Ny avfallsplan och nya föreskrifter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Varje kommun ska ha en renhållningsordning innehållande lokala föreskrifter om avfallshantering, samt en avfallsplan. Renhållningsordningen för Lidköpings kommun har uppdaterats under 2019, för att bland annat vara anpassad till lokala förhållanden och ny lagstiftning.

Kommunfullmäktige antog 2019-09-30 Renhållningsordningen och den innehåller två delar.
Del 1 innehåller de lokala avfallsföreskrifterna med bilagor om sortering om hushållsavfall, hämtning, behållare och avfallsutrymmen.
Del 2 utgörs av avfallsplan för 2019-2025 med syfte, mål och förutsättningar samt bilagor innehållande bland annat åtgärder och nulägesbeskrivning.
Mer information om respektive del finns nedan. Dokumenten i sin helhet finns till höger.

Avfallsplanen

Avfallsplanen ska vara hela kommunens plan. Genom att arbeta tillsammans med dessa frågor kan vi synliggöra möjligheterna till utveckling av vårt samhälle i sin helhet, samtidigt som vi hittar lösningar som främjar hållbar resursanvändning och åstadkommer synergieffekter på flera nivåer. Såväl ekonomisk som miljömässig och social hållbarhet kan gynnas av ett arbete som sker på bred front då det kommer till avfallshantering.

Syfte med avfallsplanen är att styra kommunen och dess invånare (inkl. verksamheter, föreningar och andra aktörer) mot en hållbar avfallshantering där vi eftersträvar ökad resurshushållning och minskar mängden avfall samt dess farlighet.

Avfallsplanen som tagits fram ska gälla 2019-2025, målen och planperioden har satts till det år då flera stora förändringar ska vara på plats ur nationell synpunkt. Inriktningsmålen har tagits fram för att sätta in kommunens ambitioner i ett sammanhang, samtidigt som de möter lagstiftningens krav och beaktar de nationella miljökvalitetsmålen.

Avfallsplanens inriktningsmål är följande:

Avfallsmängderna i Lidköping minskar och det avfall som uppstår hanteras resurseffektivt

I Lidköping ska farligt avfall förebyggas eller hanteras säkert och miljöriktigt

I Lidköping minskas nedskräpningen med ökade satsningar på förebyggande aktiviteter

Hållbar avfallshantering ska vara en naturlig del i vardagen och utvecklingen av Lidköping

De fyra övergripande inriktningsmålen anger riktningen för avfallshanteringen i Lidköpings kommun. Kopplat till inriktningsmålen finns delmål och resultatmål. För att uppnå målen har ett flertal åtgärder identifierats. De åtgärder som är angivna i åtgärdskatalogen är sådant som kommunen ska lägga fokus på, men fler åtgärder kan initieras för att uppnå avfallsplanens mål.
Uppföljningen av avfallsplanen ska ske kontinuerligt med årlig redovisning för teknisk servicenämnd och kommunens miljö- och klimatutskott.

Föreskrifter om avfallshantering

I de lokala föreskrifterna om avfallshantering anges hur hanteringen av avfall ska ske i Lidköpings kommun. I föreskrifterna finns bland annat bestämmelser kring ansvar, sortering och överlämnande av hushållsavfall.

Föreskriftsbilaga 1: Anvisningar för sortering och lämning av avfall. Här finns beskrivet hur hushållens avfall ska sorteras, krav på emballering och instruktioner för hämtning/lämning. Ytterligare information om hur hushållens avfall finns i sorteringsguiden på kommunens webbplats.

Föreskriftsbilaga 2: Hämtningsintervall.

Föreskriftsbilaga 3: Förteckning över behållare och annan utrustning.

Föreskriftsbilaga 4: Handbok för avfallsutrymmen. Detta är ett officiellt dokument från Avfall Sverige kring utformning av avfallsutrymmen vid ny – och ombyggnation. Handboken vänder sig till bland annat byggnadsplanerare, fastighetsägare och arkitekter.

Avfallsplanen ska vara hela kommunens plan. Genom att arbeta tillsammans med dessa frågor kan vi synliggöra möjligheterna till utveckling av vårt samhälle i sin helhet, samtidigt som vi hittar lösningar som främjar hållbar resursanvändning och åstadkommer synergieffekter på flera nivåer. Såväl ekonomisk som miljömässig och social hållbarhet kan gynnas av ett arbete som sker på bred front då det kommer till avfallshantering.

Syfte med avfallsplanen är att styra kommunen och dess invånare (inkl. verksamheter, föreningar och andra aktörer) mot en hållbar avfallshantering där vi eftersträvar ökad resurshushållning och minskar mängden avfall samt dess farlighet.

Avfallsplanen som tagits fram ska gälla 2019-2025, målen och planperioden har satts till det år då flera stora förändringar ska vara på plats ur nationell synpunkt. Inriktningsmålen har tagits fram för att sätta in kommunens ambitioner i ett sammanhang, samtidigt som de möter lagstiftningens krav och beaktar de nationella miljökvalitetsmålen.

Avfallsplanens inriktningsmål är följande:

Avfallsmängderna i Lidköping minskar och det avfall som uppstår hanteras resurseffektivt

I Lidköping ska farligt avfall förebyggas eller hanteras säkert och miljöriktigt

I Lidköping minskas nedskräpningen med ökade satsningar på förebyggande aktiviteter

Hållbar avfallshantering ska vara en naturlig del i vardagen och utvecklingen av Lidköping

De fyra övergripande inriktningsmålen anger riktningen för avfallshanteringen i Lidköpings kommun. Kopplat till inriktningsmålen finns delmål och resultatmål. För att uppnå målen har ett flertal åtgärder identifierats. De åtgärder som är angivna i åtgärdskatalogen är sådant som kommunen ska lägga fokus på, men fler åtgärder kan initieras för att uppnå avfallsplanens mål.
Uppföljningen av avfallsplanen ska ske kontinuerligt med årlig redovisning för teknisk servicenämnd och kommunens miljö- och klimatutskott.