Introduktionsprogrammen

För dig som vill bli behörig att söka ett yrkesprogram kommer det att krävas godkänt i svenska, matematik, engelska och minst fem andra ämnen. För dig som vill bli behörig att söka ett högskoleförberedande program kommer det att krävas godkänt i svenska, matematik, engelska och minst nio andra ämnen.

De la Gardiegymnasiet 2018

Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen (IM)

Individuellt Alternativ IMIND

Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesintroduktion (IMYRK), annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Programmet är till för elever som behöver läsa flera ämnen och behöver ett tydligt och strukturerat upplägg samt motivationsskapande arbete för att återfå glädje för skolarbete. Studier kan kombineras med praktik och gymnasiekurser.
Studietid: 1 – 3 år

Språkintroduktion IMSPR

Språkintroduktion (IMSPR) är till för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleverna ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, annan utbildning eller arbetsliv. Grundtanken är att utbildningen skall vara individuellt anpassad och att varje elev skall fortsätta på den kunskapsnivå den befann sig på i sitt hemland.  Eleven läser grundskoleämnen eller gymnasiekurser.
Studietid: 1 – 3 år

Yrkesintroduktionen IMYRK

Yrkesintroduktion ska ge elever som saknar godkända betyg behörighet till ett yrkesprogram alternativt förbereda eleverna för ett yrkesliv. Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Varje läsår finns ett begränsat antal yrkesprogramsplatser reserverade för IM.
Studietid: 1 – 3 år

Programinriktat val IMV

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. En elev är behörig till IMV om den har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. Eleven tillhör programmet men får stöd i det ämne eleven saknar betyg i.
Studietid: 3 år

Mer information om Introduktionsprogrammen finns på Skolverkets webbplats.

Plan för utbildning inom introduktionsprogrammen