Ny avfallsplan och nya föreskrifter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Varje kommun ska ha en renhållningsordning innehållande lokala föreskrifter om avfallshantering, samt en avfallsplan. Föregående renhållningsordning i Lidköpings kommun antogs 2011 och denna har nu reviderats, bland annat för att anpassas till nya lokala förhållanden och ny lagstiftning på området. Teknisk servicenämnd har nu tagit beslut om att skicka det nya förslaget på remiss som en del i samrådsförfarandet.

Hamnstaden-18 2 (kopia)

Nedan kan du läsa mer om de olika delarna och vad som händer härnäst.

Bakgrund

Utöver att en miljöplan för kommunen är antagen står vi inför en förändrad hantering av hushållsavfallet i Lidköping. Dessutom har ny lagstiftning på området kommit som behöver beaktas. Att uppdatera föregående renhållningsordning ger oss också möjlighet att sätta nytt ljus på avfallsfrågorna och öka samverkan inom kommunen.
Teknisk servicenämnd har nu tagit beslut om att skicka handlingarna på remiss till kommunala nämnder och bolag, samt fastighetsbolag och länsstyrelsen.

Föreskrifter om avfallshantering

I de lokala föreskrifterna om avfallshantering anges hur hanteringen av avfall ska ske i Lidköpingskommun. Bland annat framgår av föreskrifterna hur avfallsutrymmen och behållare för avfall ska vara utformade och skötas, samt hur olika avfallsslag ska sorteras. Anvisningar för hämtvägar och framkomlighet beskrivs också i föreskrifterna.

Avfallsplanen

När det gäller avfallsplanen är tanken att det ska vara hela kommunens plan. Genom att arbeta tillsammans med dessa frågor kan vi synliggöra möjligheterna till utveckling av vårt samhälle i sin helhet, samtidigt som vi hittar lösningar som främjar hållbar resursanvändning och åstadkommer synergieffekter på flera nivåer. Såväl ekonomisk som miljömässig och social hållbarhet kan gynnas av ett arbete som sker på bred front då det kommer till avfallshantering. Ett nytt förslag är nu framtaget som ska hjälpa oss med detta.

Beslut om betydande positiv miljöpåverkan

I samband med att beslut togs om att det nya förslaget på renhållningsordning ska ut på remiss, togs även ett formellt beslut gällande avfallsplanens betydande miljöpåverkan i enlighet med 6 kap. 7 § miljöbalken.

Utgångspunkten har hela tiden varit att avfallsplanen ska ha en betydande positiv miljöpåverkan. Beslutet grundar sig på att avfallsplanen för Lidköpings kommun till viss del anger förutsättningar för att bedriva verksamheter och åtgärder på ett sätt som minskar dess miljöpåverkan genom hållbar avfallshantering. Bland annat omfattar avfallsplanens åtgärder införandet av insamling av utsorterat matavfall, i enlighet med det beslut som togs i kommunfullmäktige i Lidköping i juni 2018. Vidare är målet att förbättra avfallshanteringen generellt genom utökad sortering av förpackningsavfall och att tillse att det endast är restavfall som går till förbränning, alltså inte sådant som ska återvinnas på annat sätt. Samtidigt ska vi säkerställa att mängden farligt avfall som slängs bland övrigt brännbart avfall är så liten som möjligt, vilket också har en positiv effekt på sammansättningen i det brännbara restavfallet.

Vad händer nu?

Handlingarna skickas ut på remiss och remissinstanserna har fram till 21 mars på sig att lämna in synpunkter till Teknisk Service. Därefter hanteras synpunkterna och det slutliga förslaget på renhållningsordningen färdigställs för att sedan kunna gå vidare till beslut i kommunfullmäktige. I samband med detta kommer renhållningsordningen i sin helhet att ställas ut för allmänheten.

För dig som vill veta mer

Om du vill läsa förslaget på den nya renhållningsordningen i sin helhet eller vill ta del av miljöbedömningen som är gjord, hör av dig till Kontaktcenter på telefon 0510 77 00 00 eller skicka ett mejl till tekniskservice@lidkoping.se.

Utöver att en miljöplan för kommunen är antagen står vi inför en förändrad hantering av hushållsavfallet i Lidköping. Dessutom har ny lagstiftning på området kommit som behöver beaktas. Att uppdatera föregående renhållningsordning ger oss också möjlighet att sätta nytt ljus på avfallsfrågorna och öka samverkan inom kommunen.
Teknisk servicenämnd har nu tagit beslut om att skicka handlingarna på remiss till kommunala nämnder och bolag, samt fastighetsbolag och länsstyrelsen.