Fritidshem

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I Lidköping finns fritidshem integrerat med alla grundskolor som har verksamhet för barn i åldern 6-12 år.

Barn som leker på Råda fritids

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Verksamheten kompletterar skolan och ger barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmen vänder sig till föräldrar som arbetar eller studerar och erbjuds till och med årskurs sex.

Ansöka om plats i fritidshem

Om du vill ansöka om en plats i fritidshem gör du det enklast via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. För personalens planering är det bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Ansökan kan göras så snart du fått besked om barnets skolplacering.

När vi fått din ansökan, registrerar vi den och du får ett bekräftelsebrev från oss. Du bör då logga in på vår e-tjänst Självservice förskola och fritids och kontrollera att allt stämmer enligt dina önskemål. På vår e-tjänst loggar du in med E-legitimation, exempelvis Mobilt BankId. Här tackar du också ja eller nej till platsen.

Personalen på fritidshemmet kommer sedan kontakta dig för mer information och ni kommer då överens om vilken dag barnet ska börja.

Byte av skola

Om familjen flyttar och ditt barn byter skola ansöker du om placering i den nya skolans fritidshem via e-tjänsten Självservice förskola och fritids .

Här kan du ansöka om plats i fritidshem

Inkomstuppgift, kostnad och faktura

En avgift tas ut varje månad för plats i fritidshem. Hur stor avgiften blir beror på hushållets sammanlagda inkomst. Avgiften utgör en årsavgift som betalas med fast belopp under årets samtliga månader. Det innebär att det inte är möjligt att göra avdrag för semester, ledighet eller annan frånvaro. Avgiften betalas från första dagen, alltså det datum som du och personalen kommit överens om att barnet ska börja.

Meddela alltid aktuella inkomstuppgifter
Vi behöver ha uppgifter om den inkomst som avgiften ska baseras på. Inkomsten registrerar du enklast via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Du anger din nuvarande inkomst per månad, brutto (innan skatt). Är du sammanboende vill vi ha uppgifter även från den du är sammanboende med. Tänk på att ta med all skattepliktig inkomst. Saknar vi inkomstuppgift blir vi tvungna att debitera högsta avgift.

Varje gång din inkomst förändras är det viktigt att du meddelar detta via vår e-tjänst. Uppgifterna du lämnar kommer att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter. Det kan innebära att räkningsmottagaren krävs på retroaktiv betalning.

Familjeförändringar
Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du oss.

Kontroll av inkomst
Barn & Skola gör varje år en jämförelse av hushållens deklarerade inkomster med den inkomstuppgift som legat till grund för avgiften. Det innebär att hushåll som betalt för mycket i avgift kommer få pengar tillbaka och de som betalt för lite kommer få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 1000 kronor justeras inte.

Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift kan vi korrigera felaktigheter. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i barnomsorgsavgift än hushåll med högre inkomst. Under 2020 kommer vi jämföra inkomster och avgifter för de hushåll som haft barnomsorg under 2018.

Om du betalt för mycket i barnomsorgsavgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalt för mycket i avgift kommer du under hösten få en utbetalningsavi på posten.

Om du betalt för lite i barnomsorgsavgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalt för lite i avgift kommer du under hösten få en extra faktura. Extrafakturan kommer ha ett förfallodatum ett par månader framåt i tiden. Det är alltid den som var räkningsmottagare under det aktuella inkomståret som får fakturan.

Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut angående din avgift har du rätt till ny prövning. Du gör då en skriftlig ansökan om ny prövning till Barn & Skola.

Skolverket beräknar högsta avgiften
Varje år beräknar Skolverket inkomsttaket i maxtaxan för kommande år. I början av december informerar Skolverket kommunerna om vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

En faktura eller var sin faktura
Vårdnadshavare som lever åtskilda men har gemensam vårdnad kan välja ett av två alternativ när det gäller barnomsorgsavgiften:

Alternativ 1 – endast en vårdnadshavare står för platsen

Platsinnehavaren tar hela avgiften och registrerar både sina tider och den andre vårdnadshavarens tider, oftast var sin vecka. Avgiften baseras då på platsinnehavarens inkomst och endast platsinnehavaren får faktura. Om platsinnehavaren får en ny sambo ska även sambons inkomst registreras. Platsinnehavaren ansvarar för att säga upp platsen. Behöver då den andre vårdnadshavaren plats måste han eller hon ansöka på nytt.

Alternativ 2 – båda vårdnadshavarna står för platsen

Båda vårdnadshavarna är platsinnehavare och får var sin faktura. Vårdnadshavarna registrerar var och en sina tider och var sin inkomstuppgift. Avgiften baseras då för var och en på dennes inkomst. Om en vårdnadshavare får en ny sambo ska även sambons inkomst registreras. Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan alltså inte säga upp platsen för båda platsinnehavarna.

Byte av fakturamottagare
Kontakta Lidköpings kommun om ni önskar byta fakturamottagare inom familjen.

Fakturan
Fakturan skickas runt den 20:e varje månad och avser barnomsorgsavgiften för innevarande månad. Betalas inte avgiften på förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Om avgiften inte betalas kan Barn- och skolnämnden besluta om förlorande av plats.

Tider och schema

Ditt barn får vara på fritids när du arbetar eller studerar och när du reser till och från studieplats. Schemat bygger på att den förälder som börjar senast lämnar barnet och den förälder som slutar tidigast hämtar barnet.

I samband med att barnet börjar på fritids registrerar du de tider barnet ska vara på fritids. Via appen Tieto Edu registrerar du enkelt barnets schema. Du kan också använda e-tjänsten Självservice förskola och fritids. Det är viktigt att du löpande fyller på tider i barnets schema i så god tid som möjligt. Schemat ligger till grund för hur verksamheten planeras.

Så registrerar du tider

Är barnet på fritids på morgonen anger du
Från – när du lämnar
Till – när skolan börjar
Är barnet på fritids på eftermiddagen anger du
Från – när skolan slutar
Till – när du hämtar
Är barnet på fritids både på morgonen och eftermiddagen behöver du klicka på plustecknet för att lägga till ett tidsspann.

Ska barnet vara ledigt en dag lämnar du den dagen tom, utan tider. Ska barnet vara ledig hela veckan markerar du rutan Ledig hela veckan.

När tiderna ändras

Det är viktigt att du respekterar de tider ni kommit överens om. Behöver du ändra tiden med kort varsel måste du kontrollera det med personalen på fritidshemmet. Med kort varsel menas till exempel tidig morgon eller sen eftermiddag nästa dag. Det är viktigt att det finns personal i verksamheten när barnen är där. Hör med personalen på fritidshemmet om vilka rutiner som gäller vid ändring av tider.

Föräldraledig eller arbetssökande

Om du blir föräldraledig

Ditt barn har inte möjlighet att vara på fritids när du är föräldraledig. Du måste då säga upp platsen och det gör du enklast via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Tänk på att det är en månads uppsägningstid. Även barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och bör följa samma regler.

Om du är arbetssökande

Barn till arbetssökande har inte möjlighet att börja på fritids. Om ditt barn redan går på fritids när du blir arbetssökande får barnet fortsätta där fem timmar i veckan. Hur de fem timmarna ska delas upp bestämmer du ihop med personalen. Antalet timmar påverkar inte avgiften. Även barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och bör följa samma regler.

Har din inkomst förändrats registrerar du din nya inkomst via e-tjänsten Självservice förskola och fritids.

Stängningsdagar

Fritidshemsverksamheten har stängt fyra arbetsdagar per år (kalenderår) för personalens kompetensutveckling och planering. Du får reda på vilka dagar det gäller, senast två månader i förväg. Avgiften påverkas inte.

Särskilt stöd

En del barn behöver särskilt stöd i sin utveckling. Det kan vara för sin egen utvecklings skull eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens sociala situation. Skolbarnomsorgen har ett särskilt ansvar för de barn som behöver särskilt stöd. Hör av dig till Lidköpings kommun om du har frågor om detta.

Anmälan om sjukfrånvaro

Anmälan om sjukfrånvaro

Du anmäler sjukfrånvaro via appen Tieto Edu eller via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Vid smittsam sjukdom, som till exempel magsjuka, kan det vara bra att även informera personalen om orsaken.

Tänk på att anmälan om sjukfrånvaro endast gäller barnomsorgen. Sjukanmälan till skolan gör du via lärplattformen Tango.

Om barnet deltar i annan verksamhet

Ditt barn är inskrivet på fritidshemmet under de tider som du angett i barnets schema. När ditt barn är inskrivet har vår verksamhet tillsynsansvar för barnet. Om ditt barn går ifrån verksamheten för att delta i en aktivitet, till exempel kyrkornas juniorverksamhet, skrivs barnet ut från fritidshemmet under den aktuella tiden. Det innebär att du som förälder, alternativt annan verksamhet har ansvaret för barnet under den här tiden.

Glöm inte uppge avbrottet för annan verksamhet i barnets schema.

Semester och ledighet

Meddela i god tid hur ni planerar semester och ledigheter. Det underlättar för personalen att planera verksamheten på bästa sätt.

Om ditt barn ska vara ledigt en dag lämnar du den dagen tom, utan tider, i barnets schema. Ska barnet vara ledig hela veckan markerar du rutan Ledig hela veckan.

Under semesterperioden, vanligtvis juli månad, kan din verksamhet ha stängt. Fritidshemmen samarbetar då med andra fritidshem eller med närmaste förskola och vid behov erbjuds ditt barn plats i annan verksamhet.

Familjeförändringar

Avgiften bygger på hushållets totala inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar oss om det sker förändringar i hushållet som kan påverka avgiften. Kontakta Lidköpings kommun om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt.

Byte av fakturamottagare

Kontakta Lidköpings kommun om ni önskar byta fakturamottagare inom familjen.

Säga upp plats

När du vill säga upp platsen gör du det via appen Tieto Edu eller via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Uppsägningstiden är 30 dagar och avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden.

Om du gör en ny ansökan för samma barn inom tre månader från det att barnets senaste fritidshemsplacering avslutades, måste du betala avgift även för den tid som gått mellan avslutad och ny placering.

Lovplats

Vill du ha skolbarnomsorg för ditt barn enbart under loven?

Du kan, i mån av plats, erbjudas plats i fritidshem. Ansök om lovplats i samband med att den ordinarie platsen sägs upp. Du ansöker sedan om lovplats inför varje lov senast en månad före önskad placering. Lovplatsen debiteras med 100kr per dag som du ansökt om, även om platsen inte utnyttjas. Avgiften för lovplats kan aldrig överstiga maxavgiften per månad.

Ansökan görs via e-tjänsten Lovplats i fritidshem, ansökan.

Fritidshemmens uppdrag och pedagogik

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet har ett pedagogiskt uppdrag. Det betyder att verksamheten planeras utifrån skollagen, läroplanen för grundskolan, allmänna råd för fritidshem och FN:s Barnkonvention. Fritidshemmet ska vara en lustfylld och lärorik miljö för alla elever under hela dagen. Som förälder ska du känna dig trygg med att dina barn blir sedda och bekräftade och att de får stimulans i sin utveckling hela skoldagen.

På fritidshemmet får eleverna utveckla sin identitet, sin sociala förmåga och sina intressen. Det görs genom skapande arbetsformer, rörelse och lek, både inomhus och ute. Fritidshemmet har en viktig roll i ditt barns lärande, eftersom barn lär i alla sammanhang under hela dagen. Personalens uppgift är att förena omsorg och lärande.

Fritidspedagogik

Genom pedagogiken på fritids lär sig eleven att fungera i olika situationer under hela dagen. Detta medvetna arbete går ut på att förebygga mobbning och annan kränkande behandling. Pedagogiken ska förstärka elevernas kunskapsutveckling och bidra till att eleverna kan använda det de lär sig i ett praktiskt sammanhang.

Samverkan med föräldrar

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är en förutsättning för att kunna ge de bästa möjligheter för barnets utveckling och lärande. Fritidspersonalen deltar oftast på de föräldramöten som skolorna anordnar. Tillsammans med övriga föräldrar får du då information om fritids och kan diskuterar aktuella frågor.

Intresseförening

Många skolor har en intresseförening för de föräldrar som har barn på skolan. Föreningarnas uppgift är att verka för ett gott samarbete mellan hem och skola och de är religiöst och partipolitiskt obundna.

Föräldraföreningens styrelse har regelbundna möten med rektor och personalrepresentant, där styrelsen får information om situationen på skolan, aktuella förändringar, ekonomi med mera. Styrelsen får möjlighet att delge frågor, funderingar, synpunkter och förslag kring skolans verksamhet.

Vanliga frågor och svar

Mitt barn har inte varit på fritids mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?

Ja, du betalar för platsen inte för den tid som du använder.

Jag är arbetssökande. Har mitt barn rätt till fritids?

Barn till arbetssökande har inte möjlighet att börja på fritids. Går ditt barn redan på fritids när du blir arbetssökande får ditt barn fortsätta på fritids fem timmar per vecka. Antalet timmar påverkar inte avgiften.

Jag är föräldraledig med ett yngre syskon. Har mitt äldre barn rätt till fritidshem?

Nej.

Vi väntar ett barn till. När måste vårt äldre barn sluta på fritids?

Från och med dagen mamman kommer hem från BB.

Jag är gravid och har idag graviditetspenning. Har mitt äldre barn rätt till fritids?

Graviditetsspenning räknas som sjukskrivning och ditt äldre barn har möjlighet att ha kvar sina nuvarande tider till dess mamman kommer hem från BB. Då har barnet inte längre rätt till fritids.

Jag är gravid och har börjat ta ut föräldrapenning för mitt ofödda barn. Har mitt äldre barn rätt till fritids?

Nej.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst?

Ja, uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Vi behöver uppgiften för att kunna beräkna avgiften.

Vad kostar det att ha lovplats på fritids?

Kostnaden är 100 kr per dag och du betalar för de dagar som du ansöker om. Avgiften kan inte bli högre än maxavgiften per månad.

Tieto Edu - app för vårdnadshavare

Du loggar in med BankId i appen Tieto Edu.

Registrera barnschema
Det är viktigt att du löpande fyller på nya tider i barnets schema i så god tid som möjligt. Tänk på att fylla i alla tider (inklusive skoltider för barn i fritidshem). Om ditt barn ska vara ledig en dag lämnar du den dagen tom, utan tider. Ska barnet vara ledig hela veckan markerar du rutan Ledig hela veckan.

Anmäla sjukfrånvaro till förskola och fritidshem
Du kan anmäla sjukfrånvaro via appen. Vid smittsam sjukdom, som till exempel magsjuka, kan det vara bra att även informera personalen om orsaken.

Tänk på att anmälan om sjukfrånvaro endast gäller barnomsorgen. Sjukanmälan till skolan gör du via lärplattformen Tango.

Kontaktuppgifter
Om du får nytt telefonnummer eller ny e-postadress kan du ändra uppgifterna i appen. Du hittar dina kontaktuppgifter under menyn uppe i högra hörnet. Där väljer du Visa fullständig profil. Namn och adress kan du inte ändra eftersom det styrs från Skatteverkets folkbokföring.

Personer som får hämta ditt barn
Du kan fylla i kontaktuppgifter till en anhörig som får hämta ditt barn när du som vårdnadshavare inte har möjlighet. För att lägga till en anhörig går du via Barnschema i appen. Där hittar du Personer som får hämta barnen. Personalen kommer se de uppgifter du registrerat i sitt planeringsverktyg.

Avsluta placering
När det blir dags att avsluta ditt barns placering kan du enklast göra det via appen.

Sms-tjänst för information till fritids

Du har möjlighet att skicka sms med information till fritidshemmet

Det är viktigt att du skickar meddelandet från ett mobilnummer som finns registrerat i ditt barns kontaktuppgifter samt att det inte är spärrat för betaltjänster. Du betalar inget extra utan endast den sms-taxa som gäller för ditt abonnemang. Ändring av mobilnummer gör du via e-tjänsten Självservice förskola och fritids. Tänk på att du skriver in siffrorna i en följd, utan bindestreck eller mellanslag och ange inte landsnummer.

Skicka sms till:
076-944 60 00

  • Du anger barnets personnummer ååmmdd-xxxx.
  • Det är viktigt att mellanslagen blir rätt. Använd inte Enter (radbyte).
  • Skicka in efter kl. 18.00 om meddelandet avser nästa dag.
  • Max 160 tecken på meddelandet

Exempel:
Info ååmmdd-xxxx Farfar hämtar kl 14.00

Beräkna din månadsavgift

E-tjänst för beräkning

Först väljer du månad och år och fyller i familjens sammanlagda inkomst. Sedan fyller du i födelseår, månad och dag för de barn som avgift ska beräknas.

Till e-tjänsten för beräkning av månadsavgiften

Du kan också använda tabellerna för att göra en manuell beräkning.

Beräkningstabell för 2021

Om du har flera barn i förskola eller i fritidshem reduceras avgiften. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknar du ditt yngsta barn som Barn 1 i tabellen nedan. Har du barn både i förskola och i fritidshem räknar du fritidshemsbarnet som barn två eller tre i den nedersta tabellen. Fjärde barnet är avgiftsfritt. Procentsatsen avser procent av hushållets bruttoinkomst. Ta med i beräkningen att barn 3-5 år med placering i förskola också får ett avdrag på 28 %.

Barn 1-5 år med plats i förskola

Barn 1
Barn 2
Barn 3
3 %
max 1510 kr/månad
2 %
max 1007 kr/månad
1 %
max 503 kr/månad

Barn 6-12 år med plats i fritidshem

Barn 1
Barn 2
Barn 3
2 %
max 1007 kr/månad
1 %
max 503 kr/månad
1 %
max 503 kr/månad

Om du vill ansöka om en plats i fritidshem gör du det enklast via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. För personalens planering är det bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Ansökan kan göras så snart du fått besked om barnets skolplacering.

När vi fått din ansökan, registrerar vi den och du får ett bekräftelsebrev från oss. Du bör då logga in på vår e-tjänst Självservice förskola och fritids och kontrollera att allt stämmer enligt dina önskemål. På vår e-tjänst loggar du in med E-legitimation, exempelvis Mobilt BankId. Här tackar du också ja eller nej till platsen.

Personalen på fritidshemmet kommer sedan kontakta dig för mer information och ni kommer då överens om vilken dag barnet ska börja.

Byte av skola

Om familjen flyttar och ditt barn byter skola ansöker du om placering i den nya skolans fritidshem via e-tjänsten Självservice förskola och fritids .

Här kan du ansöka om plats i fritidshem

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan