Om skolan

De la Gardiegymnasiet, centralt beläget i Lidköping, är en skola full av liv och möjligheter. Med över 2000 elever och cirka 300 anställda är det Skaraborgs största gymnasieskola.

Om skolan

Med ett stort utbud av program och kurser, modern teknik, nytänkande och fräscha lokaler är det gymnasieskolan för framtiden. För oss är det naturligt att ge alla elever en bärbar dator att använda under sin tid hos oss, både i och utanför skolan. Du som läser på De la Gardiegymnasiet har möjlighet att välja bland ett stort utbud av individuella val och en mängd olika språk. Elevkåren är stark på DLG och driver bland annat frågor för att öka elevernas trivsel på skolan.

Skolans motto är ”Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje”

Detta försöker vi leva upp till på alla sätt!

Antagning

De la Gardiegymnasiet ingår i Utbildning Skaraborg, ett samverkansorgan för 14 kommuner i Skaraborg: Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Detta innebär att du som bor i någon av dessa kommuner fritt kan välja i vilken av dessa städer du vill läsa din gymnasieutbildning.

Antagningen till De la Gardiegymnasiet för dig som går i nian i Skaraborg

 • I januari är inloggningssidan på webben öppen och du kan göra dina gymnasieval via internet senast 1 februari. Du får inloggningskod och lösenord av din studie- och yrkesvägledare.
 • I april görs en preliminärantagning och via webben kan du se resultatet, omvalsperiod mellan 15 april-15 maj.
 • Den 27 juni görs slutantagningen. Ditt slutbetyg i årskurs 9 är avgörande för antagningen.
 • Omkring den 1 juli får du ett skriftligt besked med svarskort hem i brevlådan. Det är viktigt att du följer instruktionerna på antagningsbeskedet. 31 juli är sista svarsdag då du som elev måste svara på ditt antagningsbesked. Du kan också se och svara på ditt slutliga antagningsbesked på webben.

Antagning till De la Gardiegymnasiet om du går i nian utanför Skaraborg

Går du i en skola utanför Skaraborg och vill söka till De la Gardiegymnasiet kontaktar du studie- och yrkesvägledaren på din skola. Då får du reda på vilka regler som gäller och hur du ska gå tillväga.

Byte till De la Gardiegymnasiet när du redan går på gymnasiet

Går du på gymnasiet och vill söka om till ett nytt program på De la Gardiegymnasiet, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Bibliotek

Skolbiblioteket ligger centralt i skolans F-hus och är tillgängligt för alla på skolan. I biblioteket finns ett stort urval av fack- och skönlitteratur, ljudböcker, dagstidningar och tidskrifter. Du har även tillgång till ett antal databaser för dina studier.

Söker du en avskild plats för studier är biblioteket rätt ställe. Här finns grupprum, tysta läsplatser och sköna stolar.

Vi som arbetar i biblioteket hjälper dig gärna att hitta i och använda bibliotekets resurser. Vi arbetar även för att väcka läslust och lust att lära.

Vår verksamhet omfattar bland annat

 • Hjälp med sökningar och handledning inför tema- och projektarbete
 • Introduktion av nya elever och ny personal i biblioteket
 • Undervisning i informationssökning
 • Biblioteksvisningar
 • Inköp av media
 • Mindre arrangemang i biblioteket

Busskort (Skolkort)

Regler för skolkort (busskort)

Du som har mer än 6 kilometer mellan din bostad och skola har rätt till ett så kallat skolkort (busskort). Med skolkortet kan du resa avgiftsfritt med Västtrafik till och från skolan.

Elev som fyllt 20 år eller fyller 20 år på höstterminen innevarande läsår är inte berättigad till skolkort.

Skolkort får inte tas emot om eleven även ansöker om, eller har beviljats inackorderingstillägg.

Från och med läsåret 2019/2020 behöver eleverna inte ansöka om skolkort, utan berättigade elever kan hämta ut skolkortet på skolan i början på höstterminen.

Du ansöker om skolkort (busskort) i vår e-tjänst.

Förlorat skolkort

Om du tappar eller på annat sätt blir av med skolkortet meddelar du detta till din skoladministratör. Kortet kommer då att spärras så ingen annan kan utnyttja det. Efter några dagar kan du hämta ut ett nytt skolkort på skolan. Under dessa dagar får du ett tillfälligt kort. Skolan tar ut en administrationsavgift på 200 kronor för det nya skolkortet.

Defekt skolkort

Ett defekt skolkort överlämnas till föraren. Du får då ett kvitto av föraren som gäller som färdbevis i sju dagar. Första skoldagen går du till Informationen på skolan och visar upp kvittot så att ett nytt skolkort beställs.

I de fall föraren inte tar hand om det defekta skolkortet, går du till Informationen på skolan som tar hand om kortet, beställer ett nytt kort och ger dig ett tillfälligt skolkort att åka på tills det nya kortet kommer.

Glömt kortet hemma

Du som glömt ditt skolkort hemma får själv betala dina resor till och från skolan.

Missbruk av skolkort

Om du lånar ut ditt skolkort eller använder skolkortet där det inte gäller, får du räkna med att kortet kan omhändertas och att du riskerar att få betala tilläggsavgift. Om kortet omhändertas är det skolan som avgör om de vill köpa ett nytt kort till dig.

Flytt, avbrutna studier eller inackordering

Slutar du skolan eller flyttar under pågående läsår, måste du återlämna skolkortet till skolan. Om detta inte görs kan du bli ersättningsskyldig.

Växelvis boende

Studerar du vid De la Gardiegymnasiet och har ett växelvis boende mellan dina vårdnadshavare har du rätt att ansöka om skolkort om minst en av vårdnadshavarna har mer än 6 km mellan bostad och skola (förutsatt att båda vårdnadshavarna bor i Lidköpings kommun). Med växelvis boende menas vanligtvis att du vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda dina vårdnadshavare

Ersättning för anslutningsresa

Elev som har mer än 6 km mellan bostad och närmaste hållplats/avresestation kan ha rätt till ersättning för anslutningsresa. Avståndet mäts efter genaste iordningsställd gångbar väg från folkbokföringsadressen till anvisad hållplats/avresestation. Kontakta Margareta Miles.

Ersättning utgår med fyra månadsbelopp på höstterminen och fem månadsbelopp på vårterminen. Utbetalning görs en gång per termin.

Detta gäller elever som är folkbokförda i Lidköpings kommun. Övriga elever hänvisas till sin hemkommun.

Elevdemokrati

Klassråd

Att alla klasser på De la Gardiegymnasiet har klassråd är en självklarhet. I klassrådet kan alla elever framföra åsikter och förslag på förändringar. Om frågorna går att lösa i klassen gör man det så långt man kan annars skickas ärendena vidare till programforum. Ärenden som inte löses på klassråd går vidare till programforum

Programforum

Här samlas representanter från alla klasser och lärare på programmet för att ta upp de frågor och funderingar som gått vidare från klassrådet.

Enhetsråd

Nästa steg är enhetsrådet, eftersom skolan är uppdelad i enheter så har varje enhet ett eget råd där man kan besluta om det som rör enheten. Här sitter elevrepresentanter från varje program i enheten, lärarrepresentanter och även rektor för enheten. Härifrån tar rektor med sig skolövergripande ärenden till skolledning/elevkåren.

Skolledning/Elevkåren

Här samlas skolans rektorer och elevkårens styrelse för att diskutera de ärenden som inte beslutats om i tidigare steg. Elevdemokrati_DLG

Film

Individuellt val och språk

Individuellt val

Under gymnasietiden får alla elever på samtliga program välja Individuellt val om 200 poäng av de kurser skolan erbjuder. Utbudet är brett och det finns alltid kurser inom språk, idrott och inom det estetiska området samt kurser för att bredda sin behörighet till högskolan. Det finns möjligheter att välja kurser som ger meritpoäng. Elever på yrkesprogram kan alltid välja kurser som krävs för att få grundläggande behörighet till högskolan. Individuellt val läses i årskurs 2 och 3.

Moderna språk

På Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps-, och Ekonomiprogrammet ingår det moderna språk på programmet. På Samhällsvetenskapsprogrammet läser samtliga elever två kurser om vardera 100 poäng under årskurs 1 och 2. På Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet läser samtliga elever en kurs om 100 poäng under årskurs 1. På Estetiska-, Teknik-, Barn och fritids- och Vård- och omsorgsprogrammet kan det finnas möjlighet att i årskurs 1 fortsätta med steg 3 i det moderna språk som eleverna påbörjade i grundskolan. Det kan variera vilka språk som finns att välja mellan. Väljer man att fortsätta med sitt språk på dessa program så påbörjar man sitt individuella val redan i årskurs 1.

För elever som går på övriga program finns möjlighet att välja moderna språk som individuellt val i årskurs 2 och 3.

Inackorderingstillägg

Allmän information

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg t o m vårterminen det år du fyller 20 år. Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå samt påbyggnadsutbildningar. Under ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Det krävs att du studerar på heltid för att du skall få inackorderingstillägg. För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning. För vuxenutbildning krävs att studierna omfattar minst 20 poäng per vecka.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (t ex busskort).

Närmare information kan du få av din studie-och yrkesvägledare, skolkurator eller handläggare på Lidköpings kommun, Lotta Handfast, telefon 0510-77 06 84.

Du ansöker om inackorderingstillägg via vår e-tjänst. (kräver e-legitimation för inloggning)

Riktlinjer för beviljande

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Tillägget avser hjälp till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skolorten.

Lång resväg

Ett villkor för att du skall få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimma(r) i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Praktikplats

Inackorderingstillägg kan beviljas om obligatorisk APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen. Tillägget beräknas då enligt samma regler som vid inackordering på skolorten. Vid praktik beviljas regelmässigt lägsta ersättningsbelopp av inackorderingstillägget. Ansökan om inackorderingstillägg vid APL sänds till skolkommunen då elevens hemkommun ingår i Gymnasium Skaraborg. I annat fall sänds blanketten till hemkommunen.

Särskilda skäl

Inackorderingstillägg kan beviljas av särskilda skäl. Du kan få inackorderingstillägg även om den utbildning du söker finns i din hemkommun.

Detta gäller exempelvis:

 • om du blivit antagen till utbildningen av personliga skäl
 • om dina föräldrar flyttar och du bor kvar för att fullfölja din utbildning

Ersättningsbelopp

Beroende på avståndet (närmaste väg) mellan hemorten och skolorten beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:

Avstånd i km   Kr/mån (beslutade för 2021)

0-60                    1580

61-120                1760

121-250             2000

251-700             2320

701 –                  2670

Val av inackorderingsort

Du bör inackordera dig på skolorten eller i dess närhet eftersom du inte kan få ersättning för resor samtidigt med inackorderingstillägg.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om tillägg grundar sig på de uppgifter som lämnats i ansökan och av skolan. Tillägget betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid.

Som studerande är du inte berättigad till inackorderingstillägg, alternativt endast berättigad till en del av tillägget om du…

 • upphör att bo inackorderad
 • avbryter dina studier
 • minskar studieomfattning från hel- till deltid
 • får ändrad folkbokföringsadress
 • får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostas av stat eller kommun
 • är föremål för kriminalvård
 • gör militärtjänst
 • väljer att få ersättning för dagliga resor/busskort

För att undvika krav på återbetalning är det viktigt att göra en anmälan till berörd skola samt till skol- eller utbildningskontoret i din hemkommun om något av ovanstående inträffar.

Vem får pengarna?

Inackorderingstillägget betalas ut till din vårdnadshavare om du är omyndig eller till dig själv om du är myndig.

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott månadsvis eller terminsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Pengarna sätts in på det konto du anger i din ansökan.

Friskola – Folkhögskola – Riksinternatskola

Inackorderingstillägg för studier vid friskola, folkhögskola och riksinternatskola handläggs av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, www.csn.se

Adress:
CSN
403 39 GÖTEBORG
Tel 0771-27 60 00

Studier utomlands

Inackorderingstillägg för studier utomlands handläggs av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, www.csn.se.

Adress:
CSN
581 96 LINKÖPING
Tel 0771-27 60 0

 

Läsårstider

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020 19 augusti 2020– torsdag 17 december 2020
Vårterminen 2021 11 januari 2021 – fredag 11 juni 2021
Studentdag är onsdag 2 juni 2021

Eleverna har lov
Fredag 25 september 2020
Måndag 26 oktober – fredag 30 oktober (vecka 44) 2020 Höstlov
Måndag 15 februari – fredag 19 februari (vecka 7) 2021 Sportlov
Måndag 8 mars 2021
Måndag 29 mars – torsdag 1 april (vecka 13) 2021 Påsklov
Fredag 14 maj 2021

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021 tisdag 17 augusti 2021– tisdag 21 december 2021
Vårterminen 2022 onsdag 12 januari 2022 – fredag 10 juni 2022
Studentdag är onsdag 1 juni 2022

Eleverna har lov
Fredag 24 september 2021
Måndag 1 november – fredag 5 november (vecka 44) 2021
Måndag 29 november 2021
Måndag 14 februari – fredag 18 februari (vecka 7) 2022
Måndag 11 april – torsdag 14 april (vecka 15) 2022
Fredag 27 maj 2022

Olycksfallsförsäkring

Lidköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring.

Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat barn och ungdomar 0-18 år, folkbokförda i kommunen inklusive samtliga gymnasieelever och barn från annan kommun studerande i Lidköpings kommun (till den del eleven inte omfattas av hemkommunens olycksfallsförsäkring).

Information och skadeanmälan
Kontakta Protector Försäkring
Telefon: 08-410 637 00

Fyll i din skadeanmälan hos Protector Försäkring

Ordningsregler

På De la Gardiegymnasiet följer vi den värdegrund och de skrivningar som återfinns i skollag, gymnasieförordning och läroplan.

Trivsel

• Uppträd på ett trevligt och respektfullt sätt
• Ta ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö
• Meddela frånvaro
• Rökning gäller även e-cigaretter, alkohol eller andra droger är inte tillåtet på skolans område

Trygghet

• Behandla andra med respekt och värdighet
• Texter, bilder och symboler som kan uppfattas som kränkande är inte tillåtet
• Var en hjälpsam medarbetare
• Fusk är inte tillåtet – Det är inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant som andra skrivit eller sagt oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, internet eller någon annan källa.
• Det är inte heller tillåtet att med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda vid bedömning av måluppfyllelse och kunskaper. (Se Skollagen kapitel 5 § 17)

Studiero

• Respektera allas arbetsro under lektion och i studielandskap
• Kom i tid till lektioner och avtalade möten
• Ha med dig böcker, dator och andra nödvändiga hjälpmedel
• All undervisning på De la Gardiegymnasiet skall vara mobilfri. Ansvarig lärare kan dock ge tillåtelse för användning av mobiltelefon om undervisningen kräver detta
• Dator får inte störa på lektioner, i studielandskap eller vid andra åhöraraktiviteter
• Studielandskap och grupprum används till studier

Ordningsreglerna är framtagna med elevinflytande via De la Gardiegymnasiets elevdemokratimodell.
Förslag på ordningsregler har tagits fram av elever på klassråd och har därefter bearbetas via programforum och enhetsråd.

Utöver dessa ordningsregler som gäller för hela skolan kan det på respektive enhet finnas kompletterande ordningsregler beroende på enhetens specifika verksamhet (till exempel användande av skyddskläder med mera).

Översyn av ordningsreglerna sker varje höst inom ramen för elevdemokratimodellen.

Följs inte ordningsreglerna kan disciplinära åtgärder enligt skollagen 5 kap. 6-8, 11-13, 17-20, 22-23 §§ komma i fråga.

Ordningsreglerna är beslutade av rektor 20201020

Policy kring fotografering, filmande och ljudupptagning

I dagens samhälle är möjligheterna till att fotografera, filma och spela in ljud större än någonsin. Därför är det viktigt för De la Gardiegymnasiet att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning och ljudupptagning inom skolans område.

På så vis kan också elevers personliga integritet skyddas. Skolan är inte en allmän plats, vilket innebär att ansvarig rektor avgör om fotografering, videofilmning och ljudupptagning är tillåten.

I enlighet med skolans policy får du endast fotografera, filma, spela in ljud eller publicera på nätet om du får ett godkännande från varje person som finns med på bilden eller inspelningen. Det är viktigt att du tänker dig för så att du inte fotograferar, filmar, spelar in ljud på personer inom skolans område som råkar gå förbi i skolkorridoren, skolgården eller andra allmänna platser, där elever, personal och andra  personer rör sig. Att fotografera, filma och spela in ljud på lektionstid får endast ske om läraren gett sitt godkännande. Om du inte håller dig till ovanstående policy kommer skolan att vidta åtgärder, enskilda bedömningar görs från fall till fall och konsekvensen kan bli en skriftlig varning och i förlängningen avstängning från undervisningen.

Enligt lag är det förbjudet att kränka och förtala (lögnaktigt skvallra) andra människor, skulle detta ske kan skolan fatta beslut om polisanmälan. Att i hemlighet filma i utrymmen som omklädningsrum, toalett och dusch är också enligt lag förbjudet.

Skolledningen De la Gardiegymnasiet

Organisation

Skolan är organiserad i sju enheter. Varje enhet styrs av en rektor. Under varje enhet finns ett antal arbetslag som har hand om undervisningen för ett utbildningsprogram. Alla elever som går på detta program har en mentor i det arbetslaget. Sex rektorer utgör tillsammans med gymnasiechefen skolledningen. Gymnasiechefen Magnus Thilén har ansvaret för att leda skolledningen. På enhet 2, 4 och 5 finns verksamhetskoordinatorer som har delegation på att fatta rektorsbeslut i de frågor som rör elevers studiegång. På enhet 1, 3 och 6 kontaktas rektor.

Prövning

Prövning om du är elev i gymnasieskolan

Du har fått betyget F eller saknar betyg på kursen som ingår i din individuella studieplan

En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbete eller om eleven har fått betyget F.

Anmälan: Du ansvarar själv för att anmäla dig till prövning. Information om prövning i Matematik, Fysik, Svenska, Engelska, Samhällskunskap, Historia, Religion och Naturkunskap annonseras på DLG-nätet (lärplattformen). Information om prövning i andra kurser kan du få hos din undervisande lärare.
Avgift: Prövning är kostnadsfri.

Prövning i kurs som inte ingår i din studieplan
Du följer undervisning och vill göra prövning i samma ämne på högre nivå

Du läser en kurs och är registrerad i undervisningsgrupp (t ex du läser Spanska steg 1 och vill göra en prövning i Spanska steg 2), då tar du upp det med din undervisande lärare. Lärare gör en bedömning av dina kunskaper i ämnet och i samråd med din mentor avgör om prövning i steg 1 och i steg 2 skall beviljas. Lärare bestämmer datum för prövning, informerar om kurslitteratur och utformning av prövning. Kurs och betyg registreras efter en genomförd prövning.

Anmälan: Du anmäler dig muntligt till din undervisande lärare.
Avgift: Prövning är kostnadsfri.

Du följer inte någon undervisning i ämne

Du vill göra prövning i en kurs som du läser på egen hand och du följer inte någon undervisning i ämne. Det heter särskilt anordnad prövning. I det här fallet kontaktar du ämnesansvarig lärare eller lärare som undervisar i det ämnet. Lärare gör en bedömning om dina förutsättningar att klara av kursen och i samråd med din mentor beviljar prövning. Någon undervisning eller handledning ingår inte, men prövningsansvarig lärare kan informera om kurslitteratur och utformning av prövning. Kurs och betyg registreras efter en genomförd prövning.

Anmälan: Du anmäler dig genom att fylla i blankett Ansökan om särskilt anordnad prövning och lämnar den till skoladministratör.
Avgift: Avgiften för särskilt anordnad prövning är 500 kronor. Betalning skall ske senast en vecka innan prövningstillfället. Avgiften återbetalas inte om du av någon anledning inte genomför prövningen. Fråga skoladministratör om hur du betalar avgiften. 

Prövning om du inte är elev i gymnasieskolan

Prövning på Campus

Efter att du har gått ut gymnasiet får du pröva dina kunskaper inom ett visst ämne/en viss kurs på Campus Lidköping. Du har möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Det gäller även dig som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Mer information om prövning vid Campus Lidköping.

Anmälan: Anmäl dig genom blankett för prövning som tillhandahålls av SYV på Campus.
Avgift: Avgiften för en prövning på Campus Lidköping är 500 kronor.

 

Ritningar och salar

 

A-huset

A-huset källare
A-huset våning 1
A-huset våning 2
A-huset våning 3

B- C-, F-huset

B-, C-, F-huset våning 1
B-,C-, F-huset våning 2

E-huset

E-huset våning 1
E-huset våning 2
E-huset våning 3

G-huset

G-huset våning 1
G-huset våning 2

H-huset

H-huset

Norra

Norra våning 1 TE
Norra våning 3 IM

Studiebidrag

2018 år höjs studiebidraget för gymnasiestuderande med 200 kronor, från 1 050 till 1 250 kronor per månad. Höjningen genomförs den 1 juli 2018, men gäller för studier från och med den 1 mars 2018. Detta innebär att du som studerar på heltid under mars och senare kommer att få en tilläggsutbetalning av det höjda beloppet efter den 1 juli. Tilläggsutbetalningen är på 900 kronor, men beloppet kan variera beroende på om du till exempel har skolkat eller haft uppehåll i dina studier under perioden mars-juni. Den sista ordinarie utbetalningen av studiebidraget för vårterminen är den 29 juni.

Studiebidraget är det bidrag som du som studerar på gymnasiet kan få till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du kan bara få studiebidrag när du studerar på heltid. Med heltidsstudier menas att eleven deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen och som inte har giltiga skäl att utebli. Studiebidraget betalas ut av CSN utan ansökan fr.o.m. kvartalet efter det att eleven fyllt 16 år. Fram till att eleven fyller 18 år betalas studiebidraget ut till vårdnadshavare, men efter det till eleven själv. Under juli och augusti utbetalas inte något studiebidrag. 
Läs mer om utbetalningsdatum och exakta regler på CSN:s sida. Vid behov kan eleven också få rätt till övrig studiehjälp, bestående av extra tillägg och/eller inackorderingstillägg.

Skolk

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiehjälpen. Om du skolkar rapporterar skolan frånvaron till CSN. CSN skickar sedan ett brev hem till dig eller din förälder där det står vad skolan rapporterat om din frånvaro. Efter detta beslutar CSN om du ska få behålla din studiehjälp eller inte. Den studiehjälp du inte har rätt till dras från de kommande utbetalningarna. Om det inte finns tillräckligt med utbetalningar kvar, måste du betala tillbaka pengarna. Då får du också betala en expeditionsavgift på 100 kronor.  Det inte bara är studiebidraget som påverkas om du skolkar. Om du har inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN, förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg

Sjukdom

Om eleven på grund av sjukdom inte studerar på heltid får denne behålla studiebidraget. OBS! Läkarintyg krävs efter 7 kalenderdagars sjukfrånvaro.

Slutbetyg/Examensbevis

När du slutfört din utbildning hos oss får du ett betygsdokument. Tänk på att dokumentet är en värdehandling. Det är en originalhandling som aldrig kan återskapas och det du får när du beställer en betygskopia är en kopia av kopian. Cirka tre år efter att du slutat från De la Gardiegymnasiet skickas dina betyg till kommunarkivet. När du tar kontakt med dem skall du alltid uppge namn, personnummer, vilket program du gått samt avgångsår. Tänk på att personalen inte alltid kan hjälpa dig med kort varsel, var därför ute i god tid. Beställ betygskopia

De la Gardiegymnasiet ingår i Utbildning Skaraborg, ett samverkansorgan för 14 kommuner i Skaraborg: Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Detta innebär att du som bor i någon av dessa kommuner fritt kan välja i vilken av dessa städer du vill läsa din gymnasieutbildning.

Antagningen till De la Gardiegymnasiet för dig som går i nian i Skaraborg

 • I januari är inloggningssidan på webben öppen och du kan göra dina gymnasieval via internet senast 1 februari. Du får inloggningskod och lösenord av din studie- och yrkesvägledare.
 • I april görs en preliminärantagning och via webben kan du se resultatet, omvalsperiod mellan 15 april-15 maj.
 • Den 27 juni görs slutantagningen. Ditt slutbetyg i årskurs 9 är avgörande för antagningen.
 • Omkring den 1 juli får du ett skriftligt besked med svarskort hem i brevlådan. Det är viktigt att du följer instruktionerna på antagningsbeskedet. 31 juli är sista svarsdag då du som elev måste svara på ditt antagningsbesked. Du kan också se och svara på ditt slutliga antagningsbesked på webben.

Antagning till De la Gardiegymnasiet om du går i nian utanför Skaraborg

Går du i en skola utanför Skaraborg och vill söka till De la Gardiegymnasiet kontaktar du studie- och yrkesvägledaren på din skola. Då får du reda på vilka regler som gäller och hur du ska gå tillväga.

Byte till De la Gardiegymnasiet när du redan går på gymnasiet

Går du på gymnasiet och vill söka om till ett nytt program på De la Gardiegymnasiet, kontakta din studie- och yrkesvägledare.