Barn- och elevhälsa

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Barn- och elevhälsa

Sockerbruksgatan 1C
531 40 Lidköping

Barn- och elevhälsans uppgift är att underlätta och stödja barns och elevers utveckling och lärande. Barn- och elevhälsan arbetar även med att stärka personalen i deras yrkesroll.

Barnhälsoteam

Varje förskola i Lidköping har ett Barnhälsoteam. I teamen ingår alltid rektor och specialpedagog, även förskollärare kan vara delaktiga. Barnhälsoteamet deltar i verksamheten och stödjer arbetet utifrån barnens bästa.

Elevhälsoteam

Alla skolor i Lidköping har ett Elevhälsoteam. I teamet finns till exempel specialpedagog, kurator, skolsköterska och psykolog. Teamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Skolsköterska

Skolsköterskan står för elevhälsans medicinska insats/Skolhälsovården tillsammans med skolläkare.

Skolhälsovården följer upp och fortsätter Barnhälsovårdens (BVC) arbete från 6 års ålder genom bland annat det nationella vaccinationsprogrammet och genom rekommenderade hälsobesök i olika årskurser.

Skolsköterskan har öppen mottagning för spontana besök och erbjuder enklare sjukvård, rådgivning och stöd och samarbetar med landstingets hälso- och sjukvård och flertalet andra aktörer.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) tillsammans med Skolkurator, Specialpedagog och med tillgång till Skolpsykolog. 

Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att tillsammans med pedagoger och rektor skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga. Specialpedagogens arbete sker utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv och ska bidra till skolans utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

Med sin kompetens bidrar specialpedagogen till att skapa förutsättningar för att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Detta kan ske genom observationer, pedagogiska utredningar och handledning.

Specialpedagog i förskolan

Specialpedagog i förskolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom kontinuerliga verksamhetsbesök och reflekterande samtal med pedagoger. Specialpedagogens uppdrag är att tillsammans med förskolechef och pedagoger skapa en tillgänglig lärmiljö där alla barn känner sig inkluderade och delaktiga.

Skolkurator

Skolkuratorn kan ge stöd och råd till elever i situationer som påverkar skolan. Det kan handla om frågor som rör kompisar, att du upplever dig utsatt eller om du känner dig nedstämd, orolig eller stressad. Skolkuratorn kan finnas som stöd när det är problem inom familjen. Kuratorn kan även informera och vara behjälplig i kontakt med övriga stödinsatser i samhället.

Hur ofta kuratorn finns på plats skiljer sig mellan skolorna, så kolla vilka tider som kuratorn finns på din skola. Både föräldrar och elever kan ta kontakt med kurator.

Skolpsykolog

Skolpsykologen kan ge råd och stöd till dig i skolan för att främja inlärning och utveckling. Du kan även vända dig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör din psykiska hälsa och situation i skolan.

Skolhandledare

Skolhandledare arbetar med professions- och verksamhetsutvecklande handledning inom Barn och skola. På uppdrag av rektorer handleder skolhandledare personal enskilt eller i grupp.

Utredare

Utredares arbete utgår från vårdnadshavares ansökan om en plats av särskilda skäl på förskola/fritidshem. Det kan handla om att beakta ett enskilt barns utvecklingsbehov eller ett barns behov utifrån en specifik livssituation.

Samordnare/mötesledare

Samordnare/mötesledare på barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor med att sammankalla, leda och föra anteckningar/protokoll i möte kring barn eller elev. Det kan vara interna möten inom Barn & Skola eller med externa samverkansparter som till exempel Västbus.

Musikterapeut

Musikterapeuten arbetar med funktionsinriktad musikterapi, FMT. Det är en musikterapiform med tydlig struktur, där man under trygga och lustbetonade former skapar förutsättningar och motivation att utveckla färdigheter som motorik, kroppsuppfattning, koncentration med mera.

Skolsköterskan står för elevhälsans medicinska insats/Skolhälsovården tillsammans med skolläkare.

Skolhälsovården följer upp och fortsätter Barnhälsovårdens (BVC) arbete från 6 års ålder genom bland annat det nationella vaccinationsprogrammet och genom rekommenderade hälsobesök i olika årskurser.

Skolsköterskan har öppen mottagning för spontana besök och erbjuder enklare sjukvård, rådgivning och stöd och samarbetar med landstingets hälso- och sjukvård och flertalet andra aktörer.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) tillsammans med Skolkurator, Specialpedagog och med tillgång till Skolpsykolog. 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan