Modersmål, nyanlända och svenska som andraspråk

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Modersmål, nyanlända och svenska som andraspråk

Här hittar du information om modersmål, svenska som andraspråk och förberedelseklass som vänder sig till flerspråkiga barn och elever.

Modersmålsstöd i förskolan 009

 

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett ämne i grundskolan för elever med annat modersmål än svenska. Svenska som andraspråk har en egen kursplan. Betyg ges i årskurs 6 till årskurs 9. Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas för elev.

Modersmål

Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.

Modersmål är ett eget ämne i grundskola med en egen kursplan. Betyg i modersmål ges från årskurs 6.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Om en eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och använder det dagligen som umgängesspråk med eleven, kan eleven få undervisning i sitt modersmål förutsatt att:

1. eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet och
2. eleven önskar få sådan undervisning.

För att kommunen ska anordna undervisning i modersmål måste minst fem elever som önskar samma språk och att lämplig lärare finns. Undantag finns när det gäller de nationella minoritetsspråken: samiska, finska, meänkiele, jiddisch och romani chib.

Ansökan till modersmålsundervisning

För att ansöka om modersmålsundervisning fyller du i blanketten ”Ansökan om modersmålsundervisning”. Blanketten hittar du under rubriken ”Dokument” i högerspalten.

Vilka språk undervisar Modersmålsenheten i?

Modersmålspedagogerna på Modermålsenheten undervisar i:

 • Albanska
 • Arabiska
 • Bosniska, kroatiska, serbiska
 • Engelska
 • Finska
 • Italienska
 • Kurdiska/kurmanji/badinani
 • Kinesiska
 • Litauiska
 • Pashto
 • Persiska/farsi/dari/sorani
 • Polska
 • Portugisiska
 • Punjabi
 • Romani
 • Ryska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Syriska (Syrianska)
 • Tagalog
 • Thailändska
 • Tigrinska
 • Tjetjenska
 • Urdu

Modersmål i förskolan

Det tar lång tid att lära sig ett nytt språk. Internationella studier visar att det tar ca två år för ett nyanlänt barn att kunna delta i vardagliga, muntliga situationer. De elever som lyckas bäst i den svenska skolan har kontinuerligt deltagit i modersmålsundervisningen från förskolan och genom hela grundskolan, visar en undersökning från skolverket.

Språk- och kulturprojektet

I Lidköpings kommun finns Språk- och kulturprojektet. Målet för projektet är att all personal i förskolan ska besitta ett interkulturellt förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt står för en process, det vill säga en samverkan mellan olika kulturer för att skapa möjligheter till förståelse och ömsesidig respekt. Att möta människor med andra förhållningssätt än man själv har, är berikande.

För att nå målet går en del av förskolans personal i handledning och studerar på högskola, båda inom området flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.

Språk- och kulturprojektet innefattar även modersmålsstöd i förskolan. Det innebär att en modersmålspedagog finns med redan under barnets inskolning och under barnets fortsatta förskoletid. Syftet med detta arbetssätt är att lyfta barnets språk och kultur på ett naturligt sätt. Modersmålsstödet är integrerat i förskolans verksamhet genom att modersmålspedagogen arbetar i barngruppen. Modersmålspedagogen talar modersmålet med barnet. Alla förskolor i Lidköpings kommun omfattas av projektet.

Projektet pågår mellan juni 2012 och juni 2016. För att få modersmålsstöd i förskolan behövs ingen ansökan. Du som vårdnadshavare tar kontakt med förskolechefen eller pedagogerna på förskolan.

Förberedelseklass

Är du nyinflyttad till Sverige och har barn i åldern 7-16 år? Då är ditt barn välkommen till någon av våra förberedelseklasser. Hos oss får ditt barn lära sig svenska språket, eleverna lär sig också om skolsystemet, samhället och kulturen i Sverige. Läs mer om våra förberedelseklasser här.

Svenska som andraspråk är ett ämne i grundskolan för elever med annat modersmål än svenska. Svenska som andraspråk har en egen kursplan. Betyg ges i årskurs 6 till årskurs 9. Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas för elev.