Bygglov och anmälan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här hittar du information om vad som gäller när du ska bygga. Hur bygglovsprocessen går till och vilken roll du har i det arbetet.

Skulle du behöva komma i kontakt med våra bygglovshandläggare så kan du boka telefon- eller besökstid för byggrelaterade ärenden via e-tjänst i vår självserviceportal. Telefontid till enheten är: Måndag till torsdag kl. 13.00-14.00 och fredagar kl. 10.00-11.00.

När behöver jag inte bygglov? Anmälan av byggåtgärder

Det behövs anmälan för

 • Rivning av byggnad eller del av en byggnad. Undantag: rivning av byggnader som inte behöver bygglov, såsom friggebodar och komplementbyggnader
 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs (exempelvis håltagning i en bärande vägg) eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt (exempelvis att tillgängligheten påverkas
 • En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • En installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Exempelvis byggen och projekt som påverkar miljön, avloppssystemet i stort, hygien eller hälsa
 • En sådan ändring av en byggnad som väsentlig påverkar brandskyddet i en byggnad (exempelvis förändrad brandcellsindelning, nya dörrar i brandcellsgräns, förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk
 • Underhåll av en byggnad eller fastighet med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser. I detaljplanen framgår det om en byggnad eller fastighet omfattas av skyddsbestämmelser.

Attefallsregler för en- och tvåbostadshus

Från och med 2 juli 2014 gäller nya regler för dig som har ett en- eller tvåbostadshus. Reglerna kallas attefallsregler och innebär att du inte behöver söka bygglov för att:

 • bygga ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad som inte har större byggnadsarea än 30 kvm. Mer information finns på Boverket sida
 • göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • bygga till två takkupor på ett hus som inte redan har takkupor.

Tänk på att det inom strandskyddat område krävs ansökan om strandskyddsdispens och beviljad strandskyddsdispens för dessa åtgärder.

Här kommer du direkt till e-tjänsten där du kan göra din anmälan.

Övrig information

Sotning

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att värmepannor och lokaleldstäder med tillhörande rökkanaler rengörs regelbundet. Denna rengöring kallas i dagligt tal för sotning. Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll.

I kommunerna genomförs sotning och brandskyddskontroll av sotningsföretag som har avtal med respektive kommun.

Räddningstjänsten Västra Skaraborg har mer information samt kontaktuppgift till den sotare som kommunen har avtal med för att utföra sotning.

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa

Prisbasbelopp
Plan- och bygglovsavgifterna har en indexreglering genom prisbasbeloppet. I beräkningen av avgifter ingår faktorn mPBB (en tusendels prisbasbelopp) vilket innebär att avgiften ändras när prisbasbeloppet ändras.

Prisbasbeloppet för 2019 var 46.500 kr.
Prisbasbeloppet för 2020 är 47.300 kr.

Avgifterna beräknas utifrån det prisbasbelopp som gällde när ansökan/anmälan lämnades in.

Reducering av bygglovsavgifter
I Plan- och bygglagen (PBL) finns regler om handläggningstid för bygglov, förhandsbesked och anmälningsärenden.

Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden får förlängas en gång med högst 10 veckor. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked lämnas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med fyra veckor.

Avgifter för lov/förhandsbesked/anmälan reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristerna här ovan överskridits.

Reduceringen av bygglovavgift görs på den del som avser handläggningen av bygglovsansökan. Den del av avgiften som avser tekniskt samråd, startbesked, platsbesök och slutbesked ska inte reduceras.

Utförligare information finns här på Boverkets hemsida.

Var och hur får jag bygga?

Det som kallas detaljplaner visar var du får bygga. Planerna beskriver bland annat:

 • vad som får byggas på ett område
 • hur stora byggnaderna får vara
 • ibland också hur de ska se ut.

Det som i detaljplanen är markerad som ”prickad mark” får inte bebyggas. Var därför noga med att kontrollera detaljplanens bestämmelser innan gör en ansökan om bygglov.

Kontakta Kontaktcenter om du behöver hjälp med att hitta detaljplaner och arkivhandlingar.

Pågående detaljplaner hittar du här.

Gällande detaljplaner hittar du här.

Kommunens lediga tomter hittar du här.

När behöver jag bygglov?

Bygglov behövs när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer.

Andra exempel på åtgärder där bygglov krävs:

 • inreda en vind
 • bygga om bostad till kontor
 • murar och plank (för undantag se under bygglov krävs inte)
 • när en byggnads utseende eller användningsområde ändras väsentligt
 • sätta upp skyltar

Inom detaljplanerat område (tätbebyggt område) kan det även krävas bygglov för att byta till exempel färg, fönster, fasad- eller taktäckningsmaterial på en byggnad, om ändringen väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Mer information om vilka ytterligare åtgärder som kräver bygglov och aktuella blanketter hittar du under Ansökningshandlingar för bygglov och Anmälan. Här hittar du också bra information om vilka handlingar förutom ansökan som du ska lämna in till oss.

Är du osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kontakta Kontaktcenter så svarar vi på dina frågor.

Har du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Bygglovsbefriade åtgärder inom detaljplanerat område

För dessa åtgärder behöver du inte göra varken anmälan eller söka bygglov.

Mur
Du behöver inte bygglov för murar och stödmurar under 50 centimeter över mark. Är muren högre så ska du söka bygglov.
Höjden på muren beräknas från befintlig marknivå.

Staket
Ett staket är en inhägnad i trä eller smide med 50% genomsiktlighet och maximal höjd på 1,1 meter. En inhägnad kan vara högre och fortfarande räknas som staket, men bara om den har en genomsiktlig på mer än 50%. Transparenta material räknas inte som genomsiktliga (men det gör exempelvis smidesstaket och trädnätstängsel).
Höjden på staket räknas från befintlig marknivå.

Plank
Plank får vara maximalt 110 cm och genomsiktlighet mindre än 50%. En så kallad punktprickad mark får inte bebyggas med plank.
Höjden på plank räknas från befintlig marknivå.

Pergola, spalje och stängsel
En spaljé, stängsel eller pergola är en genomsiktlig inhägnad och kräver inte bygglov oavsett höjd. Däremot måste genomsiktligheten vara minst 50%.

Häck eller annan växtlighet
Observera att maximal höjd är 0,8 meter vid gatukorsningar och utfarter. Kontakta Plan-Trafik enheten vid frågor.

Skärmtak
Får byggas över exempelvis uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Taket får då inte vara större än totalt 15 kvm. Skärmtaket får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 m. Du får ha fler skärmtak på din byggnad men den sammanlagda arean på dem får inte överskrida 15 kvm.

Lekstuga
För en lekstuga krävs inte bygglov. En lekstuga är en liten stuga avsedd för barn att leka i och ska ha mått anpassade för barn. En lekstuga ska också vara enkel att flytta på.

Fristående komplementbyggnader (friggebodar)
Får sättas upp i husets omedelbara närhet. Byggnadsarean får maximalt vara 15 kvm. Höjden från mark till taknock får vara högst 3 m. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m.

Placeras byggnaden närmare tomtgräns där kommunen är ägare krävs bygglov.

Observera: Inom strandskyddsområde (inom 100-300 m från hav, sjöar och vattendrag) krävs tillstånd för friggebodar.

Pool
För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, kräva bygglov.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar oss för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Man kan få betala dyra avgifter om man bygger poolen utan bygglov, marklov eller anmälan om det krävs.

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Läs mer om de säkerhetskrav som gäller pool i broschyren Barnsäker pool och trädgårdsdamm.

Grannars medgivande vid friggebod, mur, plan och skärmtak
Om friggebod, mur, plank eller skärmtak placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m måste grannarna ge sitt medgivande för att bygglov inte ska krävas. Ett skriftligt medgivande rekommenderas. Om grannarna motsätter sig placeringen krävs bygglov.

Bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplanerat område

Bor du på landsbygden (utanför detaljplanerat område) får du ibland bygga till huset och bygga nytt eller bygga till i omedelbar närhet av bostadshuset utan att söka bygglov. För att detta ska gälla får inte fastigheten ingå i så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är byggnader i grupp som angränsar direkt till varandra eller avskiljs av en väg, gata eller av parkmark. För att klassas som sammanhållen bebyggelse ska gruppen bestå av minst tre bebyggda tomter.

För att vara bygglovbefriad får till- och nybyggnad inte dominera befintlig bebyggelse. Tillbyggnad av befintlig byggnad får inte vara större än 30 m2 och max 50 procent större än befintlig byggnad. Exempelvis om ditt hus är 50 m2 så får tillbyggnaden max vara 25 m2, annars krävs bygglov.

Murar och plank som byggs i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Bygger du närmare tomtgränsen än 4,5 m måste berörda grannar ge sitt medgivande.
Är du osäker om bygglov krävs, kontakta kommunens kontaktcenter.

Grannars yttrande

Grannarna ska i vissa fall få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Deras åsikter vägs in i den totala bedömningen.

Grannarna ska ges möjlighet till yttrande när det rör:

 • Ansökningar som avviker från detaljplanen.
 • Ansökningar för nybyggnad av hus eller större tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplanerat område.
 • Grannar har också rätt att yttra sig när det gäller ändrad användning av mark eller hus som kräver bygglov.

Vanligtvis är det bygglovhandläggaren på kommunen som kontaktar grannarna som då får några veckor på sig att lämna sina synpunkter. Därefter tar miljö- och byggnämnden ställning till om grannarnas eventuella invändningar är så allvarliga att bygglov inte kan ges. I så fall kontaktas den som sökt bygglov för att han eller hon ska ha en möjlighet att ändra i ansökan.

Bygglovsprocessen

Här beskriver vi bygglovsprocessen.

Ansvar och roller

Byggherre

Den person som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten, alltså den som söker bygglovet, kallas byggherre. Byggherren bär ansvaret för att lagkraven uppfylls både under byggnation och efter färdigställandet. I de flesta fall anlitar byggherren en kontrollansvarig som vet vad som gäller.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Han eller hon är byggherrens hjälp vid byggnation.

Den kontrollansvarige ska bland annat:

 • tillsammans med byggherren upprätta förslag på en kontrollplan och se till att planen och gällande bestämmelser följs.
 • vara med vid tekniska samråd, vid besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesök.
 • dokumentera arbetsplatsbesöken
 • ge ett utlåtande till dig och miljö- och byggnämnden som underlag för slutbeskedet som du måste ha innan du får flytta in i byggnaden.

 

 

se till att gällande bestämmelser följs, och att nödvändig kontroll av de tekniska egenskapskrav på ett bygge eller rivning uppfylls.

Läs mer om kontrollansvarig på Boverkets webbplats.

Från 2 maj 2011 ska alla kontrollansvariga vara certifierade.
Sök efter kontrollansvariga:
Boverket
Svenska Byggingenjörers Riksförbund
Kvalitetsansvarigas riksförening

Kontrollplan

Du måste alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt  för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Exempel på enkla byggprojekt:

 • ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger med mera.
 • ny- eller tillbyggnad av inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak
 • byte av färg eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende.
 • skyltar
 • rivning av små byggnader

För projekt som inte listas som ”enkla byggprojekt” ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan.

Att upprätta kontrollplan

En kontrollplan ska innehålla följande:

 • vad kontrollerna ska avse
 • vem som ska kontrollera
 • vilken kontrollmetod som ska användas
 • vad kontrollen görs mot (till exempel mot en ritning eller arbetsbeskrivning)
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till
 • hur farligt avfall ska tas om hand.

Beställ nybyggnadskarta

följande sida beskriver vi vad en nybyggnadskarta är, när den behövs, vad den kostar och hur processen med att ta fram en sådan går till.

Gräva eller borra i kommunal mark

För att gräva i kommunal mark krävs tillstånd. Ansökan gör du enklast med hjälp av e-tjänsten till höger på sidan.

Här kan du läsa mer om grävningstillstånd.

Hur lång tid tar det?

Generellt gäller att vi kan handlägga planenliga projekt, liksom projekt med fullständiga och läsbara handlingar, mycket snabbare än projekt med avvikelse från detaljplanen eller projekt med dåliga handlingar. Du kan själv påverka handläggningstiden genom att lämna korrekta handlingar och fackmässigt utförda ritningar från början. Se exempel på hur en ritning ska under rubriken bilagor. Under våren får vi ofta in en stor mängd ansökningar med längre handläggningstider som följd.

 

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Byggnadsnämnden utövar tillsyn inom följande områden:

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
Obligatorisk ventilationskontroll är en återkommande kontroll som ska utföras på förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader, samlingslokaler och liknande lokaler med 6- eller 3-års intervall beroende på typ av ventilationssystem. Det är fastighetsägarens ansvar att OVK utförs. Kontrollen ska göras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant som skickar en kopia av besiktningsprotokollet till byggnadsnämnden och fastighetsägaren som ska sätta upp ett intyg i de berörda lokalerna.

Enkelt avhjälpta hinder, tillgänglighet
Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska avhjälpas i befintliga publika lokaler och på allmänna platser. Byggnadsnämnden har tillsynsansvar över att detta följs. Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas så snart som möjligt om det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Den som rättsligt råder över hindret är ansvarig för att det åtgärdas.

Hissar och andra motordrivna anordningar
Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska besiktigas inom fastställda tidsintervaller och efter eventuella ombyggnationer för att säkerställa dess funktion och säkerhet. Det är fastighetsägarens ansvar att besiktning utförs i tid och att se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt vid anordningen.

Olovliga byggnationer och åtgärder
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts utan byggnämndens kännedom är detta en olovlig byggnation eller olovlig åtgärd. Det gäller också om ett bygglovs- eller anmälningspliktigt arbete har satts igång utan startbesked, om ett byggnadsverk har börjat användas utan slutbesked och om ett tillfälligt bygglov har gått ut och byggnationen fortfarande står kvar.

Bristande underhåll
Byggnadsverk, tomter, lekplatser och allmänna platser ska hållas i vårdat skick och underhållas så de tekniska egenskaperna bevaras och risk för olycksfall begränsas. En tomt kan vara ovårdad till exempel för att den är skräpig eller att en byggnad på tomten har förfallit. Växtlighet ingår inte i  byggnadsnämndens tillsyn så länge växtligheten inte skymmer sikt för gatutrafik och/eller medför fara.

Misstänks att en fastighetsägare inte uppfyller en eller flera av dessa skyldigheter kan en tillsynsanmälan till byggnadsnämnden göras.

Vad händer med åtgärder som gjorts utan bygglov eller anmälan?
Miljö- och byggnämnden kan besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av byggnadens ägare när en åtgärd vidtagits som kräver bygglov, start- och slutbesked.  Vid en anmälningspliktig åtgärd kan sanktionsavgift tas ut om åtgärder vidtagits utan start- och slutbesked. Hur stor avgiften blir bestäms av vad det är för åtgärd som vidtagits. Miljö- och byggnämnden  kan även besluta att åtgärden ska rivas eller tas bort och förena beslutet med vite.

Det behövs anmälan för

 • Rivning av byggnad eller del av en byggnad. Undantag: rivning av byggnader som inte behöver bygglov, såsom friggebodar och komplementbyggnader
 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs (exempelvis håltagning i en bärande vägg) eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt (exempelvis att tillgängligheten påverkas
 • En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • En installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Exempelvis byggen och projekt som påverkar miljön, avloppssystemet i stort, hygien eller hälsa
 • En sådan ändring av en byggnad som väsentlig påverkar brandskyddet i en byggnad (exempelvis förändrad brandcellsindelning, nya dörrar i brandcellsgräns, förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk
 • Underhåll av en byggnad eller fastighet med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser. I detaljplanen framgår det om en byggnad eller fastighet omfattas av skyddsbestämmelser.

Attefallsregler för en- och tvåbostadshus

Från och med 2 juli 2014 gäller nya regler för dig som har ett en- eller tvåbostadshus. Reglerna kallas attefallsregler och innebär att du inte behöver söka bygglov för att:

 • bygga ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad som inte har större byggnadsarea än 30 kvm. Mer information finns på Boverket sida
 • göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • bygga till två takkupor på ett hus som inte redan har takkupor.

Tänk på att det inom strandskyddat område krävs ansökan om strandskyddsdispens och beviljad strandskyddsdispens för dessa åtgärder.

Här kommer du direkt till e-tjänsten där du kan göra din anmälan.

Övrig information

Sotning

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att värmepannor och lokaleldstäder med tillhörande rökkanaler rengörs regelbundet. Denna rengöring kallas i dagligt tal för sotning. Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll.

I kommunerna genomförs sotning och brandskyddskontroll av sotningsföretag som har avtal med respektive kommun.

Räddningstjänsten Västra Skaraborg har mer information samt kontaktuppgift till den sotare som kommunen har avtal med för att utföra sotning.