Ansökningshandlingar för bygglov och anmälan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Beroende på vad du söker bygglov för kan olika handlingar krävas vid ansökan. Här kan du läsa om vad du behöver ta fram för handlingar till ditt byggprojekt.

Ansökningshandlingar Bygglov och anmälan

Skulle du behöva komma i kontakt med våra bygglovshandläggare så når du dem via Kontaktcenter 0510-77 00 00, måndag till torsdag kl 13.00-15.00 och fredagar kl 10.00-12.00.

Plan- och bygglovstaxa

Nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • planritningar 1:100
 • möblerade våtrum och personalutrymmen, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollansvarig, certifierad
 • illustrationer/fasadritningar i färg
 • projektbeskrivning/verksamhetsbeskrivning
 • brandskyddsbeskrivning (utrymning och räddningsvägar)
 • redovisning av avfallshantering
 • redovisning av rumsfunktion och ytor
 • (bruksarea, bruttoarea och öppenarea)
 • redovisning av parkering och angöring

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov

 • redovisning av dagvattenhantering
 • materialprover
 • bullerutredning
 • utredning av markföroreningar

 

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • bullerutredning
 • redovisning av vatten- och avloppslösning.
 • redovisning av dagvattenhantering

 

Nybyggnad av flerbostadshus

Bostadshus med minst tre bostadslägenheter samt områden med gruppbyggda småhus.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • Beställning nybyggnadskarta formular
 • markplaneringsritning
 • marksektioner
 • planritningar 1:100 möblerade, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollansvarig, certifierad
 • illustrationer/fasadritningar i färg
 • projektbeskrivning
 • brandskyddsbeskrivning (utrymning och räddningsvägar)
 • redovisning av avfallshantering
 • lägenhetsförteckning samt redovisning av ytor (boarea. bruttoarea och öppenarea)
 • redovisning av parkering och angöring

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • redovisning av dagvattenhantering
 • materialprover
 • bullerutredning
 • utredning av markföroreningar

Nybyggnad av komplementbyggnad

Exempel på komplementbyggnader är fristående uthus, garage, carport, växthus och gäststuga. För nybyggnad av mindre komplementbyggnader kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • planritningar 1:100, möblerade, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov. Här kan du hitta ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut Kontrollplan (exempel)
 • certifierad kontrollansvarig där tekniskt samråd krävs.

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

Nybyggnad av förskola/skola

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • Beställning nybyggnadskarta formular
 • markplaneringsritning
 • planritningar 1:100, möblerade, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollansvarig, certifierad
 • illustrationer/fasadritningar i färg
 •  projektbeskrivning
 • brandskyddsbeskrivning (utrymning och räddningsvägar)
 • tillgänglighetsutlåtande
 • redovisning av avfallshantering
 • redovisning av parkering och angöring

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • redovisning av dagvattenhantering
 • marksektioner
 • bullerutredning
 • utredning av markföroreningar.

Nybyggnad av teknikbyggnader, byggbodar

För nybyggnad av mindre teknikbyggnader kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • planritning 1:100
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritning 1:100
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov, Kontrollplan (exempel)
 • kontrollansvarig, certifierad, där tekniskt samråd krävs.

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • översiktskarta 1:5000
 • konstruktionsritning.

Tillbyggnad av affärshus, kontorshus och industri

För enkla och okomplicerade tillbyggnader kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • planritningar 1:100 möblerade våtrum och personalutrymmen, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov
 • kontrollansvarig, certifierad, där tekniskt samråd krävs
 • redovisning av rumsfunktion och ytor (bruksarea, bruttoarea och öppenarea)

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • projektbeskrivning/verksamhetsbeskrivning
 • tillgänglighetsutlåtande
 • markplaneringsritning
 • materialprover
 • miljöinventering
 • bullerutredning
 • redovisning av parkering och angöring
 • illustrationer/fasadritningar i färg
 • brandskyddsbeskrivning (utrymning och räddningsvägar).

 

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

För enkla och okomplicerade tillbyggnader kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • bullerutredning
 • redovisning av vatten- och avloppslösning.
 • redovisning av dagvattenhantering

 

Tillbyggnad av flerbostadshus

Bostadshus med minst tre bostadslägenheter samt områden med gruppbyggda småhus. För enkla och okomplicerade tillbyggnader kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500.
 • markplaneringsritning
 • marksektioner
 • planritningar 1:100 möblerade, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov.
 • kontrollansvarig, certifierad, där tekniskt samråd krävs.

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • projektbeskrivning
 • bullerutredning
 • lägenhetsförteckning samt redovisning av ytor (boarea. bruttoarea och öppenarea)
 • redovisning av parkering och angöring
 • utredning av markföroreningar
 • redovisning av avfallshantering
 • antikvarisk utredning
 • illustrationer/fasadritningar i färg
 • brandskyddsbeskrivning (utrymning och räddningsvägar).

Marklov

När du ändrar nivån av din tomt inom område med detaljplan, och fyller upp eller schaktar ur mer än 0,5 meter, krävs marklov. Vid markförändringar ska du ta hänsyn till grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om det är bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse. Utanför område med detaljplan krävs inte marklov om det inte är reglerat i områdesbestämmelser. För små markförändringar kan beslut om startbesked ges i samband med marklov.

Handlingar som ska lämnas in för marklov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • markplaneringsritning
 • kontrollplan för enkla marklov där startbesked ges i samband med marklov
 • kontrollansvarig, certifierad, där tekniskt samråd krävs.

Handlingar som kan komma att krävas för marklov:

 • marksektioner
 • utredning om markföroreningar
 • foto, underlättar handläggningen.

 

Rivningslov

För att riva byggnader, eller delar av byggnader, inom område med detaljplan krävs vanligtvis rivningslov. Inom område med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov. För åtgärder som inte kräver lov kan det krävas en anmälan till plan- och byggnadsnämnden vid rivning av byggnad eller del av byggnad.

För enkla och okomplicerade rivningar kan beslut om startbesked ges i samband med rivningslov.

Handlingar som ska lämnas in för rivningslov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • foton/fasadritningar
 • kontrollplan för rivning inklusive miljöinventering för enkla rivningslov där startbesked ges i samband med rivningslov
 • kontrollansvarig, certifierad, där tekniskt samråd krävs.

Handlingar som kan komma att krävas för rivningslov:

 • antikvarisk utredning.

Murar och plank

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • markplaneringsritning
 • marksektioner
 • bullerutredning
 • grundkonstruktion
 • konstruktionsritning.

Inglasat uterum

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • konstruktionsritning
 • brandskyddsbeskrivning.

Inglasning av balkong

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • planritning 1:100
 • fasadritningar 1:100
 • detaljritning/produktblad
 • redovisning av utvändiga material och kulörer
 • kontrollplan

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • konstruktionsritning
 • brandskyddsbeskrivning.

Större fasadändring

Större fasadändring kan till exempel vara nya takkupor, nya balkonger, byte av fasadmaterial, omfärgning av fasad och tilläggsisolering. För enkla och okomplicerade fasadändringar kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • fasadritningar 1:100
 • kontrollansvarig, certifierad där tekniskt samråd krävs

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • planritning 1:100
 • detaljritning
 • antikvarisk utredning
 • konstruktionsritning
 • brandskyddsbeskrivning.

 

Mindre fasadändring

Mindre fasadändring kan till exempel vara upptagande av en ny dörr eller ett nytt fönster.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • fasadritningar 1:100
 • förteckning över utvändiga material och kulörer
 • kontrollplan, Kontrollplan (exempel)
 • foto, underlättar handläggningen.

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • planritning 1:100
 • detaljritning 1:10, 1:20.

Tidsbegränsat lov

Om en åtgärd uppfyller något, men inte alla lämplighetskrav i plan- och bygglagen kan ett tidsbegränsat lov ges. Detta förutsätter också att det finns tydliga motiv och förklaringar till att åtgärden är tidbegränsad. Då ett tidsbegränsat lov går ut ska området som påverkats återställas till befintligt skick. Om du ansöker om förlängning av ett tidsbegränsat lov ska du lämna in en komplett ansökan med alla handlingar.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan  1:500
 • planritningar 1:100 möblerade, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov
 • kontrollansvarig, certifierad där tekniskt samråd krävs
 • avvecklingsplan som redovisar hur platsen återställs efter att lovet har gått ut
 • projektbeskrivning med redovisning av de skäl som finns för att byggnationen ska ges ett tillfälligt bygglov.

För övriga handlingar som ska lämnas in för bygglov, se beskrivning på respektive flik för den typ av åtgärd som planeras.

Upplag och materialgårdar

Bygglov krävs för upplag och materialgårdar. Materialgårdar är permanenta anläggningar, avsedda att användas för upplag. Exempel på upplag som kräver bygglov är uppställning av ett stort antal bilar, bensin- och bränsleförråd, vinteruppläggning av viss omfattning av småbåtar, vinteruppställning av ett antal husvagnar samt uppställning av flera sopskåp för avfall.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • markplaneringsritning
 • kontrollplan
 • redovisning av hur marken skyddas mot utsläpp av föroreningar

Kvalitet på handlingar

Ritningarna ska lämnas in i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3- format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Krav för ritningar:

 • Generellt ska ritningar vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i meter, med en decimals noggrannhet.
 • Norrpil ska finnas.

Krav enligt annan lagstiftning

Utöver lov kan du behöva andra tillstånd för att du ska få börja bygga till exempel:

 • Skydd av fornminnen enligt kulturmiljölagen, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Landskapsbildsskydd, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 §. Dispens från strandskydd söks hos miljö- och byggnämnden. I vissa områden söks dispens hos länsstyrelsen.
 • Naturreservat, tillstånd av länsstyrelsen/miljö- och byggnämnden.
 • Trafikverkets tillstånd för att bygga i vägområde.
 • Tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
 • Anmälan om förorenad mark.

Ändrad användning till bostad

Det krävs bygglov för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. Det krävs även bygglov för att i byggnaden inreda någon ytterligare bostad.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500, grundad på NBK
 • planritningar 1:100 möblerade, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollansvarig, certifierad
 • redovisning av avfallshantering
 • redovisning av parkering och angöring.

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • projektbeskrivning
 • tillgänglighetsutlåtande
 • bullerutredning
 • lägenhetsförteckning samt redovisning av ytor (boarea. bruttoarea och öppenarea)
 • antikvarisk utredning
 • brandskyddsbeskrivning (utrymning och räddningsvägar).

Handlingar som kan behövas inför tekniskt samråd

Bygglov- eller anmälanspliktiga arbeten kräver oftast ett tekniskt samråd. Det är miljö- och byggnämnden som kallar till det tekniska samrådet. Förutom byggnadsinspektören ska även byggherren och den kontrollansvarige närvara. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att som lägst kunna uppnå de minimikrav som samhället ställer. En vecka innan det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att miljö- och byggnämndenska kunna pröva frågan om startbesked.

Handlingar som krävs/kan behövas inför tekniskt samråd:

 • kontrollplan
 • tillgänglighetsutlåtande
 • konstruktionsritning
 • brandskyddsbeskrivning
 • specifik energibalansberäkning
 • stomkonstruktion
 • ventilationsritningar
 • VA-ritningar
 • bevis på färdigställandeskydd
 • bullerutredning.

Kvalitet på handlingar

Ritningarna ska lämnas in i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3- format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Krav för ritningar:

 • Generellt ska ritningar vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i meter, med en decimals noggrannhet.
 • Norrpil ska finnas.

Krav enligt annan lagstiftning

Utöver lov kan du behöva andra tillstånd för att du ska få börja bygga till exempel:

 • Skydd av statligt byggnadsminne, tillstånd av riksantikvarieämbetet.
 • Skydd av enskilt byggnadsminne, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 §. Dispens från strandskydd söks hos miljö- och byggnämnden. I vissa områden söks dispens hos länsstyrelsen.
 • Naturreservat, tillstånd av länsstyrelsen/miljö- och byggnämnden.

Anläggande av parkering

För mindre parkeringar kan beslut om startbesked ges i samband med bygglov.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • markplaneringsritning
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov
 • kontrollansvarig, certifierad, där tekniskt samråd krävs.

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • marksektioner.

Handlingar som kan behövas inför tekniskt samråd

Bygglov- eller anmälanspliktiga arbeten kräver oftast ett tekniskt samråd. Det är miljö- och byggnämnden som kallar till det tekniska samrådet. Förutom byggnadsinspektören ska även byggherren och den kontrollansvarige närvara. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att som lägst kunna uppnå de minimikrav som samhället ställer. En vecka innan det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att miljö- och byggnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Handlingar som krävs/kan behövas inför tekniskt samråd:

 • kontrollplan
 • VA-ritningar
 • dagvattenutredning.

Kvalitet på handlingar

Ritningarna ska lämnas in i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3- format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Krav för ritningar:

 • Generellt ska ritningar vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i meter, med en decimals noggrannhet.
 • Norrpil ska finnas.

Krav enligt annan lagstiftning

Utöver lov kan du behöva andra tillstånd för att du ska få börja bygga, till exempel:

 • Skydd av fornminnen enligt kulturmiljölagen, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Landskapsbildsskydd, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 §. Dispens från strandskydd söks hos miljö- och byggnämnden . I vissa områden söks dispens hos länsstyrelsen.
 • Naturreservat, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Trafikverkets tillstånd för att bygga i vägområde.
 • Tillstånd från Polismyndigheten t ex för anläggning på gatu- och parkmark.
 • Anmälan om förorenad mark.

Uppsättning av solceller och solfångare

Lidköpings Kommun ser positivt på installation av solenergianläggningar. Solenergi är en förnybar energikälla som kan utnyttjas till att värma vatten eller producera el. I det vanligaste fallet placeras dessa anläggningar på tak som är riktade i ett sydligt läge. Det är viktigt att solenergianläggningar installeras på ett sätt som anpassas till byggnaden och områdets karaktär.

Nedanstående riktlinjer gäller vid installation av en solenergianläggning inom Lidköpings Kommun.

En takinstallerad solenergianläggning är bygglovsbefriad förutsatt att:

 • Anläggningen ej sticker utanför taket samt placeras längs med takfallet (takets lutning) utan att påverka byggnadens höjd nämnvärt
 • Modulerna installeras så att det eftersträvas en symmetrisk sammanhängande enhet. Se exempel på detta i bilder nedan
 • Byggnaden inte är av kulturminnesvärde, q-märkt eller ligger inom de delar av Lidköping som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla områden
 • Byggnaden inte ligger inom ett detaljplanerat område där det föreskrivs röda tak, om inte särskild friskrivelse kring solenergianläggningar finns i detaljplanen

Om någon eller flera av ovanstående punkter ej uppfylls krävs bygglov. Bygglovsavgiften blir då enligt gällande taxa.

Vid oklarheter kring bygglovsförfarandet hör av dig till någon av kommunens bygglovshandläggare. Har du frågor kring själva solenergianläggningen så är du välkommen att höra av dig till kommunens energirådgivare.

Exempelbilder på installationer

Vad gäller frågan om bygglov eller bygglovsbefrielse så är det framför allt det estetiska som bedöms. Utgångspunkten vid en installation av en solenergianläggning på taket är att denna ska harmonisera så mycket som möjligt med byggnaden. Ibland är takytorna enkla. Följande fyra bilder visar exempel på installationer som följer riktlinjerna.

Fyra exempel solenergi

Det som inte följer riktlinjerna är när det blir spridda enheter eller då det avviker från den rektangulära formen, vilket visas i följande två bilder

Solenergi hus

Ibland är taken försedda med skorsten, ventilationshuvar, takfönster eller en takkupa. Så länge det är enligt principen på följande två bilder så följer det riktlinjerna

Solenergi hus

Ibland är takytorna mer komplicerade. Det kan vara valmade tak eller tak som går in i varandra. Det kan också vara enklare, exempelvis om anläggningen placeras på ett platt tak, osynligt från marken. Kontakta då bygglovshandläggare för att få information om hur just det fallet ska bedömas. Det som också kan påverka hur väl anläggningen smälter in i taket är vilken typ och färg på konsolerna som används, om blåa eller svarta solceller sätts upp samt om anläggningen försänks i taket eller hänger en bit ovan takbeklädnaden.

En vanlig solcellsanläggning ger en lastökning på taket på cirka 15 kg/m2. Detta motsvarar ungefär 20 cm torr nysnö eller 5 cm avsmältande vårsnö. I normalfallet ska lastökningen inte innebära några problem men om taket från början är av dålig kvalité eller om det kan förväntas stora snömängder på grund av exempelvis drivbildning så bör detta tas i beaktande.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • fasadritningar 1:100 solpaneler ska måttsättas i förhållande till tak/fasad
 • redovisning av utvändiga material och kulörer
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov
 • kontrollansvarig, certifierad där tekniskt samråd krävs
 • foto, underlättar handläggningen.

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • detaljritning
 • konstruktionsritning.

Handlingar som kan behövas inför tekniskt samråd

Bygglov- eller anmälanspliktiga arbeten kräver oftast ett tekniskt samråd. Det är miljö – och byggnadsnämnden som kallar till det tekniska samrådet. Förutom byggnadsinspektören ska även byggherren och den kontrollansvarige närvara. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att som lägst kunna uppnå de minimikrav som samhället ställer. En vecka innan det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Handlingar som krävs/kan behövas inför tekniskt samråd:

 • kontrollplan
 • konstruktionsritning
 • brandskyddsdokumentation
 • VA-ritningar
 • taksäkerhetsdokumentation.

Kvalitet på handlingar

Ritningarna ska lämnas in i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3- format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Krav för ritningar:

 • Generellt ska ritningar vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i meter, med en decimals noggrannhet.
 • Norrpil ska finnas.

Krav enligt annan lagstiftning

Utöver lov kan du behöva andra tillstånd för att du ska få börja bygga till exempel:

 • Skydd av fornminnen enligt kulturmiljölagen, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Landskapsbildsskydd, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 §. Dispens från strandskydd söks hos miljö-och byggnämnden. I vissa områden söks dispens hos länsstyrelsen.
 • Naturreservat, tillstånd av länsstyrelsen/miljö-och byggnämnden.
 • Trafikverkets tillstånd för att bygga i vägområde.

Skylt och ljusanordning

Designmanual för Lidköping beskrivs hur bland annat skyltar och ljusanordningar får utformas.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • fasadritning skala 1:100 för skyltar och ljusanordningar på fasad
 • skyltritningar med mått
 • kontrollplan,Kontrollplan (exempel)
 • fotomontage, underlättar handläggning.

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • konstruktionsritning
 • grundkonstruktion.

Kvalitet på handlingar

Ritningarna ska lämnas in i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3- format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Krav för ritningar:

 • Generellt ska ritningar vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i meter, med en decimals noggrannhet.
 • Norrpil ska finnas.

Krav enligt annan lagstiftning

Utöver lov kan du behöva andra tillstånd för att du ska få börja bygga till exempel:

 • Skydd av statligt byggnadsminne, tillstånd av riksantikvarieämbetet.
 • Skydd av fornminnen enligt kulturmiljölagen,tillstånd av länsstyrelsen.
 • Skydd av enskilt byggnadsminne, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Trafikverkets tillstånd för att bygga i vägområde.
 • Tillstånd från polismyndigheten t ex för anläggning på gatu- och parkmark.

Nybyggnad av mast

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • situationsplan 1:500
 • mastritningar 1:100
 • illustrationer stadsbild eller landskapsbild
 • kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov
 • kontrollansvarig, certifierad där tekniskt samråd krävs

Handlingar som kan behövas inför tekniskt samråd

Bygglov- eller anmälanspliktiga arbeten kräver oftast ett tekniskt samråd. Det är miljö- och byggnämndensom kallar till det tekniska samrådet. Förutom byggnadsinspektören ska även byggherren och den kontrollansvarige närvara. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att som lägst kunna uppnå de minimikrav som samhället ställer. En vecka innan det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna prövafrågan om startbesked.

Handlingar som krävs/kan behövas inför tekniskt samråd:

 • kontrollplan
 • konstruktionsritning
 • grundkonstruktion.

Kvalitet på handlingar

Ritningarna ska lämnas in i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3- format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Krav för ritningar:

 • Generellt ska ritningar vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i meter, med en decimals noggrannhet.
 • Norrpil ska finnas.

Krav enligt annan lagstiftning

Utöver lov kan du behöva andra tillstånd för att du ska få börja bygga till exempel:

 • Skydd av fornminnen enligt kulturmiljölagen, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Landskapsbildsskydd, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 §. Dispens från strandskydd söks hos miljö-och
 • byggnämnden. I vissa områden söks dispens hos länsstyrelsen.
 • Naturreservat, tillstånd av länsstyrelsen/miljö- och byggnämnden.
 • Trafikverkets tillstånd för att bygga i vägområde.

Inredning av ny bostad eller lokal

Enligt 9 kap. 2§ plan- och bygglagen krävs det bygglov för att inreda någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • planritningar 1:100 möblerade, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollansvarig, certifierad
 • projektbeskrivning
 • brandskyddsbeskrivning (utrymning och räddningsvägar).

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • tillgänglighetsutlåtande
 • bullerutredning
 • lägenhetsförteckning
 • redovisning av parkering och angöring
 • redovisning av material och kulörer
 • illustrationer
 • antikvarisk utredning.

Handlingar som kan behövas inför tekniskt samråd

Bygglov- eller anmälanspliktiga arbeten kräver oftast ett tekniskt samråd. Det är miljö- och byggnämnden som kallar till det tekniska samrådet. Förutom byggnadsinspektören ska även byggherren och den kontrollansvarige närvara. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att som lägst kunna uppnå de minimikrav som samhället ställer. En vecka innan det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att miljö- och byggnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Handlingar som krävs/kan behövas inför tekniskt samråd:

 • kontrollplan
 • tillgänglighetsutlåtande
 • konstruktionsritning
 • brandskyddsbeskrivning
 • specifik energibalansberäkning
 • fuktsäkerhetsprojektering
 • stomkonstruktion
 • ventilationsritningar
 • VA-ritningar
 • bevis på färdigställandeskydd
 • bullerutredning.

Kvalitet på handlingar

Ritningarna ska lämnas in i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3- format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Krav för ritningar:

 • Generellt ska ritningar vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i meter, med en decimals noggrannhet.
 • Norrpil ska finnas.

Krav enligt annan lagstiftning

Utöver lov kan du behöva andra tillstånd för att du ska få börja bygga till exempel:

 • Skydd av fornminnen enligt kulturmiljölagen, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 §. Dispens från strandskydd söks hos miljö-och byggsnämnden. I vissa områden söks dispens hos länsstyrelsen.
 • Naturreservat, tillstånd av länsstyrelsen/miljö-och byggsnämnden.
 • Tillstånd för enskild avloppsanläggning av miljö-och byggsnämnden.
 • Utskänkningstillstånd av social- och arbetsmarknadsnämnden.
 • Tillstånd från polismyndigheten t ex för anläggning på gatu- och parkmark.
 • Upplåtelseavtal ska upprättas med Lidköpings kommun.
 • Tillstånd för miljöfarlig hantering.

Ändrad användning till annan verksamhet

Det krävs bygglov för att helt eller delvis ändra byggnad för ett väsentligt annat ändamål till exempel från butik till restaurang och från kontor till förskola.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • planritningar 1:100 möblerade våtrum och personalutrymmen, redovisa tillgänglighet
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollansvarig, certifierad

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • projektbeskrivning/verksamhetsbeskrivning
 • brandskyddsbeskrivning (utrymning och räddningsvägar)
 • foto, underlättar handläggningen.
 • bullerutredning
 • redovisning av parkering och angöring
 • antikvarisk utredning.

Handlingar som kan behövas inför tekniskt samråd

Bygglov- eller anmälanspliktiga arbeten kräver oftast ett tekniskt samråd. Det är miljö- och byggnämnden som kallar till det tekniska samrådet. Förutom byggnadsinspektören ska även byggherren och den kontrollansvarige närvara. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att som lägst kunna uppnå de minimikrav som samhället ställer. En vecka innan det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att miljö- och byggnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Handlingar som krävs/kan behövas inför tekniskt samråd:

 • kontrollplan
 • tillgänglighetsutlåtande
 • konstruktionsritning
 • brandskyddsbeskrivning
 • specifik energibalansberäkning
 • stomkonstruktion
 • ventilationsritningar
 • VA-ritningar
 • bullerutredning.

Kvalitet på handlingar

Ritningarna ska lämnas in i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar nedminskas till A3- format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Krav för ritningar:

 • Generellt ska ritningar vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska vara i meter, med en decimals noggrannhet.
 • Norrpil ska finnas.

Krav enligt annan lagstiftning

Utöver lov kan du behöva andra tillstånd för att du ska få börja bygga, till exempel:

 • Skydd av fornminnen enligt kulturmiljölagen, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 §. Dispens från strandskydd söks hos miljö- och byggnämnden . I vissa områden söks dispens hos länsstyrelsen.
 • Naturreservat, tillstånd av länsstyrelsen/miljö- och byggnämnden .
 • Tillstånd för enskild avloppsanläggning av miljö- och byggnämnden .
 • Utskänkningstillstånd av social- och arbetsmarknadsnämnden.
 • Trafikverkets tillstånd för att bygga i vägområde.
 • Tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Förhandsbesked om bygglov

Förhandsbesked om bygglov kan du begära om det råder oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns för att bygga på en fastighet. Det används främst om du önskar att bygga ett nytt hus utanför planlagt område. Ett förhandsbesked kräver ett skriftligt myndighetsbeslut och är därför inte ett snabbt besked som kan ges muntligt. Du behöver inte bekosta detaljerade bygglovhandlingar utan kan få ett besked av miljö- och byggnämnden om det är möjligt att lokalisera ett hus på den önskade platsen. Om nämnden ger ett positivt förhandsbesked kan de i samband med detta ställa vissa villkor, till exempel om utformning och placering.

Ett positivt förhandsbesked är bindande om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Handlingar som ska lämnas in för förhandsbesked om bygglov:

 • Förhandsbesked ansökan
 • översiktskarta 1:5000, 1:10 000
 • beskrivning av ärendet
 • illustration som beskriver typen av hus (rekommenderas)
 • redovisa hur avfallshantering anordnas
 • redovisa hur väg anordnas
 • redovisa hur vatten och avlopp ska lösas. Ta kontakt med Lidköpings kommun.

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov:

 • bullerutredning.

Kvalitet på handlingar

Ritningarna ska lämnas in i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A4 eller A3-format. Om ritningarna är större än A3-format ska en extra omgång av samtliga ritningar även skickas in i A3- format. Handlingar i större format än A4 ska vara nedvikta till A4-format.

Krav för ritningar:

 • Generellt ska ritningar vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i meter, med en decimals noggrannhet.
 • Norrpil ska finnas.

Krav enligt annan lagstiftning

Utöver bygglov kan du behöva andra tillstånd för att du ska få börja bygga.

 • Skydd av fornminnen enligt kulturmiljölagen, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Natura 2000, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Biotopskydd, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Landskapsbildsskydd, tillstånd av länsstyrelsen.
 • Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 §. Dispens från strandskydd söks hos miljö- och byggnämnden . I vissa områden söks dispens hos länsstyrelsen.
 • Naturreservat, tillstånd av länsstyrelsen/miljö- och byggnämnden
 • Tillstånd för enskild avloppsanläggning av miljö- och byggnämnden.
 • Trafikverkets tillstånd för att bygga i vägområde.
 • Anmälan om förorenad mark.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov:

 • Bygglovansökan
 • situationsplan 1:500
 • planritningar 1:100
 • möblerade våtrum och personalutrymmen, redovisa tillgänglighet
 • fasadritningar 1:100
 • sektionsritningar 1:100
 • kontrollansvarig, certifierad
 • illustrationer/fasadritningar i färg
 • projektbeskrivning/verksamhetsbeskrivning
 • brandskyddsbeskrivning (utrymning och räddningsvägar)
 • redovisning av avfallshantering
 • redovisning av rumsfunktion och ytor
 • (bruksarea, bruttoarea och öppenarea)
 • redovisning av parkering och angöring

Handlingar som kan komma att krävas för bygglov

 • redovisning av dagvattenhantering
 • materialprover
 • bullerutredning
 • utredning av markföroreningar