Enskild verksamhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och grundskola kan bedrivas av andra aktörer än kommunen. Benämningen på sådan form är enskild verksamhet respektive fristående grundskola.

Enskild verksamhet i Lidköping

Förutom de kommunala förskolorna finns det i Lidköping två förskolor som drivs i enskild regi; Montessoriförskolan Smultronstället och Svenska kyrkans förskola Pärlan. I Lidköping finns också pedagogisk omsorg som drivs i enskild regi; Familjedaghemmet Stubbegården, Familjedaghemmet Öråsen och Familjedaghem Lövholmen. Vill du veta mer eller ansöka om plats kontaktar du respektive verksamhet direkt.

Ansöka om att bedriva enskild verksamhet

Enskild barnomsorg som bedrivs som ekonomisk förening i form av stiftelse, personalkooperativ eller föräldrakooperativ ska från och med den 1 juli 2009 godkännas av kommunen. Ansökan om att bedriva enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska lämnas skriftligt till Barn- och skolnämnden. För att kommunen ska godkänna ansökan och besluta om driftsbidrag ska verksamheten ha god kvalitet och säkerhet samt uppfylla de krav som anges i 2:a kap. §3 i Skollagen.

Regler för fristående förskola

Regler för fristående förskola i Lidköping

Förutsättningar för godkännande

Godkännande lämnas om den som ansöker om att bli huvudman för en förskola bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen samt att utbildningen inte bedöms innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för barn eller för den del av verksamheten som anordnas av Lidköpings kommun.

Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för förskolor.

2 kap. 5 § skollagen

Ansökan

Av ansökan ska framgå:

 • Mål, inriktning och värdegrund
 • lokalisering och lokaldisposition
 • planerad organisation
 • platsantal och åldersgrupper
 • personal och kompetensnivå
 • övriga handlingar som skall bifogas som underlag för nämndens beslut

Beslut

Beslut fattas av Barn- och skolnämnden. Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska särskilt beslut om rätt till bidrag fattas för varje verksamhet.

Ny ansökan

Beslut om rätt till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år. Därefter krävs en ny ansökan om rätt till bidrag. Ett beslut om rätt till bidrag förutsätter att en verksamhet pågår löpande. Nämnden avslutar rätt till bidrag efter ett år om inga barn registrerats på förvaltningen och inga andra kommuner ger verksamheten bidrag för inskrivna barn. Ny ansökan om rätt till bidrag krävs vid byte av huvudman, byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet eller andra förändringar i verksamhet som bedöms väsentliga.

Avveckling av verksamhet

Huvudmannen ska omgående meddela Barn- och skolförvaltningen om avveckling planeras. Kommunen har ingen skyldighet att med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet.

Avgifter

Avgifter som huvudmannen för en fristående förskola tar ut får inte vara oskäligt höga. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året. Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa, men kan ta ut lägre avgifter. Någon avgift utöver maxtaxan kan inte tas ut. Kostnader för frukost, lunch och mellanmål ingår i ersättningen varför avgift inte kan tas ut av vårdnadshavarna för detta.

8 kap. 20 § skollagen samt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mottagande av barn

Fristående förskolor ska vara öppna för alla barn i enlighet med skollagens krav. Kommunen kan medge undantag från kravet på att verksamheten ska vara öppen för alla. Undantagen kan t.ex. vara föräldrakooperativ, om en arbetsplats startar förskola för anställdas barn eller en förskola som riktar sig till barn i behov av särskilt stöd.

8 kap. 18 och 19 §§ skollagen 

Utbildningens syfte

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

8 kap. 2 § skollagen

Ledning av verksamheten

Det pedagogiska arbetet vid varje fristående förskola ska ledas och samordnas av en förskolechef. Förskolechefen ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Som förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt.

2 kap. 9, 11 §§ skollagen

Pedagogisk personal

Endast den som har legitimation som förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barns utveckling och lärande främjas. I verksamheten ska det finnas personal som behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning för att garantera att barns språkutveckling i svenska språket tillgodoses.

2 kap. 13, 14, 20 §§ skollagen samt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (SKOLFS 1998:16)

Språk

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

8 kap. 10 § skollagen 

Barngrupper och säkerhet

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas i verksamheten. Förskolans personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer ska finnas. Rutinerna ska finnas tillgängliga i verksamhetens lokaler och vara kända av personal och uppdateras varje år. Dokumenterad barnsäkerhetsrond ska göras i förskolans lokaler innan en verksamhet startar och därefter en gång per år.

Hyr eller äger huvudmannen en egen gård för barnens utevistelse ska den kontrolleras och besiktigas av huvudmannen utifrån säkerhet och barnens behov. Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas av huvudmannen. Vårdnadshavare ska omgående informeras. Använder huvudmannen egen eller abonnerad bil/buss för olika aktiviteter är det huvudmannens ansvar att transporten sker barnsäkert.

8 kap. 8 § skollagen

Varierade och näringsriktiga måltider

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. I begreppet omsorg ingår även att barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider. Det är viktigt att frukost, lunch och mellanmål serveras på regelbundna tider.

8 kap. 2 § skollagen, samt Livsmedelsverkets rekommendationer

Öppettider

Verksamheten ska hållas öppen i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förändras föräldrars behov av omsorgstid ska deras behov mötas snarast. Information ska lämnas till föräldrarna om deras rätt till omsorg. För att få fullt bidrag ska verksamheten ha ett öppethållande om minst 10 timmar per dag, 5 dagar per vecka. Ramtiden för verksamheten ska vara 06.00-18.30

8 kap. 5 § skollagen

Placering då verksamheten är stängd

En alternativ placering ska erbjudas de barn, vars vårdnadshavare har behov av omsorg då den ordinarie verksamheten har stängt för studiedagar eller semester.

Se 8 kap. 5 § samt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen

Systematiskt kvalitetsarbete

Verksamheten ska följa de krav på systematiskt kvalitetsarbete som regleras i skollagen.

4 kap. skollagen

Tillsyn

Barn- och skolnämnden ansvarar för tillsyn av den fristående verksamheten. Tillsyn sker i samtliga verksamheter som nämnden beviljat bidrag för. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav samt övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för den fristående verksamheten. Tillsynen skall genomföras minst vartannat år och dokumenteras i en rapport som redovisas till nämnden. Förvaltningen skall återkoppla resultatet av tillsynen till berörd huvudman innan ärendet går upp till nämnden. När nämnden har godkänt rapporten översänds den till berörd huvudman. Den fristående verksamheten ska tillhandahålla de handlingar samt de upplysningar som förvaltningen behöver för tillsynen.

Utöver den regelbundna tillsynen kan förvaltningen även göra oanmälda besök om det föreligger misstanke om missförhållanden i verksamheten. Den enskilda verksamheten ska i god tid informeras om tidplanen för tillsyn. Förvaltningen utfärdar en skriftlig anmärkning eller ett föreläggande med krav på åtgärder om rättelse inte sker Nämnden informeras vid allvarliga missförhållanden och i de fall då föreläggandet inte följs. Nämnden har då möjlighet att vid vite förelägga huvudmannen att vidta rättelse. Om föreläggande (med eller utan vite) inte följs kan nämnden återkalla ett beslut om rätt till bidrag.

26 kap. skollagen

Bidrag från hemkommunen

Verksamheten erhåller ersättning för inskrivna barn och elever som är bosatta i Lidköping, det vill säga folkbokfört eller rätteligen ska vara folkbokförda i Lidköpings kommun. För att ersättning ska utbetalas ska barnet ha fått plats på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete, studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Huvudmannen hanterar föräldraavgifterna. Beslut om ersättning till fristående förskola regleras utifrån skollagens och skolförordningens föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän.

När barn i fristående verksamhet erbjuds plats i kommunal verksamhet är kommunen skyldig att meddela den fristående verksamheten detta. Den fristående verksamheten ska i sin tur meddela kommunen när ett barn med kommunal plats erbjuds plats i fristående verksamhet. Förutsättning för att bidrag ska utgå är att huvudmannen innehar F-skattsedel och i förekommande fall arbetsgivarregistrering.

8 kap. 5-7 §§ och 21- 24 §§ skollagen samt 14 kap. Skolförordningen (SFS 2011:185) 

Barn folkbokförda i annan kommun

Om verksamheten tar emot barn från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan den fristående verksamheten och barnets hemkommun.

Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till annan kommun och behåller platsen i fristående verksamhet i Lidköpings kommun.

8 kap. 21§ skollagen , 25 kap. 11§ skollagen

Regler för pedagogisk omsorg i egen regi

Pedagogisk omsorg som erbjuds som alternativ till förskola eller fritidshem

Förutsättningar för rätt till bidrag

Enskild som bedriver pedagogisk omsorg har efter ansökan rätt till bidrag om:
1) huvudmannen bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
2) verksamheten inte bedöms innebära påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
3) verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för och
4) avgifterna inte är oskäligt höga.
Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten.

25 kap. 10 § skollagen

Ansökan

Av ansökan ska framgå:
• Mål, inriktning och värdegrund
• lokalisering och lokaldisposition
• planerad organisation
• platsantal och åldersgrupper
• personal och kompetensnivå
• övriga handlingar som skall bifogas som underlag för nämndens beslut

Beslut

Beslut fattas av Barn- och skolnämnden. Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska särskilt beslut om rätt till bidrag fattas för varje verksamhet.

Ny ansökan

Beslut om rätt till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år. Därefter krävs en ny ansökan om rätt till bidrag.  Ett beslut om rätt till bidrag förutsätter att en verksamhet pågår löpande. Nämnden avslutar rätt till bidrag efter ett år om inga barn registrerats på förvaltningen och inga andra kommuner ger verksamheten bidrag för inskrivna barn. Ny ansökan om rätt till bidrag krävs vid byte av huvudman, byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet eller andra förändringar i verksamhet som bedöms väsentliga.

Avveckling av verksamhet

Huvudmannen ska omgående meddela Barn- och skolförvaltningen om avveckling planeras. Kommunen har ingen skyldighet att med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet.

Avgifter

Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa, men kan ta ut lägre avgifter. Någon avgift utöver maxtaxan kan inte tas ut. Kostnader för frukost, lunch  och mellanmål ingår i ersättningen varför avgift inte kan tas ut av vårdnadshavaren för detta.

Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Övergripande krav på verksamheten

Pedagogisk omsorg ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Var och en som verkar inom sådan verksamhet ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

25 kap. 6 § skollagen

Pedagogisk personal

I den pedagogiska omsorgen ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

I verksamheten ska det finnas personal som behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning för att garantera att barns språkutveckling i svenska språket tillgodoses.

25 kap. 7 § skollagen

Barngrupper och säkerhet

Omsorg ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara trygga, säkra och hälsosamma för barn att vistas i samt utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet, som stimulerar barns lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. Använder den pedagogiska omsorgen en kompletterande lokal ansvarar huvudmannen för att denna uppfyller samma krav enligt ovan och att den uppfyller andra myndigheters bestämmelser.

Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas i verksamheten. Personalen ska dagligen registrera barnens och elevernas närvaro och frånvaro. Dokumenterad barnsäkerhetsrond ska göras i de lokaler/bostäder som ska användas för pedagogisk omsorg innan en verksamhet startar och därefter en gång per år. Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer ska finnas. Rutinerna ska finnas tillgängliga i verksamhetens lokaler och vara kända av verksamhetens personal. Rutinerna ska uppdateras varje år. Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas av huvudmannen. Vårdnadshavare ska omgående informeras. För att verksamheten ska kunna upprätthålla barnsäkerhet med en god kvalitet i verksamhetens innehåll måste det finnas system och dokumenterad vikarieberedskap för både kortare och längre tids personalfrånvaro. Barngruppen ska även vid en vikariesituation ha en lämplig sammansättning och storlek.

Använder huvudmannen egen eller abonnerad bil/buss för olika aktiviteter är det huvudmannens ansvar att transporten sker säkert.

25 kap. 7 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg

Varierade och näringsriktiga måltider

Omsorg, utveckling och lärande innebär att se till hela barnet och dess behov. I begreppet omsorg ingår även att barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider. Det är viktigt att frukost, lunch och mellanmål serveras på regelbundna tider och att det inte är för lång tid mellan måltiderna.

25 kap. 2, 6 §§ skollagen samt Livsmedelsverkets rekommendationer

Öppethållande

De regler som gäller för öppettider i förskolan gäller också för pedagogisk omsorg.

Verksamheten ska hållas öppen i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förändras föräldrars behov av omsorgstid ska deras behov mötas snarast. Information ska lämnas till föräldrarna om deras rätt till omsorg.

För att få fullt bidrag ska verksamheten ha ett öppethållande om minst 10 timmar per dag, 5 dagar per vecka. Ramtiden för verksamheternas öppethållande ska vara 06.00-18.30.

25 kap. 10 § samt 8 kap. 5 § skollagen

Placering då verksamheten är stängd

En alternativ placering ska erbjudas de barn, vars vårdnadshavare har behov av omsorg då den ordinarie verksamheten har stängt för studiedagar eller semester.

8 kap. 5 § samt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen

Uppföljning och utvärdering

Verksamheten ska följa de krav på uppföljning och utvärdering som regleras i skollagen.

25 kap. 8 § samt 10 § skollagen

Tillsyn

Barn- och skolnämnden ansvarar för tillsyn av den enskilda verksamheten. Tillsyn sker i samtliga verksamheter som nämnden beviljat bidrag för. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav samt övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för den enskilda verksamheten. Tillsynen ska genomföras minst vartannat år och dokumenteras i en rapport som redovisas till nämnden. Förvaltningen ska återkoppla resultatet av tillsynen till berörd huvudman innan ärendet går upp till nämnden. När nämnden har godkänt rapporten översänds den till berörd huvudman. Den fristående verksamheten ska tillhanda-hålla de handlingar samt de upplysningar som förvaltningen behöver för tillsynen.

Utöver den regelbundna tillsynen kan förvaltningen även göra oanmälda besök om det föreligger misstanke om missförhållanden i verksamheten. Den enskilda verksamheten ska i god tid informeras om tidplanen för tillsyn. Den enskilda verksamheten ska tillhandahålla de handlingar samt de upplysningar som förvaltningen behöver för att genomföra tillsynen. Förvaltningen utfärdar en skriftlig anmärkning eller ett föreläggande med krav på åtgärder om rättelse inte sker.

Nämnden informeras vid allvarliga missförhållanden och i de fall då föreläggandet inte följs. Nämnden har då möjlighet att vid vite förelägga huvudmannen att vidta rättelse. Om vitesföreläggandet inte följs kan nämnden återkalla ett beslut om rätt till bidrag.

26 kap. skollagen

Bidrag från hemkommunen

Verksamheten erhåller ersättning för inskrivna barn och elever som är bosatta i Lidköping, det vill säga folkbokfört eller rätteligen ska vara folkbokförda i Lidköpings kommun. För att ersättning ska utbetalas ska barnet/eleven ha fått plats på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete, studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Huvudmannen hanterar föräldraavgifterna.

Beslut om ersättning till pedagogisk omsorg regleras utifrån skollagens och skolförordningens föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän.

När barn i enskild verksamhet erbjuds plats i kommunal verksamhet är kommunen skyldig att meddela den enskilda verksamheten detta. Den enskilda verksamheten ska i sin tur meddela kommunen när ett barn med kommunal plats erbjuds plats i enskild verksamhet.

Förutsättning för att bidrag ska utgå är att huvudmannen innehar F-skattsedel och i förekommande fall arbetsgivarregistrering.

25 kap. 10-14 §§  skollagen samt 14 kap. skolförordningen (SFS 2011:185)

Skollagen 8 kap 5-6§§ samt 14 kap 5-6§§

Underlag för ersättningen

Som underlag för beräkning av ersättningens storlek ska föreningen lämna uppgift på samtliga inskrivna barn som utnyttjat sin plats, den 1: a i varje månad. Utbetalning av ersättningen sker månadsvis i förskott efter faktura från företaget. Fakturaunderlaget bygger på antalet inskrivna barn föregående månad.

Förvaltningen har rätt att ta del av avtal mellan den enskilda verksamheten och vårdnadshavarna avseende platserbjudande för barnet.

Barn folkbokförda i annan kommun

Om verksamheten tar emot barn från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan den enskilda verksamheten och barnets hemkommun. Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till annan kommun och behåller platsen i enskild verksamhet i Lidköpings kommun.

25 kap. 11§ skollagen

Regler för fristående förskola i Lidköping

Förutsättningar för godkännande

Godkännande lämnas om den som ansöker om att bli huvudman för en förskola bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen samt att utbildningen inte bedöms innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för barn eller för den del av verksamheten som anordnas av Lidköpings kommun.

Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för förskolor.

2 kap. 5 § skollagen

Ansökan

Av ansökan ska framgå:

 • Mål, inriktning och värdegrund
 • lokalisering och lokaldisposition
 • planerad organisation
 • platsantal och åldersgrupper
 • personal och kompetensnivå
 • övriga handlingar som skall bifogas som underlag för nämndens beslut

Beslut

Beslut fattas av Barn- och skolnämnden. Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska särskilt beslut om rätt till bidrag fattas för varje verksamhet.

Ny ansökan

Beslut om rätt till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år. Därefter krävs en ny ansökan om rätt till bidrag. Ett beslut om rätt till bidrag förutsätter att en verksamhet pågår löpande. Nämnden avslutar rätt till bidrag efter ett år om inga barn registrerats på förvaltningen och inga andra kommuner ger verksamheten bidrag för inskrivna barn. Ny ansökan om rätt till bidrag krävs vid byte av huvudman, byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet eller andra förändringar i verksamhet som bedöms väsentliga.

Avveckling av verksamhet

Huvudmannen ska omgående meddela Barn- och skolförvaltningen om avveckling planeras. Kommunen har ingen skyldighet att med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet.

Avgifter

Avgifter som huvudmannen för en fristående förskola tar ut får inte vara oskäligt höga. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året. Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa, men kan ta ut lägre avgifter. Någon avgift utöver maxtaxan kan inte tas ut. Kostnader för frukost, lunch och mellanmål ingår i ersättningen varför avgift inte kan tas ut av vårdnadshavarna för detta.

8 kap. 20 § skollagen samt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mottagande av barn

Fristående förskolor ska vara öppna för alla barn i enlighet med skollagens krav. Kommunen kan medge undantag från kravet på att verksamheten ska vara öppen för alla. Undantagen kan t.ex. vara föräldrakooperativ, om en arbetsplats startar förskola för anställdas barn eller en förskola som riktar sig till barn i behov av särskilt stöd.

8 kap. 18 och 19 §§ skollagen 

Utbildningens syfte

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

8 kap. 2 § skollagen

Ledning av verksamheten

Det pedagogiska arbetet vid varje fristående förskola ska ledas och samordnas av en förskolechef. Förskolechefen ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Som förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt.

2 kap. 9, 11 §§ skollagen

Pedagogisk personal

Endast den som har legitimation som förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barns utveckling och lärande främjas. I verksamheten ska det finnas personal som behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning för att garantera att barns språkutveckling i svenska språket tillgodoses.

2 kap. 13, 14, 20 §§ skollagen samt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (SKOLFS 1998:16)

Språk

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

8 kap. 10 § skollagen 

Barngrupper och säkerhet

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas i verksamheten. Förskolans personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer ska finnas. Rutinerna ska finnas tillgängliga i verksamhetens lokaler och vara kända av personal och uppdateras varje år. Dokumenterad barnsäkerhetsrond ska göras i förskolans lokaler innan en verksamhet startar och därefter en gång per år.

Hyr eller äger huvudmannen en egen gård för barnens utevistelse ska den kontrolleras och besiktigas av huvudmannen utifrån säkerhet och barnens behov. Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas av huvudmannen. Vårdnadshavare ska omgående informeras. Använder huvudmannen egen eller abonnerad bil/buss för olika aktiviteter är det huvudmannens ansvar att transporten sker barnsäkert.

8 kap. 8 § skollagen

Varierade och näringsriktiga måltider

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. I begreppet omsorg ingår även att barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider. Det är viktigt att frukost, lunch och mellanmål serveras på regelbundna tider.

8 kap. 2 § skollagen, samt Livsmedelsverkets rekommendationer

Öppettider

Verksamheten ska hållas öppen i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förändras föräldrars behov av omsorgstid ska deras behov mötas snarast. Information ska lämnas till föräldrarna om deras rätt till omsorg. För att få fullt bidrag ska verksamheten ha ett öppethållande om minst 10 timmar per dag, 5 dagar per vecka. Ramtiden för verksamheten ska vara 06.00-18.30

8 kap. 5 § skollagen

Placering då verksamheten är stängd

En alternativ placering ska erbjudas de barn, vars vårdnadshavare har behov av omsorg då den ordinarie verksamheten har stängt för studiedagar eller semester.

Se 8 kap. 5 § samt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen

Systematiskt kvalitetsarbete

Verksamheten ska följa de krav på systematiskt kvalitetsarbete som regleras i skollagen.

4 kap. skollagen

Tillsyn

Barn- och skolnämnden ansvarar för tillsyn av den fristående verksamheten. Tillsyn sker i samtliga verksamheter som nämnden beviljat bidrag för. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav samt övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för den fristående verksamheten. Tillsynen skall genomföras minst vartannat år och dokumenteras i en rapport som redovisas till nämnden. Förvaltningen skall återkoppla resultatet av tillsynen till berörd huvudman innan ärendet går upp till nämnden. När nämnden har godkänt rapporten översänds den till berörd huvudman. Den fristående verksamheten ska tillhandahålla de handlingar samt de upplysningar som förvaltningen behöver för tillsynen.

Utöver den regelbundna tillsynen kan förvaltningen även göra oanmälda besök om det föreligger misstanke om missförhållanden i verksamheten. Den enskilda verksamheten ska i god tid informeras om tidplanen för tillsyn. Förvaltningen utfärdar en skriftlig anmärkning eller ett föreläggande med krav på åtgärder om rättelse inte sker Nämnden informeras vid allvarliga missförhållanden och i de fall då föreläggandet inte följs. Nämnden har då möjlighet att vid vite förelägga huvudmannen att vidta rättelse. Om föreläggande (med eller utan vite) inte följs kan nämnden återkalla ett beslut om rätt till bidrag.

26 kap. skollagen

Bidrag från hemkommunen

Verksamheten erhåller ersättning för inskrivna barn och elever som är bosatta i Lidköping, det vill säga folkbokfört eller rätteligen ska vara folkbokförda i Lidköpings kommun. För att ersättning ska utbetalas ska barnet ha fått plats på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete, studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Huvudmannen hanterar föräldraavgifterna. Beslut om ersättning till fristående förskola regleras utifrån skollagens och skolförordningens föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän.

När barn i fristående verksamhet erbjuds plats i kommunal verksamhet är kommunen skyldig att meddela den fristående verksamheten detta. Den fristående verksamheten ska i sin tur meddela kommunen när ett barn med kommunal plats erbjuds plats i fristående verksamhet. Förutsättning för att bidrag ska utgå är att huvudmannen innehar F-skattsedel och i förekommande fall arbetsgivarregistrering.

8 kap. 5-7 §§ och 21- 24 §§ skollagen samt 14 kap. Skolförordningen (SFS 2011:185) 

Barn folkbokförda i annan kommun

Om verksamheten tar emot barn från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan den fristående verksamheten och barnets hemkommun.

Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till annan kommun och behåller platsen i fristående verksamhet i Lidköpings kommun.

8 kap. 21§ skollagen , 25 kap. 11§ skollagen