Elingenjör med allmän behörighet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Elingenjör med allmän behörighet

Elingenjör pågår hösten 2017 – våren 2019.

Teknikutbildningar_Campus Lidköping

Som elingenjör med allmän behörighet arbetar man med allt från konstruktion till installation och slutkontroll på både låg- och högspänningsanläggningar.

Utbildningen är framtagen och innehåll och mål har utformats tillsammans med företag och organisationer, vilket säkrar de framtida möjligheterna för att du ska få en anställning efter examen. Enligt SCB:s långsiktiga prognoser kommer det att saknas över 100 000 personer med teknisk kompetens år 2030. Det handlar framförallt om ingenjörer men också nästan 50 000 personer med yrkesutbildning.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

I utbildningen ingår praktik, så kallat Lärande i arbete, LIA;
kontakta Anna Döse, telefon 0510-77 66 01, om du är intresserad av att ta emot en studerande
Läs mer om Elingenjör med allmän behörighet
Utbildningsanordnare är Yrkeshögskolan Halmstad.
YH Halmstad_Campus Lidköping

Kontakta mig om elingenjör

* Fältet krävs

Behörighet

Behörig till utbildningen är du som har:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Gymnasiekurser (se nedan)

Har du inte gymnasieutbildning kan du bli antagen genom tidigare erfarenheter och/eller utbildning:
1. Gymnasial examen eller motsvarande
eller
annan utbildning/erfarenhet eller förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen (prövas individuellt)

2. Utan yrkeserfarenhet: Kurserna 1-10
Med 3 års yrkeserfarenhet, minst halvtid, inom automation, elteknik eller mekatronik och motsvarande: Kurserna 8-10

1. Datorteknik 1a eller Datorkunskap
2. Elinstallation grundkurs eller elinstallationer
3. Elinstallation motorstyrning eller elmotorstyrning
4. Elkompetens A och B eller elkraftteknik
5. Elkunskap eller elektromekanik
6. Ellära A eller Ellära 1 eller praktik ellära
7. Växelström trefas eller ellära 2
8. Matematik 2a eller Matematik B
9. Engelska 5 eller Engelska A
10. Svenska 1 och 2 eller Svenska A och B

Läs mer för fullständig beskrivning

 

Utbildningsinnehåll

Automation industri, för elingenjörer

25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om industriell automation och komponenter som ofta förekommer i dessa system. Kursen ska ge kunskaper i konfigurering och programmering av PLC-system enlighet IEC-standard för både kompakt-, modulära system och felsäkra PLC samt digitala och analoga komponenter anslutna till PLC. Kursen ska även ge kunskaper för att skapa enkla processbilder för HMI och i Citect SCADA (överordnat system) och kunna länka dessa mot olika automationsapplikationer i nätverk. Kursen ska också ge kunskaper i att hämta och skicka data över industriella datornätverk som ethernet, profibus och profisafe samt hantering av OPC-server. Kursen ska även ge insikt i gällande standard och maskindirektiv.

Innehåll
PLC-programmering och konfigurering
Kompakt-, modulära- och felsäkra PLC
HMI och citect SCADA
Industriella datornätverk
Regler på området

Entreprenörskap för elingenjörer

20 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper i att administrera och planera eltekniska projekt. Kursen ska ge kunskaper för att utföra ekonomiska kalkyler och kostnadsberäkningar samt i grundläggande företagsekonomi och entreprenadjuridik inom yrkesområdet. Kursen ska även ge kunskaper och förståelse om produktionsekonomi och i hur anbudsförfarande går till. Kursen ska också ge kunskaper om vilka rutiner, metoder och hjälpmedel som används på området samt hur kontroll- och kvalitetssäkring vid slutleverans går till.

Innehåll
Administration och projektering
Ekonomiska kalkyler och beräkningar
Kontroll- och kvalitetssäkring

Automation fastighet, för elingenjörer

25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper i automationssystem av fastigheter som bostäder, kontor, offentliga lokaler etc. för optimal energi- och miljöanpassning samt funktions- och användarvänlighet. Kursen ska ge kunskaper i en typisk installation av automation för styrning och reglering och med ett centraliserat programmerbart styrsystem. Kursen ska också ge grundläggande kunskaper i programmering av styrsystem och att skapa enkla processbilder i citect SCADA (överordnat system) anpassat för fastighetsautomation samt datorkommunikation över ethernet och om OPC-server.

Innehåll
Styr- och reglerenheter
System för intelligenta hus
Datanätverk
CiFAS (citectSCADA ramverk)
Installationsteknik

Elteknik och elkraft för elingenjörer

35 yh-poäng
Målet är att ge fördjupade kunskaper i likströms- och växelströmskretsar samt kraftelektronik och om myndighetskrav på dessa samt om driftstörninger och mätning och felsökning på komponenter och elnät. Kursen ska ge kunskaper om olika typer av likströms- och växelströmskretsar och komponenter i elkraftsammanhang. Kursen ska också ge kunskaper om beräkning av spänningsfall, faskompensering, symetriska och osymetriska laster (komplexa metoden). Kursen ska också ge kunskaper i mätteknik och om olika typer av mätinstrument och handhavande samt att utvärdera och bearbeta mätdata vid till exempel felsökning och mätdatainsamling. Kursen ska ge kunskaper i metodisk och säkerhet vid felsökning på elnät och komponenter. Kursen ska också ge kunskaper i EMC och myndighetsfordringar samt om elektriska störningar och metoder för att minimera dessa.

Innehåll
Likströmskretsar
Växelströmskretsar
Kraftelektronik
Instrumentteknik
Felsökningsteknik
EMC-fordringar
Störningar i elektriska nät

Elinstallationer i byggnader, allmän behörighet

30 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om konstruktion, dimensionering, dokumentation och kontroll av elinstallationer i byggnader för både låg- och högspänning. Kursen ska ge kunskaper i både manuell och datorbaserad dimensionering av kraft- och belysningsanläggningar och tillämpning av aktuell standard. Kursen ska också ge kunskaper i ritteknik av elritningar för hand och med datorprogram samt kunna sammanställa eldokumentation. I kursen ingår också kunskaper om material och hur de säkerhetsmässigt påverkar elanläggningen samt mekaniska konstruktioner. Kursen ger även kunskaper i att utföra inspektion och kontroll före i drifttagning av låg- och högspännings anläggning samt att utvärdera mätvärden utifrån aktuella föreskrifter samt att förslå åtgärder för att avhjälpa fel.

Innehåll
Dimensionering av kraft- och belysningsanläggningar
Mekaniska konstruktionsberäkningar
Datorprogram för konstruktion och dimensionering
Eldokumentation
Materiallära, el
Kontroll före idrifttagning

Eldistribution och industrianläggningar, allmän behörighet

30 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om anläggningar för elproduktion och distribution samt industriella anläggningar. Kursen ska ge kunskaper i beräkningar på energi, effekt, förlust, kortslutning och jordslutning på låg- och högspänningsnät samt ledningsdimensionering. Kursen ska även ge kunskaper om olika typer av elproduktion och system för överföring av elektrisk energi samt utrustningar för reserv- och nödkraft och in- och urkoppling av dessa mot ett elnät. Kursen ska också ge kunskaper om kontrollutrustningar för drift och övervakning av elkrafttekniska processer samt kontaktledningar för järnvägs-, spårvägs-, trådbuss- och tunnelbanedrift. I kursen ingår även kunskaper i jordtagsmätning och överspännig samt olika typer av skydd.

Innehåll
Konstruktionsberäkningar
Ledningsdimensionering
Elproduktion och distribution
Överspänning och skydd
Reservkraft
Kontrollutrustningar för drift och övervakning
Mätning på jordtag
Kontaktledningsanläggningar

Elmaskiner, allmän behörighet

35 yh-poäng
Målet är att kunna utföra beräkningar för drift, dimensionering och val av roterande elmaskiner och transformatorer och veta hur de är konstruerade och fungerar samt kunna utföra mätningar och utvärdera mätdata. Kursen ska ge kunskaper i funktion, konstruktion och dimensionering av mät-, små- och krafttransformatorer, roterande växel- och likströmsmaskiner. I kursen ingår också laborationer på dessa elmaskiner för att kunna verifiera de karaktäristiska egenskaper och utvärdera mätdata. Kursen ska också ge kunskaper i strömriktare och omformare och kraftelektronik för både lik- och växelströmsdrift samt om skydd och övervakning av elektriska drivsystem.

Innehåll
Transformatorer
Roterande lik- och växelströmsmaskiner
Elektriska drivsystem
Dimensionering och laboration

Elregler och standarder, allmän behörighet

25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper i att tillämpa gällande föreskrifter, standarder och direktiv på området samt förstått innebörden i de förordningar som reglerar yrkesområdet. Kursen ska ge kunskaper för att kunna tillämpa dessa och mot givna konstruktionsfall, följande ingår
– SS 4364000 Elinstallationsreglerna, lågspänning <1kV
– SS-EN 61936 Starkströmsanläggningar, allmänna fordringar högspänning >1kV
– SS-EN 50522 Starkströmsanläggningar, jordning högspänning >1kV
– ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

Kursen ska också ge insikt i elsäkerhetsverkets föreskrifter inom yrkesområdet, elinstallatörs- och starkströmsförordningen samt ellagen och ATEX-direktivet.

Innehåll
Svensk standard inom yrkesområdet
Elsäkerhetsverkets föreskrifter
Elinstallatörs- och starkströmsförordningen
ATEX-direktivet

Examensarbete

30 yh-poäng
Målet är att ge färdighet i och erfarenhet av självständigt arbete i ett större projekt. Innehållet ska vara branschinriktat och ge en fördjupning inom visst området. Syftet är att den studerande ska träna i att planera och genomföra ett större eltekniskt projekt. I projektet ska relevant teknisk dokumentation ingå samt ett projektdirektiv och rapport. Kursen ska genomföras i samverkan med arbetslivet.

Innehåll
Självständigt eltekniskt projektarbete
Fördjupning i eltekniskt område
Samverkan med arbetslivet
Projektdokumentation

Elsäkerhets- och miljöledningsteknik för elingenjörer

25 yh-poäng
Målet är att ge kunskaper om säkert arbete på elektriska anläggningar, elsäkerhet och risker med elektrisk ström samt hur eltekniska lösningar regleras av miljölagstiftning inom yrkesområdet. Kursen ska ge den studerande kunskaper om att kunna utföra säkert arbete på elektrisk anläggning och veta vilka åtgärder som ska vidtas vid elolycka. Kursen ska även ge färdigheter i att utföra hjärt- lungräddning. Kursen ska också ge kunskaper om faran med elektrisk ström och vilka metoder som finns för att förebygga och förhindra att fara uppstår. Kursen skall även ge insikt i och kunskap om hållbar utveckling, miljöledningssystem och i gällande miljölagstiftning inom yrkesområdet och hur arbete med miljöfrågor utvecklats över tiden.

Innehåll
Elskydd och säkert arbete
Standard, ESA och föreskrifter vid arbete på elektriska anläggningar
Elolyckor
Hjärt- lungräddning
Förebyggande elskydd
Miljölagstiftning inom yrkesområdet

LIA 1

40 yh-poäng
Kursen ska introducera i yrket och ge grundläggande praktiska färdigheter i vanligt förekommande arbetsuppgifter. De grundläggande kunskaperna ska omsättas i enkla praktiska uppgifter och skapa en bild för hur yrket utövas och kännedom om hur olika typer av arbetsuppgifter utförs och vilka rutiner och hjälpmedel som används.

Innehåll
Introduktion i yrkesrollen
Tekniskt konstruktionsarbete

LIA 2

40 yh-poäng
Kursen ska ge en bred yrkesträning där arbetsuppgifterna avspeglar delar av de teoretiska grundkunskaperna och i de mer specialiserade kunskaperna. Detta ska ske genom enklare projekteringsarbete och tekniskt konstruktionsarbete där den studerande, till viss del, självständigt, inhämtar nödvändig information och uppgifter för att lösa arbetsuppgiften. Kursen ska ge färdigheter att i både arbetslag och självständigt utföra enklare arbetsuppgifter.

Innehåll
Yrkesträning
Enklare projektering
Tekniskt konstruktionsarbete

LIA 3

40 yh-poäng
Kursen ska ge en fördjupad och professionell yrkesträning där de teoretiska kunskaperna omsätts i stor omfattning. Kursen ska ge kunskaper så att den studerande utvecklar färdigheter att kunna utföra arbetsuppgifter på ett professionell- och yrkesmässigt sätt. Detta innebär till exempel att kunna välja och tillämpa lämpliga hjälpmedel, verktyg och utrustning och utföra projektering och konstruktionsberäkningar. Kursen ska också ge färdigheter att arbeta i arbetslag där även andra yrkesroller förkommer. Kursen ska utveckla förmågan genom erfarenheter och färdigheter att aktivt delta och ta ansvar för arbetsuppgifter genom ett ökat entreprenöriellt och självständigt tillvägagångssätt. Efter avslutad kurs ska den studerande ha skaffat sig en tydlig bild av yrkesrollen och vara anställningsbar inom området.

Innehåll
Professionell yrkesträning
Projektering
Tekniskt konstruktionsarbete

Anmälan

Har du frågor om utbildningen, kontakta Anna Döse, tel 0510-77 66 01

LIA-lärande i arbete

Praktiken (LIA) under utbildningen är på 24 veckor vid något eller några företag. Här lär du dig att omsätta de teoretiska kunskaperna direkt i yrket och samtidigt skaffar du dig kontakter och referenser.

Vad kan jag arbeta med som elingenjör?

Som elingenjör kan du arbeta inom olika branscher som bygg, energi och industri (process och tillverkning). Arbetsuppgifterna varierar beroende på bransch men huvudinnehållet handlar om elteknik med fokus på elinstallation och elkraft.

Yrkesrollen karaktäriseras av en blandning av både praktiska och teoretiska arbetsuppgifter inom elteknik -en elingenjör som arbetar praktiskt med gedigna teoretiska kunskaper. Yrkesroller som matchar utbildningen är t.ex. elingenjör, elkraftsingenjör, eltekniker, elkraftstekniker, elkonstruktör m.fl. Anställningsmöjligheterna är mycket goda.  Det finns ett stort anställningsbehov inom yrkesområdet.  Svensk energi, teknikföretagen, AMS, SCB med flera bedömer att det kommer uppstå en brist på inom yrkeskategorin.

Branschen är under ständig teknikutveckling och förändring både genom myndighets- och kundkrav och inte minst beroende på miljötekniska och ekonomiska grunder. Elnäten byggs ut och moderniseras med säkrare och smarta system. I tillverknings- och processindustrin utförs både nyinstallation och modernisering av elanläggningar med ny produktions- och energioptimerad teknik. Elingenjörer som ska arbeta med detta fordrar därför kompetens i hela kedjan, från projektering till installation och i drifttagning. Det man efterfrågar är en praktisk yrkesingenjör som kan vara verksam i hela produktionsledet och direkt på fältet. I utbildningen ingår även den teoretiska delen för allmän behörighet (AB) enligt elsäkerhetsverkets regler.

Utbildningen är framtagen och innehåll och mål har utformats tillsammans med företag och organisationer, vilket säkrar de framtida möjligheterna för att du ska få en anställning efter examen. Enligt SCB:s långsiktiga prognoser kommer det att saknas över 100 000 personer med teknisk kompetens år 2030. Det handlar framförallt om ingenjörer men också nästan 50 000 personer med  yrkesutbildning.

Vad är en yh-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan.

yh logga campus lidköping

Behörig till utbildningen är du som har:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Gymnasiekurser (se nedan)

Har du inte gymnasieutbildning kan du bli antagen genom tidigare erfarenheter och/eller utbildning:
1. Gymnasial examen eller motsvarande
eller
annan utbildning/erfarenhet eller förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen (prövas individuellt)

2. Utan yrkeserfarenhet: Kurserna 1-10
Med 3 års yrkeserfarenhet, minst halvtid, inom automation, elteknik eller mekatronik och motsvarande: Kurserna 8-10

1. Datorteknik 1a eller Datorkunskap
2. Elinstallation grundkurs eller elinstallationer
3. Elinstallation motorstyrning eller elmotorstyrning
4. Elkompetens A och B eller elkraftteknik
5. Elkunskap eller elektromekanik
6. Ellära A eller Ellära 1 eller praktik ellära
7. Växelström trefas eller ellära 2
8. Matematik 2a eller Matematik B
9. Engelska 5 eller Engelska A
10. Svenska 1 och 2 eller Svenska A och B

Läs mer för fullständig beskrivning

 

Karta

Visa större karta