Rekommenderade förkunskapskrav: Avslutad SFI och Svenska som andraspråk delkurs 1 eller motsvarande om annat modersmål än svenska
Kursen förbereder för vidare studier i samhällskunskap på gymnasienivå.

Omfattning: 150p

Digitalkompetens, Essunga

 

 

Kursinnehåll

Praktisk digital kompetens

 • hantera ordbehandlings- och kalkylprogram
 • presentera ett innehåll med hjälp av digitala verktyg
 • skapa och förändra digitala medier med hjälp av bild, video och ljud
 • att kommunicera och samarbeta med hjälp av några vanliga digitala verktyg.

Att söka och värdera information

 • olika sätt att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet
 • källkritik. Hur avsändaren påverkar innehållet i olika digitala medier
 • möjligheter och risker med digital teknik och dess användning. Säkerhet kring digital teknik.