Vanliga frågor och svar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Barn på Lilleskogs skola

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna. Vi förklarar också en del ord och begrepp.

Frågor och svar

Mitt barn har inte varit på förskolan mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?

Ja, du betalar för platsen som du abonnerar på inte den tid som ni faktiskt använder.

Jag är arbetssökande. Har mitt barn rätt till förskola?

Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Jag är föräldraledig med ett yngre syskon. Har mitt äldre barn rätt till förskola?

Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Vi ska ha ett barn till. När måste mitt äldre barn gå ner i tid till 15 timmar per vecka?

Från och med dagen mamman kommer hem från BB.

Jag är gravid och har idag graviditetspenning. Hur många timmar har mitt äldre barn rätt till?

Graviditetsspenning räknas som sjukskrivning och ditt äldre barn har rätt att ha kvar sina nuvarande tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmar per vecka.

Jag är gravid och har börjat ta ut föräldrapenning för mitt ofödda barn. Hur många timmar har mitt äldre barn rätt till?

Ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Vilka tider gäller för mitt äldre barn när jag vistas på BB?

Det äldre barnet har rätt att ha kvar sina nuvarande tider alternativt ha pappans tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmer per vecka.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst?

Ja, uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Vi behöver uppgiften för att kunna beräkna avgiften.

Mitt barn har fyllt tre år. Kommer avdraget på avgiften för allmän förskola att börja gälla nu?

Avdraget på avgiften med 28 procent för allmän förskola börjar gälla från och med augusti det år barnet fyller tre. Avdraget gäller barn som är placerade i förskola inte barn i pedagogisk omsorg.

Mitt barn står i kö till en förskola där vi idag har ett äldre syskon. Har det yngre barnet syskonförtur i kön?

Ja, under förutsättning att det äldre syskonet fortfarande är placerat på förskolan när det yngre barnet ska börja.

Mitt barn står i kö till en förskola där vi idag har har ett äldre syskon på skolan. Har det yngre barnet syskonförtur i kön?

Nej, syskonförtur gäller endast om ett äldre syskon är placerat på samma förskola.

Ord och begrepp

Här följer en förklaring till våra vanligaste ord och begrepp.

Förskola

I förskola bedrivs pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är i första hand till för barnens egen skull men den ska också göra det möjligt för föräldrar att arbeta och studera.

Allmän förskola

Kommunen har skyldighet att erbjuda alla 3-5- åringar plats i förskola. Föräldrarna bestämmer om de vill utnyttja möjligheten.

Öppen förskola

En öppen pedagogisk verksamhet för barn i åldern 0-6 år. Hit kan du komma när det passar dig och ditt barn. Verksamheten är kostnadsfri och ingen anmälan behövs.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett samlingsnamn på barnomsorgsverksamhet som inte bedrivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. I Lidköping erbjuds pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare. Pedagogisk omsorg kan sökas om föräldrarna arbetar eller studerar. Tidigare kallades den här formen av verksamhet för familjedaghem.

”Dagis”

Ordet ”dagis” uppstod som en förkortning av daghem, vilket var förskolans föregångare. Benämningen förskola markerar ett pedagogiskt uppdrag som inte daghemmen hade i samma utsträckning.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform för sexåringar. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för pedagogiken.

Fritidshem

Verksamhet för skolbarn i åldern 6-12 år vars föräldrar arbetar eller studerar. Barnen vistas på fritidshemmet under den skolfria tiden eller på lov.

Särskilt stöd

En del barn behöver särskilt stöd i sin utveckling. Det kan vara på grund av fysiska eller psykiska skäl eller bero på familjens sociala situation. Förskolan och skolbarnomsorgen har ett särskilt ansvar för barn som behöver särskilt stöd.

Mitt barn har inte varit på förskolan mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?

Ja, du betalar för platsen som du abonnerar på inte den tid som ni faktiskt använder.

Jag är arbetssökande. Har mitt barn rätt till förskola?

Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Jag är föräldraledig med ett yngre syskon. Har mitt äldre barn rätt till förskola?

Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Vi ska ha ett barn till. När måste mitt äldre barn gå ner i tid till 15 timmar per vecka?

Från och med dagen mamman kommer hem från BB.

Jag är gravid och har idag graviditetspenning. Hur många timmar har mitt äldre barn rätt till?

Graviditetsspenning räknas som sjukskrivning och ditt äldre barn har rätt att ha kvar sina nuvarande tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmar per vecka.

Jag är gravid och har börjat ta ut föräldrapenning för mitt ofödda barn. Hur många timmar har mitt äldre barn rätt till?

Ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Vilka tider gäller för mitt äldre barn när jag vistas på BB?

Det äldre barnet har rätt att ha kvar sina nuvarande tider alternativt ha pappans tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmer per vecka.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst?

Ja, uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Vi behöver uppgiften för att kunna beräkna avgiften.

Mitt barn har fyllt tre år. Kommer avdraget på avgiften för allmän förskola att börja gälla nu?

Avdraget på avgiften med 28 procent för allmän förskola börjar gälla från och med augusti det år barnet fyller tre. Avdraget gäller barn som är placerade i förskola inte barn i pedagogisk omsorg.

Mitt barn står i kö till en förskola där vi idag har ett äldre syskon. Har det yngre barnet syskonförtur i kön?

Ja, under förutsättning att det äldre syskonet fortfarande är placerat på förskolan när det yngre barnet ska börja.

Mitt barn står i kö till en förskola där vi idag har har ett äldre syskon på skolan. Har det yngre barnet syskonförtur i kön?

Nej, syskonförtur gäller endast om ett äldre syskon är placerat på samma förskola.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen