Ny avfallsplan och nya föreskrifter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Varje kommun ska ha en renhållningsordning innehållande lokala föreskrifter om avfallshantering, samt en avfallsplan. Föregående renhållningsordning i Lidköpings kommun antogs 2011 och denna har nu reviderats, bland annat för att anpassas till nya lokala förhållanden och ny lagstiftning på området. Handlingarna har varit ute på remiss i berörda instanser och varit utställd för allmänhetens granskning. Teknisk servicenämnd har tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget på ny renhållningsordning för Lidköpings kommun.

Hamnstaden-18 2 (kopia)

Nedan kan du läsa mer om de olika delarna och vad som händer härnäst.

 

 

Bakgrund

Utöver att en miljöplan för kommunen är antagen står vi inför en förändrad hantering av hushållsavfallet i Lidköping. Dessutom har ny lagstiftning på området kommit som behöver beaktas. Att uppdatera föregående renhållningsordning ger oss också möjlighet att sätta nytt ljus på avfallsfrågorna och öka samverkan inom kommunen. Handlingarna har varit ute på remiss i berörda instanser och Teknisk servicenämnd har nu tagit beslut om att ställa ut det nya förslaget för granskning av allmänheten.

Föreskrifter om avfallshantering

I de lokala föreskrifterna om avfallshantering anges hur hanteringen av avfall ska ske i Lidköpingskommun. Bland annat framgår av föreskrifterna hur avfallsutrymmen och behållare för avfall ska vara utformade och skötas, samt hur olika avfallsslag ska sorteras. Anvisningar för hämtvägar och framkomlighet beskrivs också i föreskrifterna.

Avfallsplanen

När det gäller avfallsplanen är tanken att det ska vara hela kommunens plan. Genom att arbeta tillsammans med dessa frågor kan vi synliggöra möjligheterna till utveckling av vårt samhälle i sin helhet, samtidigt som vi hittar lösningar som främjar hållbar resursanvändning och åstadkommer synergieffekter på flera nivåer. Såväl ekonomisk som miljömässig och social hållbarhet kan gynnas av ett arbete som sker på bred front då det kommer till avfallshantering. Ett nytt förslag är nu framtaget som ska hjälpa oss med detta.

Beslut om betydande positiv miljöpåverkan

I samband med att beslut togs om att det nya förslaget på renhållningsordning ska ut på remiss, togs även ett formellt beslut gällande avfallsplanens betydande miljöpåverkan i enlighet med 6 kap. 7 § miljöbalken.

Utgångspunkten har hela tiden varit att avfallsplanen ska ha en betydande positiv miljöpåverkan. Beslutet grundar sig på att avfallsplanen för Lidköpings kommun till viss del anger förutsättningar för att bedriva verksamheter och åtgärder på ett sätt som minskar dess miljöpåverkan genom hållbar avfallshantering. Bland annat omfattar avfallsplanens åtgärder införandet av insamling av utsorterat matavfall, i enlighet med det beslut som togs i kommunfullmäktige i Lidköping i juni 2018. Vidare är målet att förbättra avfallshanteringen generellt genom utökad sortering av förpackningsavfall och att tillse att det endast är restavfall som går till förbränning, alltså inte sådant som ska återvinnas på annat sätt. Samtidigt ska vi säkerställa att mängden farligt avfall som slängs bland övrigt brännbart avfall är så liten som möjligt, vilket också har en positiv effekt på sammansättningen i det brännbara restavfallet.

Vad händer nu?

Teknisk servicenämnd har tagit beslut om att skicka vidare det nya förslaget i den politiska processen, med beräknat antagande i kommunfullmäktige hösten 2019.

För dig som vill veta mer

Handlingarna som ställs ut återfinns också här på hemsidan, se också högerspalten.

Del 1 Föreskrifter för avfallshantering

Del 1 Föreskriftsbilaga

Del 2 Avfallsplan

Del 2 Bilaga 1-7 till avfallsplanen

Synpunkter?

Synpunkter lämnas till Teknisk Service senast 5 maj. Skicka dem via epost till tekniskservice@lidkoping.se. eller via brev till Lidköpings kommun, Teknisk Service, Skaragatan 8, 531 88 Lidköping.

Utöver att en miljöplan för kommunen är antagen står vi inför en förändrad hantering av hushållsavfallet i Lidköping. Dessutom har ny lagstiftning på området kommit som behöver beaktas. Att uppdatera föregående renhållningsordning ger oss också möjlighet att sätta nytt ljus på avfallsfrågorna och öka samverkan inom kommunen. Handlingarna har varit ute på remiss i berörda instanser och Teknisk servicenämnd har nu tagit beslut om att ställa ut det nya förslaget för granskning av allmänheten.