Information Corona – DLG

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Övergripande information från Lidköpings kommun

Corona_red

———————

Uppdaterat 20200409

Från och med måndag 20 april finns möjligheten för elever på De la Gardiegymnasiet att hämta lunch.
Läs mer och beställ

———————

Uppdaterat 20200408

Anpassad undervisning DLG inklusive Gymnasiesärskolan
Utbildningsnämnden genom ordförande Andreas Bill har idag, 8 april, beslutat nedanstående.

Nedanstående gäller från tisdag 14 april tills annat beslut fattas.

Utifrån att elever behöver komma till skolan för undervisning
– för praktiska moment
– för prov/examination
– utifrån synnerliga skäl (enskilda elever)

Ett kompensatoriskt tänk skall råda för att stötta elever med störst behov.
Rektor ansvarar för att ha kontroll över vilka elever som är på skolan och i vilken utsträckning.
Varje program anger ett behov för elevers närvaro per halvdag, förmiddag alt eftermiddag.

Program/Antal elever
BA – 12
BF – 12
EE – 12
EK – 12
ES Musik – 16 (uppdelat 2 x 8)
ES Bild/media – 12
FT – 12
HA – 10
HT – 8
HV – 3
IN – 8
IMA – 12
IMS – 12
NA – 12
RL – 5
SA – 12
TE – 12
VO – 15 (uppdelat 3 x 5)
VVS – 10
Gysär HP – 8
Gysär HRB – 8

Som mest 8 elever i samma lokal. Separata ingångar används.
Ovanstående gäller elever i år 3 och Introduktionsprogrammen.
Inga samlingar på allmänna utrymmen.
Elev och personal måste vara symptomfri för att vara i skolans lokaler.

Ovanstående grundar sig utifrån de rådande riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten, Utbildningsdepartementet och Skolverket.

För skolledningen De la Gardiegymnasiet
Magnus Thilén, gymnasiechef

———————

Uppdaterat 20200403

Till elever på De la Gardiegymnasiet 

———————

Uppdaterat 20200324

Delvis reviderat beslut om distansundervisning

Inställda nationella prov
23 mars 2020 meddelade Skolverket att alla nationella prov ställs in under vårterminen med anledning av coronapandemin. Betyg kommer ändå att sättas och lärarna kommer att ha annat underlag till grund för det arbetet.

Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna. I grundskolans årskurs 3 har genomförandet av de nationella proven påbörjats, men de avbryts nu.

Skolverket anger tre anledningar till beslutet om att ställa in proven:

 • Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar.
 • Nuvarande läge i skolan är osäkert och situationen kan ändras snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
 • Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.

———————

Uppdaterat 20200323

Har du som elev problem med din dator?
Vid IT-relaterade problem för elever maila till dlgvktmit@lidkoping.se

———————

Uppdaterat 20200318

Riktlinjer för distansundervisning
Det är viktigt att detta följs av samtliga elever. Lärplattformen Its Learning är huvudkanalen för undervisning och kommunikation med lärare och annan personal.
Läs mer

———————

Uppdaterat 20200317

Från och med onsdag 18 mars kommer all utbildning vid De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever fortsätter sin skolgång hemifrån och har kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller tills annat meddelas.
Läs mer

———————

Uppdaterat 20200316

Klargörande kring elevers närvaro

 • Om man är sjuk stannar man hemma, kan man utföra något skolarbete är det bra.
 • Har man lättare symptom stannar man hemma men kan utföra skolarbete via nätet.
 • Är man frisk skall man vara i skolan.
 • Det är viktigt att man gör så mycket skolarbete som möjligt för att inte studieresultat ska påverkas eller att man behöver ta igen undervisning under kommande lov.

———————

Uppdaterat 20200313

Undervisning vid hög frånvaro

Skolledningen har beslutat att ha beredskap för att genomföra undervisning vid hög frånvaro av elever. Huruvida åtgärder ska införas beror på hur många elever som är frånvarande i undervisningsgruppen.

 • Generellt gäller att om frånvaron är runt 50 % eller högre ska undervisningen bedrivas via nätet i största möjliga mån.
 • De elever som finns på plats kan givetvis mötas i ordinarie undervisning men bör också ta del av det nätbaserade.
 • Beroende på status för arbetslaget kan man behöva använda nätbaserat lärande även om merparten av eleverna närvarar.
 • Målet är att eleverna i största möjliga utsträckning ska kunna följa sitt ordinarie schema, via nätet.

———————

Uppdaterat 20200312

Skolrestaurangen
För att minimera smittspridning kommer personalen i Skolrestaurangen från och med fredag 13 mars börja servera maten vid serveringsstationerna, man får alltså inte ta mat själv. För att klara detta personalmässigt görs vissa åtgärder i matutbudet.

Det kommer finnas extra desinfektionsmedel vid serveringen. Alla uppmuntras att använda detta innan måltiden.

Att torka av och desinficera borden mer frekvent kommer också prioriteras.

Lokaler
Prioritering läggs på att städa tag-ytor framförallt vid toaletter, handtag och allmänna ytor. Detta innebär vissa justeringar i den ordinarie städrutinen.

———————

Uppdaterat 20200311

Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv. Vi utgår från dessa för vår verksamhet på De la Gardiegymnasiet.

I nuläget finns inga konstaterade sjukdomsfall av coronaviruset bland skolans elever eller personal.

Lättare symptom av förkylning eller influensa särskilt hosta hos personal och elever medför att man stannar hemma från skolan tills man är symptomfri.

Detta oavsett om man varit i riskområde eller ej.

 • Personal sjukfrånvaro/ hemarbete efter överenskommelse med chef.
 • Karensdag för sjukskrivning kommer tas bort.
 • Elever giltig frånvaro ej påverkan CSN.
 • Alla typer av resor skall undvikas liksom externa besök.

Frågor hänvisas till gymnasiechef Magnus Thilén.

———————

Uppdaterat 20200306

Riktlinjer för hemvändande elever på DLG och Campus Västra Skaraborg – Coronavirus

Dessa riktlinjer vänder sig till dig som varit i ett utpekat riskområde. Utgångspunkten är kommunens hållning runt Coronaviruset men förtydligar hur du som elev eller vuxenstuderande ska förhålla dig.

Alla som kommer hem från riskområden uppmanas att kontakta skolan innan de kommer till skolan. Kontakt sker via rektor eller om ni har annan utsedd kontaktperson för er skolgång. Denna person kan i sin tur kontakta rektorn för rådgivning.

Risken för smitta är låg, men vi tillämpar försiktighetsprincipen. Om behov finns i det enskilda fallet kommer vi att underlätta för individen genom att genomföra vissa anpassningar. Skolan kan exempelvis vara behjälplig med skoluppgifter under tiden för en eventuell frånvaro så att inte eleven ska komma efter med sina studier. Vi kommer att hantera varje individ för sig, och hitta lösningar för var och en.

De riskområden som just nu är identifierade är

 • Kinas fastland inklusive Hong Kong (ej Macau)
 • De italienska regionerna Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana.
 • Iran

Om man har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett riskområde ska man stanna hemma och omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning.

Man kan följa allmänna råd och uppdaterad information om coronaviruset via FolkhälsomyndighetenVårdguiden 1177 eller krisinformation.se

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan