Strandskydd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Strandskydd råder vid Vänern och utefter vattendrag i kommunen. Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark. Strandskydd finns i hela Sverige, det är en förbudslagstiftning som stärker allemansrätten vid vatten. Här kan du läsa om vad du får göra inom strandskyddat område och att det finns möjlighet att ansöka om dispens. Här hittar du också webbutbildningen ”Så funkar strandskydd”.

Att bygga, göra ändringar, sätta upp eller anlägga anordningar är i allmänhet förbjudet inom strandskyddat område. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna om det finns särskilda skäl.

Länsstyrelsen har den 12 januari 2017 åter fattat beslut om utökat strandskydd.

Här finns strandskydd

Vid Vänern råder strandskydd 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Vid vissa vattendrag och dammar är strandskyddet 100 meter. På några platser är strandskyddet borttaget exempelvis i en del tätorter. Om du är osäker på vad som gäller för dig, kan du kontakta kommunen.

Tänk på detta innan du köper en fastighet nära strand

Om du ska köpa en fastighet inom strandskyddsområde finns det saker du behöver kontrollera och ta reda på. Försäljningsannonser för fastigheter kan vilseleda en köpare genom formuleringar så som ”privat tillgång till strand” eller ”privat brygga” där stranden och bryggan ligger utanför fastigheten eller fastighetens hemfridszon. Länsstyrelsen ger dig råd om vad du bör tänka på.

Ansökan och regler

Ansökan om dispens

Sök gärna i god tid. Använd särskild blankett för ansökan om strandskyddsdispens.

Så här går det till

Detta händer när du skickat in din ansökan till oss:

 • Efter komplett ansökan är handläggningstiden ca 10 veckor
 • Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det. Du får besvara meddelandet med synpunkter om du vill. Sedan fattar nämnden beslut.
 • Kommunen beslutar om dispens eller inte och skickar beslutet till dig i ett brev.
 • Du har möjlighet att överklaga beslutet.
 • Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor .
 • Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen inte i sin granskning kommer fram till att ärendet ska överprövas.

Inte hindra eller avhålla andra

Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Du får inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Du får inte utvidga din privata hemfridszon. Att bygga eller göra anordningar som utökar tomtplatsen är inte tillåtet inom strandskyddsområde, det gäller även om du äger marken. Du får inte heller försämra levnadsförhållanden för växter och djur. Det kan finnas vissa åtgärder som du får göra utan dispens till exempel renovera eller underhålla bostadshuset. Dessa åtgärder utökar inte den privata zonen och skadar inte växter och djur. Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Dispens- ett måste för att bygga eller ändra

Du kan efter en ansökan få tillåtelse så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområde. Det krävs exempelvis dispens för att bygga en brygga, gäststuga, växthus eller förråd. Du måste dock ha särskilda skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för växt- och djurlivet.

Både bygglov och dispens

Du behöver både bygglov och dispens från strandskyddet för större byggnader. Även när bygglov inte är ett krav så behöver du ändå strandskyddsdispens, till exempel för en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Normalt förbjudet

Bygga ny byggnadhus, friggebod, förråd, husbåt, bastu
Ändra byggnad eller användninggöra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad
Förberedelsearbetegräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg
Anläggning eller anordning som avhåller allmänhetenbrygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket,eldstad eller flaggstång
Åtgärder som försämrar för växt- och djurlivetpir, muddring,utfyllnad eller gräsmatta på strand

Stärkt allemansrätt och biologisk mångfald

Lagen om strandskydd kan sägas stärka allemansrätten vid vatten. Alla ska kunna komma ner till stranden och vistas där, inte bara de som äger mark där. Många gillar att vistas vid vatten. Att denna möjlighet finns för alla människor är viktigt för friluftsliv och turism. Allemansrätten och allas tillgång tillstränderna är närmast unikt för Sverige.

Livsviktigt skafferi

Lagen skyddar också växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområden livsviktiga skafferi och barnkamrar. Många av våra hotade arter lever i eller letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

Till våra barnbarn

Stränderna är ändliga resurser som vi måste hushålla med. Många vill använda stränderna till bad, friluftsliv, hamnar och boende. Det gäller att tänka långsiktigt och kombinera dessa saker på ett bra sätt och samtidigt bevara strandområden för kommande generationer. Vi ska bevara den biologiska mångfalden och ett rikt växt- och djurliv. Strandområdena är oerhört viktiga för dessa.

Förbjudet och tillåtet inom strandskydd

Att bygga, göra anordningar eller ändra något inom strandskyddsområde är oftast förbjudet. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall få tillåtelse så kallad dispens. Vissa åtgärder är dock tillåtna att göra utan att du har strandskyddsdispens. För yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske finns särskilda regler. Även detaljplaner följer strandskyddsreglerna.

Tillåtet utan dispens

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar eller underhåll på hus utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan kräva dispens om det kan medföra utökning av privat område (privatisering). Kontakta oss om du känner dig osäker. Det är också tillåtet att göra en anordning,till exempel stödmur eller terrass, om den ligger helt inom privat hemfridszon det vill säga tomtplats. Observera att du kan behöva bygglov för vissa av dessa åtgärder. Ta alltid reda på var tomtplatsen slutar om du är osäker, kontakta oss.

Särskilda skäl för dispens

För att dispens ska kunna ges, behöver det finnas särskilda skäl se Miljöbalken 7 kap 18 c §.

 • Redan ianspråktaget område (ex inom etablerad tomtplats)
 • Avskilt från stranden (av större väg eller bebyggelse)
 • Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten
 • Utvidga pågående verksamhet (till exempel industri, hamn)
 • Angeläget allmänt intresse (till exempel tätortsutveckling, infrastrukturprojekt)
 • Annat mycket angeläget intresse (en unik situation under mycket speciella omständigheter)

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunen kan i översiktsplanen peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden tillkommer två särskilda skäl som kan åberopas vid prövning av strandskyddsdispens.

Skilj på fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats.

 • Tomtplats är den zon kring bostadshus och gästhus, ej ekonomibyggnader där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren rätt att hävda en hemfridszon, privat zon.
 • Fastigheten är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret.

En tomtplats är i många fall en del av en fastighet där allemansrätten är utsläckt. Tomtplatsen bestäms i beslut om strandskyddsdispens om den inte är bestämd i tidigare beslut. Om du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare för dig att veta var du får lov att anlägga till exempel en gräsmatta eller sätta upp flaggstång.

Fri passage

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten som är minst några tiotals meter bred. Passage ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt. Kommunen ska göra tomtplatsbestämning så att den fria passagen är säkrad.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske –särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

 • Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • Byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen
 • Byggnaden är inte utformad för boende
 • Din verksamhet är din huvudsakliga försörjning, alltså ger inte vanlig hobbyverksamhet något undantag från förbjudet. Kontakta oss för att vara säker på om undantaget gäller dig.

Samhällsplanering

Kommunen arbetar med övergripande och detaljerad planering. Ibland planläggs bebyggelse inom strandskyddet. Kommunen kan upphäva strandskyddet inom planlagda områden endast om det finns särskilda skäl, samma särskilda skäl som prövas i en ansökan om strandskyddsdispens.

Det kan finnas fler regler att tänka på

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskyddet när du ska bygga eller ändra. Arbeten i vatten vid exempelvis muddring och bryggbygge kräver alltid anmälan om vattenverksamhet som ska göras till Länsstyrelsen. I skyddade områden till exempel Natura 2000-områden och inom reservat prövar Länsstyrelsen din ansökan om strandskydd. Avloppsanläggningar ska anmälas till kommunen, andra miljöfarliga verksamheter ska anmälas till Länsstyrelsen.

Kontroll att reglerna följs

Kommunen ska kontrollera att strandskyddsreglerna följs, det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn för att lagen ska bli lika för alla. Dessutom ska skador och fel rättas till.

Servitut – inte automatiskt en dispens

Om det finns ett servitut som reglerar förhållanden mellan två eller flera parter upphäver det inte lagen om strandskydd. Även om du har ett servitut för en anordning så behöver du fortfarande en dispens från strandskyddet.

Bygg hellre utanför

Bygg hellre utanför det strandskyddade området. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan etablerad tomtplats. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.

Utbildningen

Strandskyddsdelegationen har tagit fram två webbutbildningar i strandskydd.

Utbildning strandskydd

Är du privatperson, företagare eller medlem av en ideell organisation och vill lära dig mer om strandskyddet, vilka regler som gäller eller hur du söker dispens för att till exempel bygga i strandnära läge? Då kan du ta del av webbutbildningen Strandskydd som tar 20-30 minuter.

Gå till utbildningen Strandskydd

Introduktion till strandskyddslagstiftningen

Denna mer omfattande utbildning (som tar cirka 80 minuter) vänder sig i första hand till dig som kommer i kontakt med strandskyddsreglerna genom ditt arbete inom den offentliga förvaltningen (kommun, länsstyrelse, annan myndighet eller regionalt tillväxtorgan). Utbildningen ger dig tillfälle att lära dig mer om tillämpningen av reglerna.

Även denna introduktion är tillgänglig för alla. Är du politiker, medlem av en ideell organisation, företagare eller bara intresserad privatperson kan du mycket väl ha nytta av den.
Gå till utbildningen Introduktion till strandskyddslagstiftningen

Vi rekommenderar att du använder senaste versionen av Chrome som webbläsare när du genomför webbutbildningen. Använder du annan webbläsare bör du installera senaste versionen och se till att Flash är aktiverat.

Ansökan om dispens

Sök gärna i god tid. Använd särskild blankett för ansökan om strandskyddsdispens.

Så här går det till

Detta händer när du skickat in din ansökan till oss:

 • Efter komplett ansökan är handläggningstiden ca 10 veckor
 • Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det. Du får besvara meddelandet med synpunkter om du vill. Sedan fattar nämnden beslut.
 • Kommunen beslutar om dispens eller inte och skickar beslutet till dig i ett brev.
 • Du har möjlighet att överklaga beslutet.
 • Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor .
 • Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen inte i sin granskning kommer fram till att ärendet ska överprövas.

Inte hindra eller avhålla andra

Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Du får inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Du får inte utvidga din privata hemfridszon. Att bygga eller göra anordningar som utökar tomtplatsen är inte tillåtet inom strandskyddsområde, det gäller även om du äger marken. Du får inte heller försämra levnadsförhållanden för växter och djur. Det kan finnas vissa åtgärder som du får göra utan dispens till exempel renovera eller underhålla bostadshuset. Dessa åtgärder utökar inte den privata zonen och skadar inte växter och djur. Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Dispens- ett måste för att bygga eller ändra

Du kan efter en ansökan få tillåtelse så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområde. Det krävs exempelvis dispens för att bygga en brygga, gäststuga, växthus eller förråd. Du måste dock ha särskilda skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för växt- och djurlivet.

Både bygglov och dispens

Du behöver både bygglov och dispens från strandskyddet för större byggnader. Även när bygglov inte är ett krav så behöver du ändå strandskyddsdispens, till exempel för en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Normalt förbjudet

Bygga ny byggnadhus, friggebod, förråd, husbåt, bastu
Ändra byggnad eller användninggöra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad
Förberedelsearbetegräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg
Anläggning eller anordning som avhåller allmänhetenbrygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket,eldstad eller flaggstång
Åtgärder som försämrar för växt- och djurlivetpir, muddring,utfyllnad eller gräsmatta på strand

Stärkt allemansrätt och biologisk mångfald

Lagen om strandskydd kan sägas stärka allemansrätten vid vatten. Alla ska kunna komma ner till stranden och vistas där, inte bara de som äger mark där. Många gillar att vistas vid vatten. Att denna möjlighet finns för alla människor är viktigt för friluftsliv och turism. Allemansrätten och allas tillgång tillstränderna är närmast unikt för Sverige.

Livsviktigt skafferi

Lagen skyddar också växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområden livsviktiga skafferi och barnkamrar. Många av våra hotade arter lever i eller letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

Till våra barnbarn

Stränderna är ändliga resurser som vi måste hushålla med. Många vill använda stränderna till bad, friluftsliv, hamnar och boende. Det gäller att tänka långsiktigt och kombinera dessa saker på ett bra sätt och samtidigt bevara strandområden för kommande generationer. Vi ska bevara den biologiska mångfalden och ett rikt växt- och djurliv. Strandområdena är oerhört viktiga för dessa.

Förbjudet och tillåtet inom strandskydd

Att bygga, göra anordningar eller ändra något inom strandskyddsområde är oftast förbjudet. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall få tillåtelse så kallad dispens. Vissa åtgärder är dock tillåtna att göra utan att du har strandskyddsdispens. För yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske finns särskilda regler. Även detaljplaner följer strandskyddsreglerna.

Tillåtet utan dispens

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar eller underhåll på hus utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan kräva dispens om det kan medföra utökning av privat område (privatisering). Kontakta oss om du känner dig osäker. Det är också tillåtet att göra en anordning,till exempel stödmur eller terrass, om den ligger helt inom privat hemfridszon det vill säga tomtplats. Observera att du kan behöva bygglov för vissa av dessa åtgärder. Ta alltid reda på var tomtplatsen slutar om du är osäker, kontakta oss.

Särskilda skäl för dispens

För att dispens ska kunna ges, behöver det finnas särskilda skäl se Miljöbalken 7 kap 18 c §.

 • Redan ianspråktaget område (ex inom etablerad tomtplats)
 • Avskilt från stranden (av större väg eller bebyggelse)
 • Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten
 • Utvidga pågående verksamhet (till exempel industri, hamn)
 • Angeläget allmänt intresse (till exempel tätortsutveckling, infrastrukturprojekt)
 • Annat mycket angeläget intresse (en unik situation under mycket speciella omständigheter)

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunen kan i översiktsplanen peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden tillkommer två särskilda skäl som kan åberopas vid prövning av strandskyddsdispens.

Skilj på fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats.

 • Tomtplats är den zon kring bostadshus och gästhus, ej ekonomibyggnader där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren rätt att hävda en hemfridszon, privat zon.
 • Fastigheten är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret.

En tomtplats är i många fall en del av en fastighet där allemansrätten är utsläckt. Tomtplatsen bestäms i beslut om strandskyddsdispens om den inte är bestämd i tidigare beslut. Om du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare för dig att veta var du får lov att anlägga till exempel en gräsmatta eller sätta upp flaggstång.

Fri passage

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten som är minst några tiotals meter bred. Passage ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt. Kommunen ska göra tomtplatsbestämning så att den fria passagen är säkrad.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske –särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

 • Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • Byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen
 • Byggnaden är inte utformad för boende
 • Din verksamhet är din huvudsakliga försörjning, alltså ger inte vanlig hobbyverksamhet något undantag från förbjudet. Kontakta oss för att vara säker på om undantaget gäller dig.

Samhällsplanering

Kommunen arbetar med övergripande och detaljerad planering. Ibland planläggs bebyggelse inom strandskyddet. Kommunen kan upphäva strandskyddet inom planlagda områden endast om det finns särskilda skäl, samma särskilda skäl som prövas i en ansökan om strandskyddsdispens.

Det kan finnas fler regler att tänka på

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskyddet när du ska bygga eller ändra. Arbeten i vatten vid exempelvis muddring och bryggbygge kräver alltid anmälan om vattenverksamhet som ska göras till Länsstyrelsen. I skyddade områden till exempel Natura 2000-områden och inom reservat prövar Länsstyrelsen din ansökan om strandskydd. Avloppsanläggningar ska anmälas till kommunen, andra miljöfarliga verksamheter ska anmälas till Länsstyrelsen.

Kontroll att reglerna följs

Kommunen ska kontrollera att strandskyddsreglerna följs, det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn för att lagen ska bli lika för alla. Dessutom ska skador och fel rättas till.

Servitut – inte automatiskt en dispens

Om det finns ett servitut som reglerar förhållanden mellan två eller flera parter upphäver det inte lagen om strandskydd. Även om du har ett servitut för en anordning så behöver du fortfarande en dispens från strandskyddet.

Bygg hellre utanför

Bygg hellre utanför det strandskyddade området. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan etablerad tomtplats. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan