Ersättning vid elavbrott

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Eftersom elförsörjningen är en så viktig samhällsfunktion ställer riksdag och regering höga krav på elnätföretagens driftsäkerhet.

Lagkrav för elförsörjning

Eftersom elförsörjningen är en så viktig samhällsfunktion ställer riksdag och regering höga krav på elnätföretagens driftsäkerhet bland annat genom följande fyra lagkrav.

  1. Från och med 1 januari 2006 har alla elanvändare rätt till ersättning vid elavbrott som varat i minst 12 timmar. Elanvändaren behöver inte ansöka om ersättningen utan nätägaren ska betala ut detta inom sex månader. Vissa undantag finns exempelvis om elöverföringen bryts på grund av el- säkerhetsskäl eller om väderförhållanden är sådana att personal inte kan skickas ut. Minimiersättning för år 2020 är 1 000 kr för avbrott som varar 12-24 timmar. Maximal ersättning för ett avbrott är tre års nätkostnad.
  2. Oplanerade avbrott får inte överstiga 24 timmar från och med den 1 januari 2011. Denna punkt ska skynda på nätföretagens ombyggnadstakt. Lidköping Elnät arbetar sedan flera år tillbaka med en ombyggnadsplan.
  3. Regionnäten ska göras trädsäkra. Regionnäten är de ledningar som förser lokalnäten med el. I Lidköping Elnäts fall är det Vattenfall och Ellevio som äger regionnäten. Dessutom har Lidköping Elnät ett eget regionnät inom distributionsområdet.
  4. Underlag för att åtgärda brister i elnäten tas fram, bland annat risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner. Lidköping Elnät följer en ombyggnadsplan som baseras på bland annat ledningsnät som är ”väderkänsliga”.

För vem gäller avbrottsersättning el

Avbrottsersättningen gäller alla kunder inom Lidköping Elnät:s (LDK) distributionsområde och som enligt ellagen är elanvändare.
För kunder som inte fullgjort sina åtagande och fått elen avstängd gäller INTE ersättningen. Kunder som på egen begäran har haft elen avstängd får INTE heller någon ersättning.

När gäller avbrottsersättning

Nätkund som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott på mer än tolv timmar har rätt till ersättning. Om strömmen återkommer under avbrottet kortare tid än två timmar räknas det om ett sammanhängande avbrott. Är det längre tid än två timmar mellan avbrotten räknas avbrotten som separata avbrott.

Lidköping Elnät äger rätt att göra avbrott för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet utan att kunden har rätt till avbrottsersättning. Om avbrottet ligger utanför Lidköping Elnät:s kontrollansvar eller beror på fel på stamnätet utgår ingen ersättning. Skulle arbetet med att få igång överföringen av el försenas med hänsyn till säkerheten för arbetstagarna kan ersättningen jämkas. Även nätbolagets ekonomiska förhållande kan vara
skäl för jämkning.

All utbetalning av avbrottsersättning förutsätter att Lidköping Elnät har fått kännedom om avbrottet och tiden börjar att räknas från och med den tidpunkt när Lidköping Elnät fått kännedom.

Regeringsrätten har beslutat att avbrottsersättningen inte är momsbelagd.

Skadestånd

Att kund fått avbrottsersättning hindrar inte att kund begär skadestånd enligt ellagen. Om skadestånd utgår skall avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Utbetalning

Ersättning till kund sker i första hand som kreditering på kommande faktura. All avbrottsersättning skall vara utbetald senast 6 månader efter avbrottet. Kund som ej erhållit avbrottsersättning har två år på sig att göra anspråk på ersättning, annars går rätten förlorad.

Avbrottsersättning minimibelopp

Avbrottsperiod i timmar
Ersättning i % av beräknad årlig nätkostnad
Minimibelopp i kr
Mer än 12 timmar men mindre än 24 timmar12,5 %1 000 kr
Mer än 24 timmar men mindre än 48 timmar37,5 %2 000 kr
Mer än 48 timmar men mindre än 72 timmar 62,5 %3 000 kr
Mer än 72 timmar men mindre än 96 timmar87,5 %4 000 kr
Mer än 96 timmar men mindre än 120 timmar112,5 %5 000 kr
Mer än 120 timmar men mindre än 144 timmar137,5 %6 000 kr
Mer än 144 timmar men mindre än 168 timmar162,5 %7 000 kr
Mer än 168 timmar men mindre än 192 timmar187,5 %8 000 kr
Mer än 192 timmar men mindre än 216 timmar212,5 %9 000 kr
Mer än 216 timmar men mindre än 240 timmar237,5 %10 000 kr
Mer än 240 timmar men mindre än 264 timmar262,5 %11 000 kr
Mer än 264 timmar men mindre än 288 timmar287,5 %12 000 kr
Mer än 288 timmar300,0 %13 000 kr

Leveranssäkerhet

Avbrottsstatistik
Varje år samlar Energiföretagen in avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, och ett antal intressanta nyckeltal.

I vårt elnät har vi en hög leveranssäkerhet på 99,99 %
Detta klarar vi tack vare att vi finns tillgängliga för våra kunder 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Tack vare tillgången till enkel och modern teknik, och personal med mycket god lokalkännedom och stor kunskap, kan vi oftast snabbt hitta och korrigera eller förebygga eventuella fel.

Avbrottsvärden Lidköping Elnät
2017
2018
2019
Antal oaviserade elavbrott 0-3min291114
Antal oaviserade elavbrott 3min-12h.475746
Antal oaviserade avbrott längre än 12 h.000
Antal planerade aviserade avbrott.643953
Antal kunder21 63222 84723 085

Eftersom elförsörjningen är en så viktig samhällsfunktion ställer riksdag och regering höga krav på elnätföretagens driftsäkerhet bland annat genom följande fyra lagkrav.

  1. Från och med 1 januari 2006 har alla elanvändare rätt till ersättning vid elavbrott som varat i minst 12 timmar. Elanvändaren behöver inte ansöka om ersättningen utan nätägaren ska betala ut detta inom sex månader. Vissa undantag finns exempelvis om elöverföringen bryts på grund av el- säkerhetsskäl eller om väderförhållanden är sådana att personal inte kan skickas ut. Minimiersättning för år 2020 är 1 000 kr för avbrott som varar 12-24 timmar. Maximal ersättning för ett avbrott är tre års nätkostnad.
  2. Oplanerade avbrott får inte överstiga 24 timmar från och med den 1 januari 2011. Denna punkt ska skynda på nätföretagens ombyggnadstakt. Lidköping Elnät arbetar sedan flera år tillbaka med en ombyggnadsplan.
  3. Regionnäten ska göras trädsäkra. Regionnäten är de ledningar som förser lokalnäten med el. I Lidköping Elnäts fall är det Vattenfall och Ellevio som äger regionnäten. Dessutom har Lidköping Elnät ett eget regionnät inom distributionsområdet.
  4. Underlag för att åtgärda brister i elnäten tas fram, bland annat risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner. Lidköping Elnät följer en ombyggnadsplan som baseras på bland annat ledningsnät som är ”väderkänsliga”.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan