Utstakning och lägeskontroll

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Utstakning och lägeskontroll

Utsättning

Enligt 10 kap 26 § i Plan- o Bygglagen är Miljö- och byggnämnden skyldig att stå till tjänst med utsättning av byggnad eller anläggning. Utsättningen utförs enligt situationsplanen för att byggnad eller anläggning ska hamna i rätt läge i förhållande till fastighetsgränser och övrig byggnation. Beställningen ska göras i god tid.

Startbesked

Startbesked måste ha lämnats innan grov- eller finutstakning sker. Startbeskedet är en del av bygglovet.

Utstakning av byggnad

Grovutstakning

Grovutstakning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Höjdfix sättes ut enligt önskemål.

Finutstakning

Finutstakning sker efter schaktning, men innan arbetet påbörjas, och innebär att trådar spänns upp i blivande husliv. Innan finutstakning kan utföras sätter beställaren/byggherren upp profiler (ställningar) i anslutning till byggnadens hörn. Dessa profiler* ska ha god stabilitet för att utförandet ska ske med så stor noggrannhet som möjligt. Beställaren/byggherren tillhandahåller även profiltråd samt spik.

* Lämplig dimension profilvirke, stolpar 45×95 mm, brädor 22×95 mm.

Vi ansvarar för att:

  • koordinattolkning utförs utifrån situationsplan och måttsatta ritningar enligt bygglov.
  • berörda grannar kallas till utstakningen.
  • kontroll av stomnät i plan- och höjd.
  • erforderliga överbestämningar utförs.