Fritidshem

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

I Lidköping finns fritidshem integrerat med alla grundskolor som har verksamhet för barn i åldern 6-12 år.

Barn som leker på Råda fritids

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Verksamheten kompletterar skolan och ger barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmen vänder sig till föräldrar som arbetar eller studerar och erbjuds till och med årskurs sex samt efterföljande sommarlov.

Verksamheten drivs av pedagogiskt högskoleutbildad personal som är med och tränar barnens samspel i olika situationer under hela dagen. Personalen är medagerande, idégivande och stödjande. De utmanar barnen så att de lär sig att ta egna initiativ och blir självständiga.

Vad kostar en plats?

Ansöka om plats i fritidshem

Om du vill ansöka om en plats i fritidshem gör du det enklast via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. För personalens planering är det bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Ansökan kan göras så snart du fått besked om barnets skolplacering.

När vi fått din ansökan, registrerar vi den och du får ett bekräftelsebrev från oss. Du bör då logga in på vår e-tjänst Självservice förskola och fritids och kontrollera att allt stämmer enligt dina önskemål. På vår e-tjänst loggar du in med E-legitimation, exempelvis Mobilt BankId. Här tackar du också ja eller nej till platsen.

Byte av skola

Om familjen flyttar och ditt barn byter skola ansöker du om placering i den nya skolans fritidshem via e-tjänsten Självservice förskola och fritids .

Här kan du ansöka om plats i fritidshem

När barnet ska börja

Personalen på fritidshemmet kommer kontakta dig för mer information och ni kommer då överens om vilken dag barnet ska börja.

Uppgift om inkomst

I samband med att barnet ska börja på fritids vill vi ha uppgifter om den inkomst som avgiften ska baseras på. Inkomsten registrerar du via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. All skattepliktig inkomst ska tas med. Är du sammanboende vill vi hua uppgift även från den du bor tillsammans med. Så fort din inkomst förändras är det viktigt att du meddelar det via vår e-tjänst.

Avgiften bygger på hushållets totala inkomst. Det är därför viktigt att du meddelar oss om det sker förändringar i hushållet som kan påverka avgiften. Kontakta oss om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt.

Tider och schema

Via appen Tieto Edu eller via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids registrerar du också de tider som barnet ska vara på fritids. Schemat ligger till grund för hur verksamheten planeras. Den förälder som börjar senast lämnar barnet och den förälder som slutar tidigast hämtar barnet.

Det är viktigt att du löpande fyller på nya tider i barnets schema i så god tid som möjligt. Tänk på att fylla i alla tider (inklusive skoltider för barn i fritidshem). Om ditt barn ska vara ledig en dag lämnar du den dagen tom, utan tider. Ska barnet vara ledig hela veckan markerar du rutan Ledig hela veckan.

Föräldraledig eller arbetssökande

Om du blir föräldraledig

Ditt barn har inte möjlighet att vara på fritids när du är föräldraledig. Du måste då säga upp platsen och det gör du enklast via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Tänk på att det är en månads uppsägningstid. Även barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och bör följa samma regler.

Om du är arbetssökande

Barn till arbetssökande har inte möjlighet att börja på fritids. Om ditt barn redan går på fritids när du blir arbetssökande får barnet fortsätta där fem timmar i veckan. Hur de fem timmarna ska delas upp bestämmer du ihop med personalen. Avgiften kommer inte att sänkas. Även barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och bör följa samma regler.

Stängningsdagar

Fritidshemsverksamheten har stängt tre till fyra arbetsdagar per år (kalenderår) för personalens kompetensutveckling och planering. Du får reda på vilka dagar det gäller, senast två månader i förväg. Avgiften påverkas inte.

Särskilt stöd

En del barn behöver särskilt stöd i sin utveckling. Det kan vara för sin egen utvecklings skull eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens sociala situation. Skolbarnomsorgen har ett särskilt ansvar för de barn som behöver särskilt stöd. Hör av dig till oss om du har frågor om detta.

Anmälan om sjukfrånvaro

Anmälan om sjukfrånvaro

Du anmäler sjukfrånvaro via appen Tieto Edu eller via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Hör med personalen om de också önskar ett meddelande där du talar om anledningen till sjukfrånvaron.

Tänk på att anmälan om sjukfrånvaro endast gäller barnomsorgen. Sjukanmälan till skolan gör du via lärplattformen Tango.

Semester och ledighet

Meddela i god tid hur ni planerar semester och ledigheter. Det underlättar för personalen att planera verksamheten på bästa sätt. Under semesterperioden, vanligtvis juli månad, kan din verksamhet ha stängt. Fritidshemmen samarbetar då med andra fritidshem eller med närmaste förskola och vid behov erbjuds ditt barn plats i annan verksamhet.

Familjeförändringar

Avgiften bygger på hushållets totala inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar om det sker förändringar i hushållet som kan påverka avgiften. Kontakta oss om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt.

Säga upp plats

När du vill säga upp platsen gör du det via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Uppsägningstiden är en månad och räknas från dagen som den registreras. Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden.

Om du gör en ny ansökan för samma barn inom tre månader från det att barnets senaste fritidshemsplacering avslutades, måste du betala avgift även för den tid som gått mellan avslutad och ny placering.

Tänk på att välja ett datum minst 30 dagar framåt i tiden i den digitala almanackan när du gör uppsägningen på vår e-tjänst.

Lovplats

Vill du ha skolbarnomsorg för ditt barn enbart under loven?

Du kan, i mån av plats, erbjudas plats i fritidshem. Ansök om lovplats i samband med att den ordinarie platsen sägs upp. Du ansöker sedan om lovplats inför varje lov senast en månad före önskad placering. Lovplatsen debiteras med 100kr per dag som du ansökt om, även om platsen inte utnyttjas. Avgiften för lovplats kan aldrig överstiga maxavgiften per månad.

Ansökan görs via e-tjänsten Lovplats i fritidshem, ansökan.

Fritidshemmens uppdrag och pedagogik

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet har ett pedagogiskt uppdrag. Det betyder att verksamheten planeras utifrån skollagen, läroplanen för grundskolan, allmänna råd för fritidshem och FN:s Barnkonvention. Fritidshemmet ska vara en lustfylld och lärorik miljö för alla elever under hela dagen. Som förälder ska du känna dig trygg med att dina barn blir sedda och bekräftade och att de får stimulans i sin utveckling hela skoldagen.

På fritidshemmet får eleverna utveckla sin identitet, sin sociala förmåga och sina intressen. Det görs genom skapande arbetsformer, rörelse och lek, både inomhus och ute. Fritidshemmet har en viktig roll i ditt barns lärande, eftersom barn lär i alla sammanhang under hela dagen. Personalens uppgift är att förena omsorg och lärande.

Fritidspedagogik

Genom pedagogiken på fritids lär sig eleven att fungera i olika situationer under hela dagen. Detta medvetna arbete går ut på att förebygga mobbning och annan kränkande behandling. Pedagogiken ska förstärka elevernas kunskapsutveckling och bidra till att eleverna kan använda det de lär sig i ett praktiskt sammanhang.

Samverkan med föräldrar

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är en förutsättning för att kunna ge de bästa möjligheter för barnets utveckling och lärande. Fritidspersonalen deltar oftast på de föräldramöten som skolorna anordnar. Tillsammans med övriga föräldrar får du då information om fritids och kan diskuterar aktuella frågor.

Intresseförening

Många skolor har en intresseförening för de föräldrar som har barn på skolan. Föreningarnas uppgift är att verka för ett gott samarbete mellan hem och skola och de är religiöst och partipolitiskt obundna.

Föräldraföreningens styrelse har regelbundna möten med rektor och personalrepresentant, där styrelsen får information om situationen på skolan, aktuella förändringar, ekonomi med mera. Styrelsen får möjlighet att delge frågor, funderingar, synpunkter och förslag kring skolans verksamhet.

Vanliga frågor och svar

Mitt barn har inte varit på fritids mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?

Ja, du betalar för platsen inte för den tid som du använder.

Jag är arbetssökande. Har mitt barn rätt till fritids?

Barn till arbetssökande har inte möjlighet att börja på fritids. Går ditt barn redan på fritids när du blir arbetssökande får ditt barn fortsätta på fritids fem timmar per vecka. Avgiften reduceras inte.

Jag är föräldraledig med ett yngre syskon. Har mitt äldre barn rätt till fritidshem?

Nej.

Vi väntar ett barn till. När måste vårt äldre barn sluta på fritids?

Från och med dagen mamman kommer hem från BB.

Jag är gravid och har idag graviditetspenning. Har mitt äldre barn rätt till fritids?

Graviditetsspenning räknas som sjukskrivning och ditt äldre barn har möjlighet att ha kvar sina nuvarande tider till dess mamman kommer hem från BB. Då har barnet inte längre rätt till fritids.

Jag är gravid och har börjat ta ut föräldrapenning för mitt ofödda barn. Har mitt äldre barn rätt till fritids?

Nej.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst?

Ja, uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Vi behöver uppgiften för att kunna beräkna avgiften.

Vad kostar det att ha lovplats på fritids?

Kostnaden är 100 kr per dag och du betalar för de dagar som du ansöker om. Avgiften kan inte bli högre än maxavgiften per månad.

Tieto Edu - app för vårdnadshavare

För att registrera barnets tider och anmäla sjukfrånvaro finns appen Tieto Edu. Du loggar in med Mobilt BankID.

Tips när du fyller i schema
Det är viktigt att du löpande fyller på nya tider i barnets schema i så god tid som möjligt. Tänk på att fylla i alla tider (inklusive skoltider för barn i fritidshem). Om ditt barn ska vara ledig en dag lämnar du den dagen tom, utan tider. Ska barnet vara ledig hela veckan markerar du rutan Ledig hela veckan.

Tips när du anmäler sjukfrånvaro
Du kan anmäla sjukfrånvaro för två dagar i taget. Hör med personalen om de också önskar ett meddelande där du talar om anledningen till sjukfrånvaron.

Tänk på att anmälan om sjukfrånvaro endast gäller barnomsorgen. Sjukanmälan till skolan gör du via lärplattformen Tango.

Sms-tjänst för information till fritids

Du har möjlighet att skicka sms med information till fritidshemmet

Det är viktigt att du skickar meddelandet från ett mobilnummer som finns registrerat i ditt barns kontaktuppgifter samt att det inte är spärrat för betaltjänster. Du betalar inget extra utan endast den sms-taxa som gäller för ditt abonnemang. Ändring av mobilnummer gör du via e-tjänsten Självservice förskola och fritids. Tänk på att du skriver in siffrorna i en följd, utan bindestreck eller mellanslag och ange inte landsnummer.

Skicka sms till:
076-944 60 00

  • Du anger barnets personnummer ååmmdd-xxxx.
  • Det är viktigt att mellanslagen blir rätt. Använd inte Enter (radbyte).
  • Skicka in efter kl. 18.00 om meddelandet avser nästa dag.
  • Max 160 tecken på meddelandet

Exempel:
Info ååmmdd-xxxx Farfar hämtar kl 14.00

Om du vill ansöka om en plats i fritidshem gör du det enklast via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. För personalens planering är det bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Ansökan kan göras så snart du fått besked om barnets skolplacering.

När vi fått din ansökan, registrerar vi den och du får ett bekräftelsebrev från oss. Du bör då logga in på vår e-tjänst Självservice förskola och fritids och kontrollera att allt stämmer enligt dina önskemål. På vår e-tjänst loggar du in med E-legitimation, exempelvis Mobilt BankId. Här tackar du också ja eller nej till platsen.

Byte av skola

Om familjen flyttar och ditt barn byter skola ansöker du om placering i den nya skolans fritidshem via e-tjänsten Självservice förskola och fritids .

Här kan du ansöka om plats i fritidshem