Komvux som särskild utbildning (Särvux)

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Komvux som särskild utbildning (Särvux)

Vad är Komvux som särskild utbildning?

Komvux som särskild utbildning är en skolform inom skolväsendet som omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program. För utbildningen kan det finnas såväl nationella kurser som orienteringskurser.

Vem kan studera Komvux som särskild utbildning?

Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i Komvux som särskild utbildning från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år. Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Du kan också gå en lärlingsutbildning

Vill du arbeta med något nytt? Då kanske en lärlingsutbildning är något för dig. Här kan du läsa mer om utbildningen.

Vill du läsa under sommaren?

Du som vill läsa kurser under sommaren, kontakta Studie-och yrkesvägledare Annelie Immerstrand Telefon: 0510 – 77 02 06

Ansökan till Komvux som särskild utbildning

Innan du gör din ansökan vill vi att du pratar med en studie- och yrkesvägledare. De finns på telefonnummer 0510-77 13 33 eller på e-post syvcampus@lidkoping.se

Ansökan till Komvux som särskild utbildning och lärlingsutbildning hittar du här

Att läsa Komvux som särskild utbildning

Henrik bor i Grästorp och studerar Komvux som särskild utbildning (Särvux) i Lidköping.

– En studie- och yrkesvägledare hjälpte mig att planera vilka kurser jag skulle läsa. Vi skrev även mål för mina studier.

Webb.4

Tre ämnen

Som elev kan man läsa på träningsskolenivå samt på grundläggande- och gymnasiesärskolenivå i Lidköping eller i Vara.

– Jag har valt att studera, eftersom jag vill utvecklas och bli mer självständig. Just nu läser jag tre ämnen; geografi, biologi och matte.

Små grupper

Eleverna jobbar i små grupper och därför är det tyst och lugnt. Henrik tycker att lärarna förstår att alla är olika.

– Jag känner att jag får hjälp med det just jag behöver. Jag längtar efter onsdagarna då jag får åka till skolan.

Delar ut post

Henrik har sin dagliga verksamhet på Paletten. Han berättar vidare att han trivs mycket bra på sin arbetsplats.

– Jag är alltiallo och har många olika uppgifter som till exempel dela ut post och sortera sopor.

Läser om maskiner

På fritiden tycker Henrik mycket om att vara ute i naturen och att arbeta i trädgården med att till exempel klippa träd, klippa gräs och plantera.

– Men jag gillar också att gå till biblioteket och låna en dator. Då läser jag gärna om olika maskiner som jag är intresserad av. Ibland åker jag även på länsdanser. Det är roligt.

 

Biologi grundsärnivå

Genom undervisningen i kursen biologi ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen
-jämföra och reflektera över samband mellan livsstil, miljö och hälsa,genomföra undersökningar i biologi
-söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden
-använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Kurskod: SGRBIO7

Engelska på grundsärnivå

Genom undervisningen i kursen engelska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-tala och samtala i olika sammanhang,-förstå innehållet i talad engelska och i olika texter
-skriva text för olika syften
-reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används

Kurskod: SGRENG7

Engelska på gymnasiesärnivå

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1.Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet
2.Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift
3.Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang
4.Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Kurskod: ENSENG51
Omfattning: 100 poäng

Fysik på grundsärnivå

Genom undervisningen i kursen fysik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
-reflektera över fysikaliska samband och frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
-genomföra undersökningar i fysik
-söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden
-använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Kurskod: SGRFYS7

Geografi på grundsärnivå

Genom undervisningen i kursen geografi ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
-jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor
-reflektera över hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar olika livsmiljöer
-reflektera över resursanvändning ur perspektivet hållbar utveckling, söka, granska och värdera geografisk information från olika källor och göra egna överväganden
-använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Kurskod: SGRGEO7

Hem- och konsumentkunskap på grundsärnivå

Genom undervisningen i kursen hem- och konsumentkunskap ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang
-hantera och lösa praktiska situationer i vardagen-värdera val och handlingar i hushållet
-ha ett reflekterande förhållningssätt vid konsumtion utifrån perspektivet hållbar utveckling
-använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Kurskod: SGRHEM7

Historia på grundsärnivå

Genom undervisningen i kursen historia ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder
-reflektera över hur historien har påverkat vårt sätt att leva i dag
-söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden kring trovärdighet och relevans
-använda ord, begrepp och symboler som behövs för att samtala om historia.

Kurskod: SGRHIS7

Individ och samhälle träningsskola

​Genom undervisningen inom kursen individ och samhälle ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
-välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön
-undersöka närmiljön, dess historia och traditioner
-undersöka olika religioner och livsfrågor-reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt
-söka information om service- och kulturutbud
-använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Kurskod: SGRIND7

Kemi på grundsärnivå

Genom undervisningen i kemi ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-reflektera över kemiska samband och frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
-genomföra undersökningar i kemi
-söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden
-använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Kurskod: SGRKEM7

Matematik på grundsärnivå

Genom undervisningen i kursen matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-lösa matematiska problem
-använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
-reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning
-använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Kurskod: SGRMAT7

Matematik på gymnasiesärnivå

Genom undervisningen i kursen matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
1. Förmåga att använda matematiska begrepp
2. Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter av standardkaraktär
3. Förmåga att välja strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet.
4. Förmåga att föra och följa matematiska resonemang och bedöma riktighet och rimlighet i dessa.

Gymnasiesärnivå: MAMAT51
Omfattning: 100 poäng

Natur och miljö träningsskola

​Genom undervisningen inom kursen natur och miljö ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
-använda kunskaper om människa och natur
-ordna händelser och upplevelser i tid och rum
-sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
-reflektera över samband mellan orsak och verkan
-identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion
-använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Kurskod: SGRNAT7

Religionskunskap på grundsärnivå

Genom undervisningen i kursen religionskunskap ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar
-reflektera över hur religioner har påverkat och påverkar skeenden i samhället,reflektera över livsfrågor och moraliska dilemman
-söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden
-använda ord, begrepp och symboler som behövs för att samtala om religioner

Kurskod: SGRREL7

Språk och kommunikation träningsskola

​Genom undervisningen inom kursen språk och kommunikation ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:-samspela med andra-tolka olika former av kommunikativa uttryck
-söka information från olika källor
-använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för språk och kommunikation

Kurskod: SGRSPR7

Samhällskunskap på grundsärnivå

Genom undervisningen i kursen samhällskunskap ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-reflektera över demokratiska grundläggande värden, principer och arbetssätt
-uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor
-jämföra och värdera tjänster och service som samhället erbjuder
-söka, granska och värdera information från olika informationskällor
-använda ämnesspecifika ord och begrepp

Kurskod: SGRSAM7

Samhällskunskap på gymnasiesärnivå

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om samhället och människors livsvillkor i samhället
2. Förmåga att reflektera över demokrati och de mänskliga rättigheterna
3. Förmåga att reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden och samhällsfrågor
4. Förmåga att söka, värdera och använda information från olika källor
5. Kunskaper om arbetsmarknaden och arbetslivets villkor

Omfattning: 50 poäng
Kurskod: SALSAM51

Svenska på grundsärnivå

Genom undervisningen i kursen svenska ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:-tala och samtala i olika sammanhang
-läsa, förstå och reflektera över olika texter
-skriva texter för olika syften och mottagare
-bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier
-söka och värdera information från olika källor

Kurskod: SGRSVE7

Svenska på gymnasiesärnivå

​Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Förmåga att kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget
2. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier
3. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation
4. Förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor

Omfattning: 200 poäng
Kurskod: SVBSVE51

Svenska som andra språk grundsärnivå

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-tala och samtala i olika sammanhang
-läsa, förstå och reflektera över olika texter-skriva texter för olika syften och mottagare
-bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier
-söka och värdera information från olika källor

Kurskod: SGRSVA7

Teknik

Genom undervisningen i kursen teknik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion
-identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
-hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
-värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
-använda teknikområdets ord och uttrycksformer

Kurskod: SGRTEK7

Trafikantkunskap på gymnasiesärnivå

Genom undervisningen i kursen trafikantkunskap ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-Förmåga att reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden
-Förmåga att vistas säkert i olika trafikmiljöer

Kurskod: SALTRA5
Omfattning: 100 p

Innan du gör din ansökan vill vi att du pratar med en studie- och yrkesvägledare. De finns på telefonnummer 0510-77 13 33 eller på e-post syvcampus@lidkoping.se

Ansökan till Komvux som särskild utbildning och lärlingsutbildning hittar du här