Automationsingenjör

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Automationsingenjör

Automationsingenjör pågår hösten 2017 – våren 2019.

Teknikutbildningar_Campus Lidköping

Som automationsingenjör i mekatronik arbetar man med allt från konstruktion till installation och programmering inom automation, elkraft och mekanik.

Utbildningen är framtagen och innehåll och mål har utformats tillsammans med företag och organisationer, vilket säkrar de framtida möjligheterna för att du ska få en anställning efter examen.

Enligt SCB:s långsiktiga prognoser kommer det att saknas över 100 000 personer med teknisk kompetens år 2030. Det handlar framförallt om ingenjörer men också nästan 50 000 personer med  yrkesutbildning.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

I utbildningen ingår praktik, så kallat Lärande i arbete, LIA;
kontakta Anna Döse, telefon 0510-77 66 01, om du är intresserad av att ta emot en studerande
Läs mer om Automationsingenjör

Utbildningsanordnare är Yrkeshögskolan Halmstad.
YH Halmstad_Campus Lidköping

Kontakta mig om automationsingenjör

* Fältet krävs

Behörighet

Behörig till utbildningen är du som har:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande behörighet krävs:

Har du inte gymnsieutbildning kan du bli antagen genom tidigare erfarenheter och/eller utbildning:
1. Gymnasial examen eller motsvarande
eller
annan utbildning/erfarenhet eller förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen (prövas individuellt)

2. Utan yrkeserfarenhet: Kurserna 1-7
Med 3 års yrkeserfarenhet, minst halvtid, inom automation, elteknik eller mekatronik och motsvarande: Kurserna 5-7

1. Datorteknik 1a eller Datorkunskap
2. Elektromekanik eller Fysik 1a eller Fysik A eller Elkunskap
3. Praktisk ellära eller Ellära 1 och 2 eller Ellära A och Växelström trefas
4. Mekatronik 1 eller Programmering 1 eller Programmering A och B eller Robotteknik eller Robotteknik A och B eller Automationsenheter eller Styrteknik A och Reglerteknik A
5. Matematik 2a eller Matematik B
6. Engelska 5 eller Engelska A
7. Svenska 1 och 2 eller Svenska A och B

Läs mer för fullständig beskrivning

Utbildningsinnehåll

Automationssystem och PLC-teknik

50 yh-poäng
Kursens mål är att ge kunskaper i automationsteknik och de produktionsförbättringar som automatiserade system möjliggör både ekonomiskt och miljömässigt. Kursen ska även ge kunskaper i att skapa logiska uttryck för en specifik funktion och kunna realisera detta med såväl logiska kretsar som programmerbara styrenheter och PLC-system. Kursen skall ge avancerade kunskaper i PLC-programmering enligt IEC-standard och kunskaper om digitala och analoga komponenter i dess periferi. Kursen ska även ge kunskaper i programmering av regulatorer i återkopplade system. Kursen ska även ge kunskaper om konstruktion och dimensionering av pneumatiska och hydrauliska system samt luftberedning. Delar av innehållet i kursen sker med engelsk facklitteratur och delar av innehållet genomförs i form av ett mindre automationsprojekt.

Innehåll
Logiska metodlösningar
Avancerad PLC-programmering
Automation i integrerade system
Dimensionering pneumatik och hydraulik
Fackengelska
Projektarbete

Elteknik för automationsingenjörer

40 yh-poäng
Kursens mål är att ge kunskaper om eltekniska egenskaper samt konstruktionsberäkningar på elmaskiner och elkraftstekniska system som används inom industriella automationssystem och om energieffektiva och alternativa lösningar. Kursen ska ge kunskaper i konstruktionsberäkningar för elektriska ledningsnät och belastningar samt dokumentation i tekniskt och ekonomiskt syfte. Kursen ska ge färdigheter i att praktiskt tillämpa standarder och lagar som reglerar automations- och elområdet. Kursen ska även ge kunskaper om elproduktion och eldistribution och hur leveranskvalitén kan påverka elektrisk utrustning samt kunskaper om reserv- och nödkraftsystem och kraftelektronik för roterande drivanordningar. Delar av innehållet i kursen sker med engelsk facklitteratur och delar av innehållet genomförs i form av ett mindre automationsprojekt.

Innehåll
Konstruktionsberäkningar elmaskiner
Konstruktionsberäkningar ledningsnät
Eldokumentation
Förordningar och lagar
Elproduktion
Projektarbete

Examensarbete

30 yh-poäng
Kursen skall ge färdighet i och erfarenhet av utvecklings- och projektarbete. Kursen skall ge praktisk erfarenhet genom ett tekniskt utvecklingsprojekt som skall genomföras i samverkan med näringslivet. Projektet ska vara inriktat mot modern industriell automatiseringsteknik där både automation, el och mekanik ingår.

Innehåll
Verklighetsbaserat utvecklings- och projektarbete
Automationsteknik med mekatronik

Teknisk engelska mekatronik

5 yh-poäng
Kursen skall ge kunskaper i fackuttryck och texter som beskriver teknisk funktion, egenskaper och datauppgifter. Kursen ska ge de färdigheter som krävs för att tolka och använda engelskspråkig text inom yrkesområdet mot givna tekniska fall.

Innehåll
Fackuttryck inom yrkesområdet
Tillämpning av engelsk text på yrkesområdet

Ekonomi och juridik för automationsingenjörer

15 yh-poäng
Målet är att förbereda och utveckla de studerandes intraprenör- och entreprenöriella förmåga för att hantera de krav arbetslivet ställer utöver teknisk kompetens. Kursen skall ge en helhetsförståelse för företagande och företagens villkor i en globaliserad värld samt grundläggande kunskap om egenföretagande samt entreprenadjuridik och upphandling. Kursen skall ge kunskap och färdighet i hur utvecklings- och förbättringsarbete av processer och produkter kan bedrivas och om verktyg för kvalitetsutveckling. Kursen skall även ge förståelse för och färdighet i produktionsekonomi och att kunna göra olika lönsamhetsbedömningar. I kursen ingår ett kursövergripande projekt.

Innehåll
– Företagande
– Produktionsekonomi
– Entreprenadjuridik
– Utvecklingsarbete
– Kvalitetssystem

LIA 1

40 yh-poäng
Kursen ska introducera till yrkesrollen. I kursen ska de teoretiska kunskaperna utvecklas och omsättas genom praktiska tillämpningar och leda till grundläggande yrkeskompetenser. Målet är att ge färdigheter i att utföra grundläggande och enklare tekniskt arbete på el- och automationstekniska system och mekanik. Kursen ska ge kunskaper om enklare installation, felsökning mm. på eltekniska system och i att använda hjälpmedel som mätinstrument. Inom automation, ska kunskaper om enkla styrenheter eller programmerbara styrsystem befästas och hur vanliga komponenter i periferi ansluts till systemen. I mekanik är målet att kunna tillämpa verkstadstekniskt arbete samt användning av enkla och eller styrda maskiner.

LIA 2

40 yh-poäng
Målet är att ge fördjupade yrkeskompetens och färdigheter inom elteknik, automation och mekanik. Kursen ska ge kunskaper om integration av de olika teknikområdena i typiska installationer. I elteknik är det färdigheter i styr- och elkraftsteknik samt underhåll, service och modifiering samt i teknisk eldokumentation som elschema och tekniskt underlag. I mekanik är det tillhörande mekaniska komponenter i automations- och sammansatta system. I det övergripande automationssystemet är det kunskaper i konfiguration och programmering med både digital och analog signalhantering.

LIA 3

40 yh-poäng
Målet är att ge yrkeskompetens och färdigheter i mekatroniska sammansatta system där el- och automationsteknik integreras med mekaniska system och ett överordnat programmerbart styrsystem. Syftet är att stärka och utveckla ett professionellt yrkesutövande vilket avser konstruktionsarbete, installation, service, underhåll, konfiguration, programmering i el- och automationstekniska system samt i mekanik och drivanordningar. Kursen ska också ge färdigheter i arbete på industriell IT-system och komponenter som ingår i nätverken. Kursen ska också ge färdigheter i att tillämpa författningar och föreskrifter inom de olika teknikområdena. Kursen ska också ge färdigheter i användning av numeriskt styrda maskiner för tillverkning. Delar eller moment i kursen ska genomföras i projektform.

Mekanik för automationsingenjörer

50 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper i mekanik inom automation och mekatronik och maskinell produktion av mekaniska komponenter och utveckla förmågan att analysera konstruktioner ur ett hållbarhetsperspektiv. Kursen ska ge kunskaper i tillämpning av datortekniska verktyg som används inom verktygs- och maskinutveckling för teknisk dokumentation och simuleringar för att skapa miljö och produktionsmässigt optimerade konstruktioner. Kursen ska ge kunskaper i användning av program som används inom konstruktion och mekanikutveckling i 2D, 3D och solidmodulering. Kursen ska utveckla förmågan att analysera och utvärdera tekniska problemlösningar. Delar av innehållet genomförs i form av ett mindre automationsprojekt.

Innehåll
– Mekanik
– Konstruktionsteknik
– Ritteknik (CAD 2D)
– Solidmodellering (CAD 3D)
– Materialteknik
– Hållfasthetslära
– Maskinkomponenter
– Dokumentation

Projektmetodik mekatronik

15 yh-poäng
Målet är att förbereda och utveckla de studerandes förmåga att organisera och genomföra automationstekniska projekt. Kursen skall ge kunskaper och erfarenhet av projektorganisation inom teknikområdet. Kursen skall också utveckla och stimulera de studerandes färdighet i att ta initiativ och ansvar, att samverka i grupp och kreativt och lateralt tänkande och idégenerering. Kursen ska utveckla förmågan att omsätta innovationer till konstruktiv handling och kunskaper och färdigheter i att arbeta i projektform. Kursen skall även ge kunskap om olika immaterialrättsliga skydd för innovationer och färdighet i presentationsteknik samt träning i ett källkritiskt förhållningssätt. I kursen ingår ett kursövergripande projekt.

Innehåll
– Projektorganisationer
– Gruppdynamik
– Metodik
– Innovationsmetodik
– Presentationsteknik

Säkerhets- och miljöledningsteknik mekatronik

20 yh-poäng
Kursens mål är att ge kunskaper om säkerhet i elektriska, automationstekniska och mekaniska system och hur säkert arbete genomförs samt på vilket sätt tekniska lösningar och miljö regleras av lag och förordning. Kursen ska ge den studerande kunskaper att tolka och tillämpa gällande europeiska lagar, direktiv och standarder inom området maskinsäkerhet och elektriska utrustningar på automationstekniska system i fråga om person- och funktionssäkerhet samt miljöpåverkan. Kursen ska också ge kunskaper om risker med elektrisk ström och om metoder för att förhindra och begränsa att fara uppstår samt kunna utföra hjärt- lungräddning HLR.

Innehåll
– Lagar, direktiv och standarder
– Maskin- och personsäkerhet
– Miljöeffekter inom teknikområdet
– Risker med elektrisk ström
– Hjärt- lungräddning

Mekatroniksystem

55 yh-poäng
Kursens mål är att ge kunskaper i konstruktion och sammansättning av mekatroniska system samt synergieffekter som uppstår ur ett funktions-, produktions-, energi- och miljöperspektiv. Kursen ska ge fördjupade avancerade kunskaper i PLC-programmering och olika styr- och reglerprinciper samt i metoder för datainsamling samt underhåll och felsökning. Kursen ska också ge avancerade kunskaper i programmering och konfigurering av HMI, SCADA och visionteknik. Kursen ska även ge kunskaper i industriell kommunikation och IT-teknologi i automationssystemen. I kursen ingår också kunskaper om positionering med servomotorer, interpolering med flera motorer och drivteknologi för växelströmsmaskiner och linjärmotor samt programmering av fleraxlig robot. Delar av innehållet i kursen sker med engelsk facklitteratur.

Innehåll
– Mekatroniska system
– Fördjupad PLC-programmering
– Regler- och styrprinciper
– HMI, vision och SCADA
– Industriell IT
– Servoteknik
– Robotsystem
– Drivteknologi

Lärande i arbete - LIA

Under utbildningen genomför man en stor del praktik s.k. LIA (lärande i arbetslivet) vid något eller några företag. Här lär man sig omsätta de teoretiska kunskaperna direkt i yrket och samtidigt skaffar man kontakter och referenser.

Ansökan

Har du frågor om utbildningen, kontakta Anna Döse, tel 0510-77 66 01

Vad kan jag arbeta med som automationsingenjör?

Yrket är både praktiskt och teoretiskt och är på det sättet varierat.
Du gör till exempel konstruktionsberäkningar och ritningar, installerar mekaniska och elektriska komponenter, robotar och programmerar datorsystem.
Enligt organisationen ”Teknikföretagen” bedömer man ett stort framtida behov av denna kompetens, likaså arbetsförmedlingens ”Yrkeskompassen” visar samma sak. Du har alltså goda anställningsmöjligheter efter utbildningen.

Vad är en YH-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan.

yh logga campus lidköping

Behörig till utbildningen är du som har:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver grundläggande behörighet krävs:

Har du inte gymnsieutbildning kan du bli antagen genom tidigare erfarenheter och/eller utbildning:
1. Gymnasial examen eller motsvarande
eller
annan utbildning/erfarenhet eller förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen (prövas individuellt)

2. Utan yrkeserfarenhet: Kurserna 1-7
Med 3 års yrkeserfarenhet, minst halvtid, inom automation, elteknik eller mekatronik och motsvarande: Kurserna 5-7

1. Datorteknik 1a eller Datorkunskap
2. Elektromekanik eller Fysik 1a eller Fysik A eller Elkunskap
3. Praktisk ellära eller Ellära 1 och 2 eller Ellära A och Växelström trefas
4. Mekatronik 1 eller Programmering 1 eller Programmering A och B eller Robotteknik eller Robotteknik A och B eller Automationsenheter eller Styrteknik A och Reglerteknik A
5. Matematik 2a eller Matematik B
6. Engelska 5 eller Engelska A
7. Svenska 1 och 2 eller Svenska A och B

Läs mer för fullständig beskrivning

Karta

Visa större karta