Regler och rutiner

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här kan du läsa om regler och rutiner som gäller plats och placering i förskola. Regler och rutiner för fritidshem hittar du under Fritidshem.

Erbjudande om plats

Senast en månad före ditt barn ska börja i förskola kommer du få ett brev med erbjudande om plats. När du loggar in på vår e-tjänst Självservice förskola och fritids ser du vilken plats du erbjuds och väljer där om du vill tacka ja eller nej till platsen.

Tackar du ja till platsen

När du tackat ja till platsen planerar förskolan för mottagandet av ditt barn. Personalen på förskolan kommer kontakta dig via telefon och ni bestämmer ett datum när inskolningen ska börja. Avgift betalas från och med första inskolningsdagen, alltså det datum som du och personalen kommit överens om att barnet ska börja.

Tackar du nej

Då behöver vi veta om du vill avstå från platsen och:
1. inte stå kvar i kö.
2. flytta fram önskad start till ett senare datum och i så fall vilket.
3. stå kvar i kö till de alternativ du uppgett. Det troliga är att det inte frigörs platser förrän i augusti när barnen som är 6 år slutar för att börja förskoleklass.

Omflyttning

Är du inte helt nöjd med den placering som ditt barn erbjudits kan du välja att ändå tacka ja och sedan ansöka om omflyttning. Ditt barn börjar då på den förskola som du erbjudits och vistas där under en kortare eller längre period.

Så snart det blir möjligt att tillgodose din önskan om omflyttning får du ett nytt erbjudande. De flesta omflyttningar blir möjliga under augusti månad. Ansökan kan göras redan samma dag som du tackat ja till ditt erbjudande och görs via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids.

När barnet ska börja

När ditt barn ska börja på förskola behöver ni tid för att lära känna personal, lokaler, andra barn och nya rutiner. Den här perioden kallar vi för inskolning.

Inskolningen är en viktig tid för barnet men också för dig som förälder. Det är under inskolningen ditt barn, du som förälder och personalen bygger upp en ömsesidig kontakt och ett förtroendefullt samarbete.

Personalen kommer att kontakta dig via telefon och ni bestämmer ett datum när inskolningen ska börja. Under inskolningen kommer du och ditt barn att få lära känna personalen och andra barn. Ni kommer att delta i olika aktiviteter och ta del av rutiner som finns på förskolan.

Tider och schema

I samband med inskolningen registrerar du de tider som kommer gälla när inskolningen är klar. Via appen Tieto Edu eller via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids registrerar du enkelt barnets schema. Det är viktigt att du löpande fyller på nya tider i barnets schema i så god tid som möjligt.

Schemat ligger till grund för verksamhetens planering. Tänk på att räkna in tiden som går åt i samband med hämtning och lämning såsom hjälp med kläder och dagliga samtal med personalen.

När tiderna ändras
Det är viktigt att du respekterar de tider ni kommit överens om i schemat. Om du av någon orsak behöver ändra tiden med kort varsel behöver du kontrollera det med personalen på förskolan. Med kort varsel menas till exempel samma dag eller tidig morgon och sen eftermiddag nästa dag. Det är viktigt att det finns personal i verksamheten när barnen är där. Hör med personalen på förskolan om vilka rutiner som gäller vid ändring av tider.

Avgiftsfri allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola är till för de barn vars föräldrar inte har behov av omsorg på grund av arbete eller studier. Detta för att de barnen också ska få ta del av förskolans pedagogiska verksamhet. Men vi erbjuder även avgiftsfri allmän förskola till föräldralediga, arbetssökande eller andra vars arbetstider gör det möjligt att välja avgiftsfri tid.

Det innebär att alla 3-5-åringar har möjlighet att få delta tre timmar per dag i förskola avgiftsfritt från och med augusti det år barnet fyller tre år. Detta gäller under förutsättning att tiden ligger mellan 08:30 och 11:30 fem dagar i veckan. Barnet äter inte frukost och inte lunch och får inte heller vara på förskolan under loven. Avgiftsfri allmän förskola följer skolåret och kan tidigast börja gälla det datum grundskolorna startar.

Övriga 3-5-åringar, med plats i förskola, får ett avdrag på 28 procent av avgiften som ska motsvara de avgiftsfria timmarna. Avdraget gäller oavsett hur många timmar barnet har och börjar gälla i augusti det år barnet fyller tre år. Under våren det år ditt barn fyller tre år kommer du få information om allmän förskola.

Platsen måste utnyttjas
Det är inte möjligt att påbörja eller ändra tider till avgiftsfri allmän förskola och sedan inte utnyttja platsen. Det är alltså inte möjligt att ändra till avgiftsfri allmän förskola i samband med semester, ledighet, sjukdom eller annan frånvaro för att slippa avgift under frånvaron. Eftersom avgiften utgör en årsavgift som betalas med fast belopp under årets samtliga månader utgår avgift även under ledigheten. Av samma anledning är det inte möjligt att ändra till avgiftsfri allmän förskola under eller i anslutning till skolloven.

Inkomstuppgift, kostnad och faktura

En avgift tas ut varje månad för plats på förskola. Hur stor avgiften blir beror på hushållets sammanlagda inkomst. Avgiften utgör en årsavgift som betalas med fast belopp under årets samtliga månader. Det innebär att det inte är möjligt att göra avdrag för semester, ledighet eller annan frånvaro. Avgiften betalas från första inskolningsdagen, alltså det datum som du och personalen kommit överens om att barnet ska börja.

Meddela alltid aktuella inkomstuppgifter

Senast under inskolningen vill vi ha uppgifter om den inkomst som avgiften ska baseras på. Inkomsten registrerar du enklast via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Du anger din nuvarande inkomst per månad, brutto (innan skatt). Är du sammanboende vill vi ha uppgifter även från den du är sammanboende med. Tänk på att ta med all skattepliktig inkomst. Saknar vi inkomstuppgift blir vi tvungna att debitera högsta avgift.

Varje gång din inkomst förändras är det viktigt att du meddelar detta via vår e-tjänst. Uppgifterna du lämnar kommer att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter. Det kan innebära att räkningsmottagaren krävs på retroaktiv betalning.

Familjeförändringar

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du oss.

Kontroll av inkomst

Barn & Skola gör varje år en jämförelse av hushållens deklarerade inkomster med den inkomstuppgift som legat till grund för avgiften. Det innebär att hushåll som betalt för mycket i avgift kommer få pengar tillbaka och de som betalt för lite kommer få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 1000 kronor justeras inte.

Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift kan vi korrigera felaktigheter. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i barnomsorgsavgift än hushåll med högre inkomst. Under 2020 kommer vi jämföra inkomster och avgifter för de hushåll som haft barnomsorg under 2018.

Om du betalt för mycket i barnomsorgsavgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalt för mycket i avgift kommer du under hösten få en utbetalningsavi på posten.

Om du betalt för lite i barnomsorgsavgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalt för lite i avgift kommer du under hösten få en extra faktura. Extrafakturan kommer ha ett förfallodatum ett par månader framåt i tiden. Det är alltid den som var räkningsmottagare under det aktuella inkomståret som får fakturan.

Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut angående din avgift har du rätt till ny prövning. Du gör då en skriftlig ansökan om ny prövning till Barn & Skola.

Skolverket beräknar högsta avgiften

Varje år beräknar Skolverket inkomsttaket i maxtaxan för kommande år. I början av december informerar Skolverket kommunerna om vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Avgiftsfri allmän förskola

Alla 3-5 åringar har möjlighet att få delta tre timmar per dag i förskola avgiftsfritt från och med augusti det år barnet fyller tre år. Detta gäller under förutsättning att tiden ligger mellan 08.30 och 11.30 fem dagar i veckan. Barnet äter inte frukost och inte lunch och får inte heller vara på förskolan under loven. Avgiftsfri allmän förskola  följer skolåret och kan tidigast börja gälla det datum grundskolorna startar.

Övriga 3-5 åringar, med plats i förskola, får ett avdrag på 28% av avgiften som ska motsvara de avgiftsfria timmarna. Avdraget gäller oavsett hur många timmar barnet har och börjar gälla i augusti det år barnet fyller tre år. Under våren det år ditt barn fyller tre år kommer du få information om allmän förskola.

Det är inte möjligt att ändra tider till avgiftsfri allmän förskola i samband med semester, ledighet eller annan frånvaro för att slippa avgift under ledigheten. Eftersom avgiften utgör en årsavgift som betalas med fast belopp under årets samtliga månader utgår avgift under även ledigheten. Av samma anledning går det inte heller att påbörja avgiftsfri allmän förskola i anslutning till, eller under skolloven.

En faktura eller var sin faktura

Vårdnadshavare som lever åtskilda men har gemensam vårdnad kan välja ett av två alternativ när det gäller barnomsorgsavgiften:

Alternativ 1 – endast en vårdnadshavare står för platsen

Platsinnehavaren tar hela avgiften och registrerar både sina tider och den andre vårdnadshavarens tider, oftast var sin vecka. Avgiften baseras då på platsinnehavarens inkomst och endast platsinnehavaren får faktura. Om platsinnehavaren får en ny sambo ska även sambons inkomst registreras. Platsinnehavaren ansvarar för att säga upp platsen. Behöver då den andre vårdnadshavaren plats måste han eller hon ansöka på nytt.

Alternativ 2 – båda vårdnadshavarna står för platsen

Båda vårdnadshavarna är platsinnehavare och får var sin faktura. Vårdnadshavarna registrerar var och en sina tider och var sin inkomstuppgift. Avgiften baseras då för var och en på dennes inkomst. Om en vårdnadshavare får en ny sambo ska även sambons inkomst registreras. Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan alltså inte säga upp platsen för båda platsinnehavarna.

Byte av fakturamottagare

Kontakta Lidköpings kommun om ni önskar byta fakturamottagare inom familjen.

Fakturan

Fakturan skickas runt den 20:e varje månad och avser barnomsorgsavgiften för innevarande månad. Betalas inte avgiften på förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Om avgiften inte betalas kan Barn- och skolnämnden besluta om förlorande av plats.

Beräkna din månadsavgift

E-tjänst för beräkning

Först väljer du månad och år och fyller i familjens sammanlagda inkomst. Sedan fyller du i födelseår, månad och dag för de barn som avgift ska beräknas.

Till e-tjänsten för beräkning av månadsavgiften

Du kan också använda tabellerna för att göra en manuell beräkning.

Beräkningstabell för 2020

Om du har flera barn i förskola eller i fritidshem reduceras avgiften. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknar du ditt yngsta barn som Barn 1 i tabellen nedan. Har du barn både i förskola och i fritidshem räknar du fritidshemsbarnet som barn två eller tre i den nedersta tabellen. Fjärde barnet är avgiftsfritt. Procentsatsen avser procent av hushållets bruttoinkomst. Ta med i beräkningen att barn 3-5 år med placering i förskola också får ett avdrag på 28 %.

Barn 1-5 år med plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Barn 1
Barn 2
Barn 3
3 %
max 1478 kr/månad
2 %
max 986 kr/månad
1 %
max 493 kr/månad

Barn 6-12 år med plats i fritidshem

Barn 1
Barn 2
Barn 3
2 %
max 986 kr/månad
1 %
max 493 kr/månad
1 %
max 493 kr/månad

Föräldraledig eller arbetssökande

Om du är föräldraledig med ett yngre syskon eller om du är arbetssökande erbjuds ditt barn att delta i verksamheten på förskolan 15 timmar per vecka. Erbjudandet är till för barnets egen skull, för dess utveckling och lärande. Hur timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08.30-16.00.

Ditt barn har inte möjlighet att komma en annan dag än de som är överenskomna som kompensation för till exempel röd dag, stängningsdag eller annan frånvaro. Du har inte heller rätt att utöka tiden en av barnets ordinarie dagar.

Även barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och bör följa samma regler.

Har din inkomst förändrats registrerar du din nya inkomst via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Antalet timmar påverkar inte avgiften.

Semester och ledighet

Meddela i god tid hur ni planerar semester och ledigheter. Det underlättar för personalen att planera verksamheten på bästa sätt.

Om ditt barn ska vara ledig en dag lämnar du den dagen tom, utan tider, i barnets schema. Ska barnet vara ledig hela veckan markerar du rutan Ledig hela veckan.

Under semesterperioden, vanligtvis juli månad, kan din verksamhet ha stängt. Förskolorna samarbetar och vid behov erbjuds ditt barn plats i annan verksamhet.

Om barnet deltar i annan verksamhet

Ditt barn är inskrivet på förskolan under de tider som du angett i barnets schema. När ditt barn är inskrivet har vår verksamhet tillsynsansvar för barnet. Om ditt barn deltar i annan verksamhet, till exempel Kyrkans barntimmar, skrivs barnet ut från förskolan under den aktuella tiden. Det innebär att du som förälder, alternativt annan verksamhet har ansvaret för barnet under den här tiden.

Glöm inte uppge avbrottet för annan verksamhet i barnets schema.

Om ditt barn blir sjukt

Orkar inte barnet med vistelsen på förskolan på grund av feber, infektion, medicinering eller annan orsak, ska barnet vara hemma. En tumregel är att barnet bör vara feberfritt ett dygn innan det kommer tillbaka. Tänk på att ditt barn ska orka med en hel dag i barngruppen. Om personalen bedömer att ett barn inte orkar delta i verksamheten tar de kontakt med någon av föräldrarna.

Har ditt barn en smittsam sjukdom är det viktigt att personalen blir informerad. Vid magsjuka bör det ha gått minst två dygn sedan sista kräkningen eller diarrén innan barnet kommer tillbaka. Syskon till magsjuka barn bör också stanna hemma.

Anmälan om sjukfrånvaro

Du anmäler sjukfrånvaro via appen Tieto Edu eller via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Hör med personalen om de också önskar ett meddelande där du talar om anledningen till sjukfrånvaron.

Tänk på att anmälan om sjukfrånvaro endast gäller barnomsorgen. Sjukanmälan till skolan gör du via lärplattformen Tango.

Mediciner

Om ditt barn behöver ta mediciner är det viktigt att medicinen tas hemma, före respektive efter vistelsen i verksamheten. Det är säkrast för barnen. Vi vill inte att någon medicin ska förväxlas. Berätta för receptskrivande läkare att ditt barn endast kan ta medicinen morgon och kväll. Anser läkaren att medicinen måste tas under tiden barnet är i förskolan, kontaktar du rektorn.

Stängningsdagar

Förskolan stängt 4 arbetsdagar varje år. De dagarna är till för personalens kompetensutveckling och planering. Du får reda på vilka dagar det gäller senast två månader i förväg. Avgiften påverkas inte.

Familjeförändringar

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du oss.

Omflyttning

Vill du byta plats för ditt barn? Du kan ansöka om omflyttning via e-tjänsten Självservice förskola och fritids . Var noga med att du får en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan.

Så snart det blir möjligt att tillgodose din önskan om omflyttning får du ett nytt erbjudande. De flesta omflyttningar blir möjliga under augusti månad. Ansökan kan göras redan samma dag som du tackat ja till ditt erbjudande och görs via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids .

Här kan du ansöka om omflyttning inom barnomsorgen

Säga upp plats

Vill du inte längre ha kvar din plats säger du upp den via vår e-tjänst  Självservice förskola och fritids. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag du registrerar den. Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden.

Tänk på att välja ett datum minst 30 dagar framåt i tiden i den digitala almanackan när du gör uppsägningen på vår e-tjänst.

Vanliga frågor och svar

Mitt barn har inte varit på förskolan mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?
Ja, du betalar för platsen som du abonnerar på inte den tid som ni faktiskt använder.

Jag är arbetssökande. Har mitt barn rätt till förskola?
Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Jag är föräldraledig med ett yngre syskon. Har mitt äldre barn rätt till förskola?
Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Vi ska ha ett barn till. När måste mitt äldre barn gå ner i tid till 15 timmar per vecka?
Från och med dagen mamman kommer hem från BB.

Jag är gravid och har idag graviditetspenning. Hur många timmar har mitt äldre barn rätt till?
Graviditetsspenning räknas som sjukskrivning och ditt äldre barn har rätt att ha kvar sina nuvarande tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmar per vecka.

Jag är gravid och har börjat ta ut föräldrapenning för mitt ofödda barn. Hur många timmar har mitt äldre barn rätt till?
Ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Vilka tider gäller för mitt äldre barn när jag vistas på BB?
Det äldre barnet har rätt att ha kvar sina nuvarande tider alternativt ha pappans tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmer per vecka.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst?
Ja, uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Vi behöver uppgiften för att kunna beräkna avgiften.

Mitt barn har fyllt tre år. Kommer avdraget på avgiften för allmän förskola att börja gälla nu?
Avdraget på avgiften med 28 procent för allmän förskola börjar gälla från och med augusti det år barnet fyller tre.

Mitt barn står i kö till en förskola där vi idag har ett äldre syskon. Har det yngre barnet syskonförtur i kön?
Ja, under förutsättning att det äldre syskonet fortfarande är placerat på förskolan när det yngre barnet ska börja.

Mitt barn står i kö till en förskola där vi idag har har ett äldre syskon på skolan. Har det yngre barnet syskonförtur i kön?
Nej, syskonförtur gäller endast om ett äldre syskon är placerat på samma förskola.

Ord och begrepp

Förskola
I förskola bedrivs pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är i första hand till för barnens egen skull men den ska också göra det möjligt för föräldrar att arbeta och studera.

Allmän förskola
Kommunen har skyldighet att erbjuda alla 3-5- åringar plats i förskola. Föräldrarna bestämmer om de vill utnyttja möjligheten.

Öppen förskola
En öppen pedagogisk verksamhet för barn i åldern 0-6 år. Hit kan du komma när det passar dig och ditt barn. Verksamheten är kostnadsfri och ingen anmälan behövs.

”Dagis”
Ordet ”dagis” uppstod som en förkortning av daghem, vilket var förskolans föregångare. Benämningen förskola markerar ett pedagogiskt uppdrag som inte daghemmen hade i samma utsträckning.

Förskoleklass
Förskoleklassen är en obligatorisk skolform för sexåringar. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för pedagogiken.

Fritidshem
Verksamhet för skolbarn i åldern 6-12 år vars föräldrar arbetar eller studerar. Barnen vistas på fritidshemmet under den skolfria tiden eller på lov.

Särskilt stöd
En del barn behöver särskilt stöd i sin utveckling. Det kan vara på grund av fysiska eller psykiska skäl eller bero på familjens sociala situation. Förskolan och skolbarnomsorgen har ett särskilt ansvar för barn som behöver särskilt stöd.

Senast en månad före ditt barn ska börja i förskola kommer du få ett brev med erbjudande om plats. När du loggar in på vår e-tjänst Självservice förskola och fritids ser du vilken plats du erbjuds och väljer där om du vill tacka ja eller nej till platsen.

Tackar du ja till platsen

När du tackat ja till platsen planerar förskolan för mottagandet av ditt barn. Personalen på förskolan kommer kontakta dig via telefon och ni bestämmer ett datum när inskolningen ska börja. Avgift betalas från och med första inskolningsdagen, alltså det datum som du och personalen kommit överens om att barnet ska börja.

Tackar du nej

Då behöver vi veta om du vill avstå från platsen och:
1. inte stå kvar i kö.
2. flytta fram önskad start till ett senare datum och i så fall vilket.
3. stå kvar i kö till de alternativ du uppgett. Det troliga är att det inte frigörs platser förrän i augusti när barnen som är 6 år slutar för att börja förskoleklass.

Omflyttning

Är du inte helt nöjd med den placering som ditt barn erbjudits kan du välja att ändå tacka ja och sedan ansöka om omflyttning. Ditt barn börjar då på den förskola som du erbjudits och vistas där under en kortare eller längre period.

Så snart det blir möjligt att tillgodose din önskan om omflyttning får du ett nytt erbjudande. De flesta omflyttningar blir möjliga under augusti månad. Ansökan kan göras redan samma dag som du tackat ja till ditt erbjudande och görs via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan