Förskoleklass

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige från och med hösten 2018. Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. De grundskolor i Lidköping som har verksamhet för barn i åldern sex till tolv år har också förskoleklass.

Förskoleklass

I början av året, det år ditt barn fyller sex år, får du information om förskoleklass. Ditt barn erbjuds då plats i förskoleklassen på den skola familjen tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Förskoleklassen börjar i samband med höstterminens skolstart samma år.

Val av annan skola

Du har möjlighet att önska annan skola för ditt barn än den som barnet tillhör. Detta gör du i samband med att du får erbjudandet om förskoleklass. Ditt barn kan då i mån av plats erbjudas en annan skola. I första hand måste skolan ta emot de barn som bor inom skolans upptagningsområde.

Om förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige. Skolplikten gäller från och med det år barnen fyller sex år och alla måste gå i skolan i minst tio år.

I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för pedagogiken. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Utbildningen ska utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda eleven för fortsatt utbildning.  Den ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Förskoleklassen omfattar ungefär 525 timmar om året och är avgiftsfri. Skoltiden ligger vanligtvis mellan 08:00 och 13:00 men kan variera något från skolan till skola.

Skollagen och förskoleklassen

Skollagens allmänna bestämmelser om skolan gäller också förskoleklassen. Det finns ett kapitel i skollagen som riktar sig direkt till förskoleklassen. Läroplanen för den obligatoriska skolan (Lgr 11) består av tre kapitel varav de två första gäller även för förskoleklassen. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Däremot omfattas inte förskoleklassen av kursplanerna i kapitel 3.

Plats i fritidshem

Om du arbetar eller studerar och har behov av omsorg för ditt barn utöver förskoleklassen, ansöker du om plats i fritidshem. Detta gör du i samband med att du får erbjudande om förskoleklass. Ansökan till fritids görs via e-tjänsten Självservice förskola och fritids. Alla barn som har behov av skolbarnomsorg erbjuds plats i fritidshem i anslutning till sin skola.

Platsen i förskola eller i pedagogisk omsorg upphör automatiskt 31 juli det år ditt barn fyller sex år.

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige. Skolplikten gäller från och med det år barnen fyller sex år och alla måste gå i skolan i minst tio år.

I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för pedagogiken. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Utbildningen ska utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda eleven för fortsatt utbildning.  Den ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Förskoleklassen omfattar ungefär 525 timmar om året och är avgiftsfri. Skoltiden ligger vanligtvis mellan 08:00 och 13:00 men kan variera något från skolan till skola.