Din bostad

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här hittar du information om din inomhusmiljö, husdjur, eldning, radon, hundrastgård, bostadsanpassning, värmepumpar och ventilation. Du kan också ansöka om att ta ner ett träd som står på kommunal mark.

Eldning och sotning

Småskalig vedeldning

Ved är en förnybar energikälla och eldning med ved, skött på rätt sätt, är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning. Vedeldning är inte alltid problemfritt och Miljö-Hälsa får ta emot många klagomål angående störningar från vedeldning. Rök från vedeldning kan bland annat innehålla cancerframkallande ämnen och stoft som är besvärande för astmatiker och andra personer med luftvägsproblem.

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Riskerna för olägenheter är givetvis störst i tätorter där avstånd till grannar är kort. Du kan kontrollera om du har god förbränning i eldstaden genom att titta på röken. Om röken är svart sker en ofullständig förbränning. Är den gulaktig innehåller den mycket tjära. Helst ska röken vara vitaktig, eller bara ses som ett värmedaller.

Nyinstallerade vedpannor och kaminer ska uppfylla de utsläppskrav som ställs enligt Boverkets byggregler. Braskaminer får endast användas som tillfälligt komplement till fastighetens huvudsakliga uppvärmning. Eldning i äldre icke miljögodkända pannor kan vara förbjudet sommartid se lokala hälsoskyddsföreskrifterna vad som gäller.

Tänk på att installation av eldstad och rökkanal kräver en bygganmälan.

Sotning

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att värmepannor och lokaleldstäder med tillhörande rökkanaler rengörs regelbundet. Denna rengöring kallas i dagligt tal för sotning. Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll.

I Lidköpings kommun genomförs brandskyddskontroll av Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

Eldning utomhus

Tänk på att du alltid eldar på eget ansvar och är juridiskt ansvarig för konsekvenserna. När eldning tillåts får bara torrt trädgårdsavfall eldas som inte kan utnyttjas för kompostering. Eldningen får inte medföra olägenhet för dina grannar. Räddningstjänsten lämnar råd om hur man eldar säkert. Förbud mot eldning kan gälla periodvis, kolla med räddningstjänsten och i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna vad som gäller.

Bor du inom ett tättbebyggt område kan du höra med eventuell samfälligheten om det finns en gemensam upplagsplats där eldning kommer att ske, eller om föreningen tar hand om kvistar och dylikt gemensamt på annat sätt. Trädgårdsavfall kan också lämnas på någon av kommunens avfallsanläggningar.

Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt Brottsbalken 13 kap 6 § till allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Fukt och mögel

Fukt är den enskilt viktigaste orsaken tillväxt av mögel. Synliga tecken på en fuktskada kan vara kondens på fönsterrutor, fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i golvbeläggningar och tapeter eller att färg flagnar. Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färg. Ibland kan man känna mögellukt utan att hitta något mögel. Detta kan bero på att det finns konstruktioner eller material som är fuktkänsliga och som inte är synliga. Mögellukt biter sig lätt fast i kläder och textilier.

Vad gör jag om min bostad har problem med fukt och mögel?

Den som hyr sin bostad ska i första hand kontakta fastighetsägaren. Om åtgärder inte vidtas eller om åtgärderna visar sig otillräckliga kan Miljö-Hälsa kontaktas eller Hyresgästföreningen.

Den som själv äger sin bostad kontaktar sitt försäkringsbolag. Den som äger en bostadsrätt kontaktar bostadsrättsföreningens styrelse.

God ventilation är viktigast för att förhindra uppkomsten av fukt och mögel. Människor som vistas i bostäder med fukt och mögel känner ofta hudirritationer och problem med luftvägar och ögon. Tänk på att barn är känsligare än vuxna och utvecklar besvär snabbare.

Gångbanor

För fastighet som gränsar till gångbana är fastighetsägaren ansvarig för renhållning, snöröjning och sandning av gångbanan. I renhållning ingår att hålla brunnar rena från skräp och löv.

På din egen tomt ansvarar du som fastighetsägare för att ta hand om både dagvatten och snö. Tänk på att inte skyffla ut snön på gatan ifrån din gångbana eller från din tomt.

Hundrastgård och Hundlatrin

Välkommen att rasta din hund i hundrastgården!

Det är fritt tillträde till hundrastgården. Ett krav är att du plockar upp hundbajs och lägger i latrinen som finns där.

Det är Lidköpings kommun som ansvarar för hundrastgårdarna. Har du frågor eller synpunkter så är du välkommen att anmäla dem till höger på sidan.

Allmänna regler för hundägare

 • Hundar får inte vistas på kommunala badplatser under badsäsong 1 maj till 15 september.
 • De måste vara kopplade vid skolgårdar, idrottsanläggningar och kommunala motionsspår. Under löptid ska tik vara kopplad inom hela kommunen utom inom inhägnat område.
 • När du rastar din hund ska du ta upp hundbajset för ökad trivsel
 • Utförligare regler gällande hundar finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Reglerna gäller inte för ledarhund eller hund i offentlig tjänst.

Hundrastgård

Hundlatriner

Vi får ofta önskemål om hundlatriner på sträckor där latriner saknas. Ansvaret att hålla rent efter sin hund åligger hundägaren och inte kommunen. Detta innebär att om det inte finns hundlatriner på en sträcka måste man som hundägare ta med sig påsen hem. Ytterligare hundlatrinkärl kommer inte att sättas upp i kommunen.

Det finns dock möjlighet att flytta en befintlig placerad hundlatrin till en ny plats. Då ska det vara en hundlatrin som inte används så frekvent. Vet du någon som inte används så mycket så tar vi tacksamt emot tips.

Ska du gå ut med hunden? Då kan det vara bra att ha en karta där hundlatrinerna i ditt närområde finns markerade! I dagsläget finns det cirka 240 stycken hundlatriner utplacerade i kommunen.

Här nedan finner du kartor över de platser där en hundlatrin är placerad:

Husdjur

Husdjur ska skötas så att de inte orsakar besvär för omkringboende. Tänk på att inte lägga ut mat till fåglarna i bostadsområden. Det lockar till sig de större fåglarna som måsar och kajor smutsar ned eller stör boende.

Nedtagning av träd/sly

Har du önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens park- eller naturmark? Vi får in många önskemål från allmänheten om nedtagning av av träd på kommunens marker. För att vi ska kunna hantera alla förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig lämna en ansökan.

Så här går det till:

Ansökan ska vara inkommen till Samhällsbyggnad senast den 15 september för eventuellt kunna åtgärdas under påföljande vintersäsong. Under oktober månad sker genomgång av alla inkomna ansökningar. Besked om beslut lämnas under november månad.

Här ansöker du om nedtagning av träd.

 Ansökan kommer att behandlas av Samhällsbyggnad och en bedömning görs utifrån följande kriterier:

 • Trädets betydelse för området som helhet
 • Trädets ekologiska och estetiska värden
 • Trädets kondition
 • Om de boende i området påverkas av trädet och om grannarna är överens

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

Andra utgångspunkter är:

 • Träd tas inte ner för att löv kommer in på tomtmark
 • Träd tas inte ner därför att de skymmer parabolantenner
 • Träd tas inte ner för att de skuggar tomten korta tider på dagen
 • Åtgärder genomförs huvudsakligen under vinterhalvåret.

Radon

Radon är en lukt-och färglös gas som bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet och dricksvattnet (djupborrade brunnar).

Riktvärden för radon

För befintliga bostäder och lokaler där allmänheten vistas mer än tillfälligt är riktvärdet för olägenhet för människors hälsa 200 Bq/m³ luft (Bq = Becquerel), uttryckt som årsmedelvärde. Vid värden över riktvärdet ökar risken för hälsoeffekter. Ett årsmedelvärde kan endast fås genom att utföra en mätning på plats.

Hur går en radonmätning till?

En radonmätning av inomhusluften görs via en mätmetod som kallas spårfilm med filter, i form av en mätdosa. Mätdosorna är ungefär i storlek som en ishockeypuck och placeras ut i huset/lägenheten enligt anvisningar från mätföretaget. För att erhålla ett månadsmedelvärde måste mätningen pågå i minst 2 månader under perioden 1 oktober till 30 april.
Mätdosorna tillhandahålls av ackrediterade (godkända) mätföretag. Radonguiden ger information om hur du går tillväga för att mäta radon i din bostad. Där finner du också ackrediterade företag.

Vänd dig till radonguiden.se

Marken i Lidköpings kommun är till största delen låg- eller normalradonmark, vilket innebär att vid nybyggnad ska grunden utföras radonskyddande.

Tvätta inte bilen på gatan

Om du tvättar bilen på hårdgjord yta rinner det förorenade vattnet ut i dagvattensystemet vidare orenat ut i vattendrag, sjöar och hav där det kan störa växt- och djurlivet. Rengöringsmedel som används till biltvätt innehåller ämnen som skadar både människor och miljö. Dessutom följer olja och tungmetaller med tvättvattnet.

Enstaka tvätt hemma på gräsmattan eller liknande där föroreningarna delvis kan fångas upp istället för att rinna rakt ut till dagvattnet kan godtas. Detta gäller endast tvätt utan avfettning och med miljöanpassat bilschampo!

Om du vill tvätta din bil själv, gör det då i en ”gör det själv-anläggning” eller i en automattvätt. Där tas vattnet omhand och renas. Det finns flera miljömärkta bilvårdsmedel som bör användas i första hand. Fråga efter miljömärkta fordonstvättmedel och avfettningsmedel eller titta på Svenska naturskyddsföreningens hemsida.

Ventilation

För att må bra behöver vi luft med bra kvalitet. Luften inomhus måste ständigt bytas ut mot renare luft. Alla hus har därför någon typ av ventilation. I inomhusluften samlas matos och fukt. Olika ämnen kommer också från byggnadsmaterial och möbler.

Frisk luft skall komma in genom ventiler i ytterväggar eller vid fönstren. Luften rör sig sedan genom bostaden och tar med sig fukt och föroreningar för att slutligen sugas ut via kök och toaletter. Saknas det ventiler kontakta fastighetsägaren. Luften i en bostad bör bytas ut varannan timme (0,5 omsättningar/timme)

Förbättra ventilationen inomhus genom att:

 • Håll ventiler öppna.
 • Rengör ventilerna med jämna mellanrum speciellt i kök och toaletter.
 • Torka upp fukt från väggar och golv efter att du har duschat.
 • Ha dörren på glänt till toaletter för att förbättra ventilationen.

Krav på funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Skolor, förskolor och flerbostadshus genomgår återkommande kontroller. Intervallen mellan kontrollerna varierar mellan tre och sex år.

Värmepump

Värmepumpar har blivit populära alternativ för uppvärmning av bostäder och andra lokaler.

Anmälan och avgift

Du som vill installera en värmepump som tar värme från berg, jord, grund- och ytvatten ska anmäla detta till Miljö-Hälsa. Inom vissa områden, till exempel skyddsområden för vattentäkt, gäller särskilda regler.

Anmälan ska lämnas in i god tid (6 veckor) innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationen förrän du fått svar på din anmälan. Att installera en värmepumpanläggning utan att först ha gjort en anmälan till kommunen är inte tillåtet och innebär att du kan få betala en miljösanktionsavgift.

Värmepumpar kan medföra risk för negativ effekt på till exempel grundvattnet, grannens värmepump eller i form av buller. Anmälningsplikten syftar till att ge Miljö-Hälsa kunskap om anläggningarna för att kunna bedöma eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.

Värmepump ska även anmälas till nätägaren, Lidköping Elnät, genom behörig elinstallatör.

Värmepump anmälan och information

Miljösanktionsavgift

För överträdelse ska miljösanktionsavgift betalas med följande belopp:

 • 1 000 kronor vid utebliven anmälan
 • 3 000 kronor vid utebliven ansökan vid tillståndsplikt

Småskalig vedeldning

Ved är en förnybar energikälla och eldning med ved, skött på rätt sätt, är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning. Vedeldning är inte alltid problemfritt och Miljö-Hälsa får ta emot många klagomål angående störningar från vedeldning. Rök från vedeldning kan bland annat innehålla cancerframkallande ämnen och stoft som är besvärande för astmatiker och andra personer med luftvägsproblem.

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Riskerna för olägenheter är givetvis störst i tätorter där avstånd till grannar är kort. Du kan kontrollera om du har god förbränning i eldstaden genom att titta på röken. Om röken är svart sker en ofullständig förbränning. Är den gulaktig innehåller den mycket tjära. Helst ska röken vara vitaktig, eller bara ses som ett värmedaller.

Nyinstallerade vedpannor och kaminer ska uppfylla de utsläppskrav som ställs enligt Boverkets byggregler. Braskaminer får endast användas som tillfälligt komplement till fastighetens huvudsakliga uppvärmning. Eldning i äldre icke miljögodkända pannor kan vara förbjudet sommartid se lokala hälsoskyddsföreskrifterna vad som gäller.

Tänk på att installation av eldstad och rökkanal kräver en bygganmälan.

Sotning

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att värmepannor och lokaleldstäder med tillhörande rökkanaler rengörs regelbundet. Denna rengöring kallas i dagligt tal för sotning. Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll.

I Lidköpings kommun genomförs brandskyddskontroll av Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

Eldning utomhus

Tänk på att du alltid eldar på eget ansvar och är juridiskt ansvarig för konsekvenserna. När eldning tillåts får bara torrt trädgårdsavfall eldas som inte kan utnyttjas för kompostering. Eldningen får inte medföra olägenhet för dina grannar. Räddningstjänsten lämnar råd om hur man eldar säkert. Förbud mot eldning kan gälla periodvis, kolla med räddningstjänsten och i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna vad som gäller.

Bor du inom ett tättbebyggt område kan du höra med eventuell samfälligheten om det finns en gemensam upplagsplats där eldning kommer att ske, eller om föreningen tar hand om kvistar och dylikt gemensamt på annat sätt. Trädgårdsavfall kan också lämnas på någon av kommunens avfallsanläggningar.

Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt Brottsbalken 13 kap 6 § till allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.