Enskild verksamhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Förskola, grundskola och pedagogisk omsorg kan bedrivas av andra aktörer än kommunen. Benämningen på sådan form är enskild verksamhet.

Enskild verksamhet

Enskild förskoleverksamhet i Lidköping

Förutom de kommunala förskolorna finns det i Lidköping två förskolor som drivs i enskild regi; Montessoriförskolan Smultronstället och Svenska kyrkans förskola Pärlan. Vill du veta mer eller ansöka om plats kontaktar du respektive förskola direkt.

Ansöka om att bedriva enskild verksamhet

Enskild barnomsorg som bedrivs som ekonomisk förening i form av stiftelse, personalkooperativ eller föräldrakooperativ ska från och med den 1 juli 2009 godkännas av kommunen. Ansökan om att bedriva enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska lämnas skriftligt till Barn- och skolnämnden. För att kommunen ska godkänna ansökan och besluta om driftsbidrag ska verksamheten ha god kvalitet och säkerhet samt uppfylla de krav som anges i 2:a kap. §3 i Skollagen.

Pedagogisk omsorg

Regler för enskild pedagogisk omsorg i Lidköping

Förutsättningar för rätt till bidrag

Enskild som bedriver pedagogisk omsorg har efter ansökan rätt till bidrag om:
1) huvudmannen bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
2) verksamheten inte bedöms innebära påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
3) verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för och
4) avgifterna inte är oskäligt höga.

Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten.

Se 25 kap. 10 § skollagen.

Ansökan

Av ansökan ska framgå:

 • mål och inriktning,
 • lokalisering och lokaldisposition
 • planerad organisation
 • platsantal och åldersgrupper
 • personal och kompetensnivå
 • övriga handlingar som skall bifogas som underlag för nämndens beslut

Beslut

Beslut fattas av Barn- och skolnämnden. Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska särskilt beslut om rätt till bidrag fattas för varje verksamhet.

Ny ansökan

Beslut om rätt till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år. Därefter krävs en ny ansökan om rätt till bidrag. Om verksamheten väsentligt förändras skall ny ansökan lämnas in.

Avveckling av verksamhet

Huvudmannen ska omgående meddela Barn- och skolförvaltningen om avveckling planeras. Kommunen har ingen skyldighet att med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet.

Avgifter

Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa, men kan ta ut lägre avgifter. Huvudmannen får inte ta ut tillkommande avgifter i form av administrations-, förenings- eller liknande avgifter. Kostnader för frukost, lunch (under lov) och mellanmål ingår i ersättningen varför avgift inte kan tas ut av vårdnadshavaren för detta.

Se Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Kvalitetskrav

För att bedriva pedagogisk omsorg ska det finnas ändamålsenliga lokaler samt med en lämplig sammansättning och storlek av barngruppen. Det ska också finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Den enskilda verksamheten ska följa kommunens rutiner för kvalitetsuppföljningar.

Se 25 kap. 7 § skollagen.

Öppethållande

Verksamheten ska bedrivas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas/ vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Ramtiden för verksamheternas öppethållande ska vara 06.15-18.15.

Överenskommelser mellan huvudmannen och föräldrar om kortare öppettider får göras under förutsättning att alla föräldrars behov har beaktats. Överenskommelser mellan huvudmannen och föräldrar om öppettider får göras under förutsättning att alla föräldrars behov har beaktats. Förändras föräldrars/vårdnadshavares behov av omsorgstid inom ramtiden ska deras behov mötas snarast.

Med heldagsomsorg avses att verksamheten har ett öppethållande om minst 10 timmar per dag, 5 dagar per vecka, 11 månader per år.

Se 8 kap. 5 § samt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen.

Placering då verksamheten är stängd

En alternativ placering ska erbjudas de barn, vars vårdnadshavare har behov av omsorg då den ordinarie verksamheten har stängt för studiedagar eller semester.

Se 8 kap. 5 § samt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen.

Tillsyn

Barn- och skolnämnden ansvarar för tillsyn av den enskilda verksamheten. Tillsyn sker i samtliga verksamheter som nämnden beviljat bidrag för. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav samt övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för den enskilda verksamheten. Tillsynen ska genomföras minst vartannat år och dokumenteras i en rapport som redovisas till nämnden. Förvaltningen ska återkoppla resultatet av tillsynen till berörd huvudman innan ärendet går upp till nämnden. När nämnden har godkänt rapporten översänds den till berörd huvudman. Den fristående verksamheten ska tillhanda-hålla de handlingar samt de upplysningar som förvaltningen behöver för tillsynen.

Den enskilda verksamheten ska i god tid informeras om tidplanen för tillsyn. Den enskilda verksamheten ska tillhandahålla de handlingar samt de upplysningar som förvaltningen behöver för att genomföra tillsynen. Utöver den regelbundna tillsynen kan förvaltningen även göra oanmälda besök om det föreligger misstanke om missförhållanden i verksamheten. Förvaltningen utfärdar en skriftlig anmärkning eller ett föreläggande med krav på åtgärder om rättelse inte sker.

Nämnden informeras vid allvarliga missförhållanden och i de fall då föreläggandet inte följs. Nämnden har då möjlighet att vid vite förelägga huvudmannen att vidta rättelse. Om vitesföreläggandet inte följs kan nämnden återkalla ett beslut om rätt till bidrag.

Se 26 kap. skollagen.

Bidrag från hemkommunen

Verksamheten erhåller ersättning för inskrivna barn och elever som är bosatta i Lidköping, det vill säga folkbokfört eller rätteligen ska vara folkbokförda i Lidköpings kommun. För att ersättning ska utbetalas ska barnet/eleven ha fått plats på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete, studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Huvudmannen hanterar föräldraavgifterna.

Beslut om ersättning till pedagogisk omsorg regleras utifrån skollagens och skolförordningens föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän.

När barn i enskild verksamhet erbjuds plats i kommunal verksamhet är kommunen skyldig att meddela den enskilda verksamheten detta. Den enskilda verksamheten ska i sin tur meddela kommunen när ett barn med kommunal plats erbjuds plats i enskild verksamhet.

Se 25 kap. 10-14 §§  skollagen samt 14 kap. skolförordningen (SFS 2011:185)

Se skollagen 8 kap 5-6§§ samt 14 kap 5-6§§

Underlag för ersättningen

Som underlag för beräkning av ersättningens storlek ska föreningen lämna uppgift på samtliga inskrivna barn som utnyttjat sin plats, den 1: a i varje månad. Utbetalning av ersättningen sker månadsvis i förskott efter faktura från företaget. Fakturaunderlaget bygger på antalet inskrivna barn föregående månad.

Förvaltningen har rätt att ta del av avtal mellan den enskilda verksamheten och vårdnadshavarna avseende platserbjudande för barnet.

Barn folkbokförda i annan kommun

Om verksamheten tar emot barn från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan den enskilda verksamheten och barnets hemkommun. Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till annan kommun och behåller platsen i enskild verksamhet i Lidköpings kommun.

Se 25 kap. 11§ skollagen.

Regler för enskild pedagogisk omsorg i Lidköping

Förutsättningar för rätt till bidrag

Enskild som bedriver pedagogisk omsorg har efter ansökan rätt till bidrag om:
1) huvudmannen bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
2) verksamheten inte bedöms innebära påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
3) verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för och
4) avgifterna inte är oskäligt höga.

Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten.

Se 25 kap. 10 § skollagen.

Ansökan

Av ansökan ska framgå:

 • mål och inriktning,
 • lokalisering och lokaldisposition
 • planerad organisation
 • platsantal och åldersgrupper
 • personal och kompetensnivå
 • övriga handlingar som skall bifogas som underlag för nämndens beslut

Beslut

Beslut fattas av Barn- och skolnämnden. Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska särskilt beslut om rätt till bidrag fattas för varje verksamhet.

Ny ansökan

Beslut om rätt till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år. Därefter krävs en ny ansökan om rätt till bidrag. Om verksamheten väsentligt förändras skall ny ansökan lämnas in.

Avveckling av verksamhet

Huvudmannen ska omgående meddela Barn- och skolförvaltningen om avveckling planeras. Kommunen har ingen skyldighet att med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet.

Avgifter

Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa, men kan ta ut lägre avgifter. Huvudmannen får inte ta ut tillkommande avgifter i form av administrations-, förenings- eller liknande avgifter. Kostnader för frukost, lunch (under lov) och mellanmål ingår i ersättningen varför avgift inte kan tas ut av vårdnadshavaren för detta.

Se Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Kvalitetskrav

För att bedriva pedagogisk omsorg ska det finnas ändamålsenliga lokaler samt med en lämplig sammansättning och storlek av barngruppen. Det ska också finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Den enskilda verksamheten ska följa kommunens rutiner för kvalitetsuppföljningar.

Se 25 kap. 7 § skollagen.

Öppethållande

Verksamheten ska bedrivas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas/ vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Ramtiden för verksamheternas öppethållande ska vara 06.15-18.15.

Överenskommelser mellan huvudmannen och föräldrar om kortare öppettider får göras under förutsättning att alla föräldrars behov har beaktats. Överenskommelser mellan huvudmannen och föräldrar om öppettider får göras under förutsättning att alla föräldrars behov har beaktats. Förändras föräldrars/vårdnadshavares behov av omsorgstid inom ramtiden ska deras behov mötas snarast.

Med heldagsomsorg avses att verksamheten har ett öppethållande om minst 10 timmar per dag, 5 dagar per vecka, 11 månader per år.

Se 8 kap. 5 § samt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen.

Placering då verksamheten är stängd

En alternativ placering ska erbjudas de barn, vars vårdnadshavare har behov av omsorg då den ordinarie verksamheten har stängt för studiedagar eller semester.

Se 8 kap. 5 § samt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen.

Tillsyn

Barn- och skolnämnden ansvarar för tillsyn av den enskilda verksamheten. Tillsyn sker i samtliga verksamheter som nämnden beviljat bidrag för. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav samt övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för den enskilda verksamheten. Tillsynen ska genomföras minst vartannat år och dokumenteras i en rapport som redovisas till nämnden. Förvaltningen ska återkoppla resultatet av tillsynen till berörd huvudman innan ärendet går upp till nämnden. När nämnden har godkänt rapporten översänds den till berörd huvudman. Den fristående verksamheten ska tillhanda-hålla de handlingar samt de upplysningar som förvaltningen behöver för tillsynen.

Den enskilda verksamheten ska i god tid informeras om tidplanen för tillsyn. Den enskilda verksamheten ska tillhandahålla de handlingar samt de upplysningar som förvaltningen behöver för att genomföra tillsynen. Utöver den regelbundna tillsynen kan förvaltningen även göra oanmälda besök om det föreligger misstanke om missförhållanden i verksamheten. Förvaltningen utfärdar en skriftlig anmärkning eller ett föreläggande med krav på åtgärder om rättelse inte sker.

Nämnden informeras vid allvarliga missförhållanden och i de fall då föreläggandet inte följs. Nämnden har då möjlighet att vid vite förelägga huvudmannen att vidta rättelse. Om vitesföreläggandet inte följs kan nämnden återkalla ett beslut om rätt till bidrag.

Se 26 kap. skollagen.

Bidrag från hemkommunen

Verksamheten erhåller ersättning för inskrivna barn och elever som är bosatta i Lidköping, det vill säga folkbokfört eller rätteligen ska vara folkbokförda i Lidköpings kommun. För att ersättning ska utbetalas ska barnet/eleven ha fått plats på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete, studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Huvudmannen hanterar föräldraavgifterna.

Beslut om ersättning till pedagogisk omsorg regleras utifrån skollagens och skolförordningens föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän.

När barn i enskild verksamhet erbjuds plats i kommunal verksamhet är kommunen skyldig att meddela den enskilda verksamheten detta. Den enskilda verksamheten ska i sin tur meddela kommunen när ett barn med kommunal plats erbjuds plats i enskild verksamhet.

Se 25 kap. 10-14 §§  skollagen samt 14 kap. skolförordningen (SFS 2011:185)

Se skollagen 8 kap 5-6§§ samt 14 kap 5-6§§

Underlag för ersättningen

Som underlag för beräkning av ersättningens storlek ska föreningen lämna uppgift på samtliga inskrivna barn som utnyttjat sin plats, den 1: a i varje månad. Utbetalning av ersättningen sker månadsvis i förskott efter faktura från företaget. Fakturaunderlaget bygger på antalet inskrivna barn föregående månad.

Förvaltningen har rätt att ta del av avtal mellan den enskilda verksamheten och vårdnadshavarna avseende platserbjudande för barnet.

Barn folkbokförda i annan kommun

Om verksamheten tar emot barn från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan den enskilda verksamheten och barnets hemkommun. Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till annan kommun och behåller platsen i enskild verksamhet i Lidköpings kommun.

Se 25 kap. 11§ skollagen.