Avfallstjänster för dig som företagare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Här har vi samlat avfallsinformation som är riktad till dig som företagare. Läs bland annat om jord- och schaktmassor eller se information för fastighetsägare under flikarna nedan.

Maskin på Kartåsen

Du som företagare kan lämna avfall på Kartåsens avfallsanläggning. På anläggningen utför vi så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi ser till att ditt avfall hanteras på bästa sätt, till exempel omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller materialåtervinns till ny råvara till industrin. Avfall som inte kan förädlas har vi möjlighet att deponera som icke farligt avfall.

Karakterisering krävs för att lämna till deponi

För att lämna avfall till deponi ska blanketten Karakterisering av avfall fyllas i och lämnas till ansvarig förman på Kartåsens avfallsanläggning.

Vad kan jag lämna på Kartåsen?

På Kartåsen kan du bland annat lämna:

 • Sorterat verksamhetsavfall
 • Osorterat verksamhetsavfall
 • Icke farligt avfall för deponering (Karakterisering krävs)
 • Jord- och schaktmassor (Karakterisering krävs)
 • Behandlat och obehandlat trä
 • Wellpapp
 • Asbest
 • Inert material (stenmaterial, tegel, keramik)
 • Metallskrot
 • Kompost, ris och grenar
 • Betong och andra rivningsmaterial
 • Gips
 • Asfaltskakor

Vid frågor om avlämning av andra avfallsslag, ring 0510-77 00 30.

Jord- och schaktmassor

Kartåsen tar tillfälligt emot jordmassor

Vi har sedan en tid tillbaka inte tagit emot jordmassor från företag, men från och med vecka 30 år 2017 tar vi emot jord- och schaktmassor under en period igen. Anledningen är att den gamla deponin på Kartåsens avfallsanläggning håller på att sluttäckas. Sluttäckning görs för att säkerställa att så lite föroreningar som möjligt läcker ut till omgivning och grundvatten. Till täckningen används bland annat jordmassor. Efter den senaste avstämningen ser vi att det finns möjlighet att ta emot mer massor. Därför är det nu tillfälligt möjligt för företag att lämna jordmassor.

Detta kommer Kartåsens avfallsanläggning under en begränsad tid att ta emot:

 • Massor som i Lidköping kallas ”femmsand”
 • Blandkorniga jord och schaktmassor (ej lera) som godkänns användas ovan tätskikt (Känslig markanvändning, KM)
 • Mindre förorenade jord och schaktmassor som godkänns läggas under tätskikt på Kartåsens gamla deponi. Karakterisering krävs.

Det som avgör om vi kan ta emot era massor är dess egenskaper och föroreningsgrad. Välkommen att kontakta oss om ditt företag har fyllnadsmassor som ni behöver bli av med! Ring Renhållningen på 0510-77 00 75 eller skicka e-post till rh-kund@lidkoping.se.

Priser för massor som uppfyller kraven:

 • Massor som i Lidköping kallas ”femmsand”: 30 kr/ton
 • Blandkorniga jord och schaktmassor(ej lera) som godkänns användas ovan tätskikt (Känslig markanvändning): 130 kr/ton
 • Mindre förorenade jord och schaktmassor som godkänns läggas under tätskikt på Kartåsens gamla deponi (Karakterisering krävs): 130 kr/ton

Hur länge kommer vi att ta emot jordmassor?

Sluttäckningen kommer att pågå i cirka två år till. Under denna tid kommer vi att ha regelbundna avstämningar för att se vilka behoven av jord är. Det går därför inte att säga i dagsläget hur länge vi kan ta emot jord.

Hur går sluttäckningen av deponin till?

I deponin finns allt från biologiskt och brännbart hushållsavfall till gamla bilar och stubbar. Sluttäckningen görs för att säkerställa att så lite föroreningar som möjligt läcker ut till omgivning och grundvatten. Sluttäckningen innebär att hela deponins yta täcks med ett tätskikt av bentonit. Totalt ska 125 00 kvadratmeter sluttäckas och detta görs i olika skikt:

 1. Avjämningsskikt: Ytan jämnas till med 30 cm bottenaska från värmeverket
 2. Tätskikt: En bentonitmatta som rullas ut
 3. Dräneringsmatta: Mattan rullas ut och dess syfte är att leda bort vatten som hamnar på tätskiktet.
 4. Skyddsskikt: 1 meter rena jordmassor för att skydda bentonitmattan
 5. Vegetationsskikt: 20 cm rena jordmassor för att så växtlighet

Hela ytan ska vara sluttäckt senast år 2021. Idag har cirka 52 000 kvadratmeter färdigställts av den upphandlade entreprenören Skanska. Lidköpings kommun och Sweco Environment har tillsammans projekterat sluttäckningen utifrån de kända förutsättningarna.

Företagskort på Kartåsen för mindre avfallsproducenter

Du som driver en verksamhet där det uppstår mindre mängder avfall ska skaffa ett företagskort hos oss på Kartåsens avfallsanläggning. Med företagskortet debiteras du per invägning och valt avfallsslag. Besöket registreras i terminalen vid våghuset med företagskortet och en engångsavgift debiteras per besök. På anläggningen sker mottagning av avfall, sortering, omlastning med mera.

Företag ska betala för sitt avfall

Anledningen till att företag inte lämnar kostnadsfritt är att det är hushållen som finansierar återvinningscentralen genom taxan för sophämtning. Hushållen ska inte belastas med företagens avfallskostnad.  Varje privatbesök på återvinningscentralen i företagsregistrerad eller företagsloggad bil ska anmälas till personalen vid vågterminalen. Om ni inte har något företagskort kontaktar ni personalen på plats.

För dig som fastighetsägare

Byt ut några kärl för blandat avfall till förpackningsmaterial, och få lägre kostnad!

Fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper blir allt vanligare i Sverige, och bidrar till att hushållen sorterar mer och att större andel material återvinns. Redan nu kan du som äger flerbostadshus beställa hämtning av förpackningar vid dina fastigheter – och dessutom tjäna på det!

Genom att välja en FNI-lösning gör du som fastighetsägare i Lidköping inte bara ett ställningstagande för miljön och ökar bekvämligheten för dina boende. Du kan även vinna ekonomiskt på det, om du byter ut något eller några kärl för blandat avfall till kärl för förpackningar.

Priserna för hämtning av återvinningsmaterial är nämligen lägre än för hämtning av blandat hushållsavfall. Kanske har du redan olika sopinkast och enkelt kan märka ut något eller några av dem med förpackningsmaterial istället?

Vi på Renhållningen kan hämta plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar. Du kan välja en tjänst eller flera – se priserna nedan.

Priser för hämtning av förpackningsmaterial

Priser hämtning av förpackningar

För beställning av våra tjänster, kontakta Lidköpings kommuns kontaktcenter 0510‑77 00 00.

Avfallshus 2

På Kartåsen kan du bland annat lämna:

 • Sorterat verksamhetsavfall
 • Osorterat verksamhetsavfall
 • Icke farligt avfall för deponering (Karakterisering krävs)
 • Jord- och schaktmassor (Karakterisering krävs)
 • Behandlat och obehandlat trä
 • Wellpapp
 • Asbest
 • Inert material (stenmaterial, tegel, keramik)
 • Metallskrot
 • Kompost, ris och grenar
 • Betong och andra rivningsmaterial
 • Gips
 • Asfaltskakor

Vid frågor om avlämning av andra avfallsslag, ring 0510-77 00 30.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta