Ansökningshandlingar för bygglov och anmälan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Beroende på vad du söker bygglov för kan olika handlingar krävas vid ansökan. Här kan du läsa om vad du behöver ta fram för handlingar till ditt byggprojekt.

Skulle du behöva komma i kontakt med våra bygglovshandläggare så kan du boka telefon- eller besökstid för byggrelaterade ärenden via e-tjänst i vår självserviceportal. Telefontid till enheten är: Måndag till torsdag kl. 13.00-14.00 och fredagar kl. 10.00-11.00.

Plan- och bygglovstaxa

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • bullerutredning
 • redovisning av vatten- och avloppslösning.
 • redovisning av dagvattenhantering

 

Nybyggnad av affärs-, kontorshus, industri, flerbostadshus och skolor

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:
Bygglovansökan
• situationsplan 1:500
• planritningar 1:100 möblerade våtrum och personalutrymmen, redovisa tillgänglighet(bruksarea, bruttoarea och öppenarea)
• fasadritningar 1:100
• sektionsritningar 1:100
• kontrollansvarig, certifierad
• illustrationer/fasadritningar i färg
• projektbeskrivning/verksamhetsbeskrivning
• redovisning av avfallshantering
• redovisning av parkering och angöring

Nybyggnad av teknikbyggnader, byggbodar

För nybyggnad av mindre teknikbyggnader kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • planritning 1:100
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritning 1:100
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov, Kontrollplan (exempel)
 • kontrollansvarig, certifierad, där tekniskt samråd krävs.

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • översiktskarta 1:5000
 • konstruktionsritning.

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • bullerutredning
 • redovisning av vatten- och avloppslösning.
 • redovisning av dagvattenhantering

Tillbyggnad av affärs-, kontorshus, industri, flerbostadshus och skolor

För enkla och okomplicerade tillbyggnader kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • planritningar 1:100 möblerade våtrum och personalutrymmen, redovisa tillgänglighet(bruksarea, bruttoarea och öppenarea)
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov
 • kontrollansvarig, certifierad, där tekniskt samråd krävs

Marklov

När du ändrar nivån av din tomt inom område med detaljplan, och fyller upp eller schaktar ur mer än 0,5 meter, krävs marklov. Vid markförändringar ska du ta hänsyn till grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om det är bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse. Utanför område med detaljplan krävs inte marklov om det inte är reglerat i områdesbestämmelser. För små markförändringar kan beslut om startbesked ges i samband med marklov.

Handlingar som ska lämnas in för marklov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • markplaneringsritning
 • kontrollplan för enkla marklov där startbesked ges i samband med marklov
 • kontrollansvarig, certifierad, där tekniskt samråd krävs.

Handlingar som kan komma att krävas för marklov:

 • marksektioner
 • utredning om markföroreningar
 • foto, underlättar handläggningen.

 

Rivningslov

För att riva byggnader, eller delar av byggnader, inom område med detaljplan krävs vanligtvis rivningslov. Inom område med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov. För åtgärder som inte kräver lov kan det krävas en anmälan till plan- och byggnadsnämnden vid rivning av byggnad eller del av byggnad.

För enkla och okomplicerade rivningar kan beslut om startbesked ges i samband med rivningslov.

Handlingar som ska lämnas in för rivningslov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • foton/fasadritningar
 • kontrollplan för rivning inklusive miljöinventering för enkla rivningslov där startbesked ges i samband med rivningslov
 • kontrollansvarig, certifierad, där tekniskt samråd krävs.

Handlingar som kan komma att krävas för rivningslov:

 • antikvarisk utredning.

Murar och plank

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • markplaneringsritning
 • marksektioner
 • bullerutredning
 • grundkonstruktion
 • konstruktionsritning.

Inglasning av uterum och balkong

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 

Tidsbegränsat lov

Om en åtgärd uppfyller något, men inte alla lämplighetskrav i plan- och bygglagen kan ett tidsbegränsat lov ges. Detta förutsätter också att det finns tydliga motiv och förklaringar till att åtgärden är tidbegränsad. Då ett tidsbegränsat lov går ut ska området som påverkats återställas till befintligt skick. Om du ansöker om förlängning av ett tidsbegränsat lov ska du lämna in en komplett ansökan med alla handlingar.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan  1:500
 • planritningar 1:100 möblerade, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov
 • kontrollansvarig, certifierad där tekniskt samråd krävs
 • avvecklingsplan som redovisar hur platsen återställs efter att lovet har gått ut
 • projektbeskrivning med redovisning av de skäl som finns för att byggnationen ska ges ett tillfälligt bygglov.

För övriga handlingar som ska lämnas in för bygglov, se beskrivning på respektive flik för den typ av åtgärd som planeras.

Anläggande av parkering, upplag och materialgårdar

Bygglov krävs för upplag och materialgårdar. Materialgårdar är permanenta anläggningar, avsedda att användas för upplag. Exempel på upplag som kräver bygglov är uppställning av ett stort antal bilar, bensin- och bränsleförråd, vinteruppläggning av viss omfattning av småbåtar, vinteruppställning av ett antal husvagnar samt uppställning av flera sopskåp för avfall.

För mindre parkeringar kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • markplaneringsritning
 • kontrollplan
 • redovisning av hur marken skyddas mot utsläpp av föroreningar (upplag och materialgårdar)
 • Förslag till kontrollplan

Fasadändring

Större fasadändring kan till exempel vara nya takkupor, nya balkonger, byte av fasadmaterial, omfärgning av fasad och tilläggsisolering. För enkla och okomplicerade fasadändringar kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov. Mindre fasadändring kan till exempel vara upptagande av en ny dörr eller ett nytt fönster.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • fasadritningar 1:100
 • förteckning över utvändiga material och kulörer
 • foto, underlättar handläggningen.

 

Ändrad användning och inredning av ny bostad eller lokal

Enligt 9 kap. 2§ plan- och bygglagen krävs det bygglov för att inreda någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • planritningar 1:100 möblerade, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollansvarig, certifierad
 • projektbeskrivning

Förhandsbesked om bygglov

Förhandsbesked är en lokaliseringsprövning där platsens lämplighet och förutsättningar för att bebyggas prövas. Det används främst om du önskar att bygga ett nytt hus utanför detaljplanelagt område. Ett förhandsbesked kräver ett skriftligt beslut men det ställs inte krav på utförliga, detaljerade handlingar som i ett bygglov. Ett positivt förhandsbesked kan villkoras, till exempel om utformning och placering.

Ett positivt förhandsbesked är bindande om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Handlingar som ska lämnas in för förhandsbesked:

 • Förhandsbesked ansökan
 • Översiktskarta 1:5000, 1:10 000 med platsen markerad
 • Situationsplan med tilltänkt avstyckning skala 1:500 alternativt 1:1000
 • Illustration som beskriver typen av hus (rekommenderas)
 • Redovisa hur avfallshantering anordnas
 • Redovisa hur väg anordnas
 • Redovisa hur vatten och avlopp ska lösas.

Handlingarna ska vara tydliga och fackmässigt utförda.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • bullerutredning
 • redovisning av vatten- och avloppslösning.
 • redovisning av dagvattenhantering