Överklaga beslut

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Ett överklagande ska vara inlämnat till kommunen inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar och en text som förklarar hur du vill att beslutet ska ändras. Du kan skicka med handlingar som du tycker stödjer din åsikt.

Överklagan ska vara undertecknad. Om du mejlar din överklagan tänk då på att den ska vara undertecknad och att du sen scannar dokumentet så att undertecknadet tydligt framgår.

Glöm inte dina kontaktuppgifter.

Skicka överklagandet till:

Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad
531 88 Lidköping

eller mejla till: samhallsbyggnad@lidkoping.se

Kommunen bedömer först om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Förtydligande

Ett bygglov eller ett beslut om positivt förhandsbesked vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse har gjorts i Post- och inrikes tidningar, under förutsättning att beslutet inte överklagats. Det är alltså försent att överklaga ett bygglovsbeslut när de fyra veckorna har passerat. Kungörelsen görs då beslutet skickas till den som har ansökt om bygglov eller förhandsbesked.

Ombud

Om du anlitar ett ombud kan ombudet underteckna överklagandet. Skicka isåfall med en fullmakt.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan